Yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücretine faiz yürütümü</span>

Av. Ali YÜKSEL / </span>YARGITAY KARARLARI</span>


</span>YARGITAY KARARLARI / Av. Ali Yüksel - Av. Cihan AVCI


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 14.11.2002 tarih ve 2002/ 7398 E. ve 2002/
21440 K. sayılı ilamında yıllık ücretli izin ücretine ve fazla mesai
ücretine hangi tarihten itibaren faiz yürütülmesi gerektiği açıklığa
kavuşturulmuştur. Yargıtay kararına konu olan bu mesele gerek doktrinde
gerekse de yargı mercileri arasında duraksamalara ve farklı yorumlara
konu olan bir meseledir. Çözüm noktasında bir çok seçenek vardır.
Bilindiği üzere işçinin yıllık izni işveren tarafından, yıllık izine
hak kazanıldığı yıl içinde kullanılmalıdır. Bu açıdan bakıldığında
yıllık izin ücreti açısından, yıllık izine hak kazanılan

senenin
sonundan itibaren de faiz yürütülmesi akla gelebilecektir. Bunun
dışında bir diğer çözüm tarzı ise iş akdinin sona erdiği tarihtir. 3.
çözüm ise dava açıldığı tarihtir. Yıllık ücretli izin alacağı açısından
bu tarihlerden hangisinin temerrüd tarihi olarak kabul edileceği
tartışılabilecek bir husustur.

Aynı durum fazla mesai ücreti
içinde söz konusu olabilir. Fazla mesai ücretine faiz, fazla mesai
yapılan aya dair maaş ödemelerinin yapılacağı günden, iş akdinin feshi
tarihinden veya

dava-ihtarname tarihinden itibaren işletilebilir.
Tüm bu seçenekler içerisinde Yargıtay temerrüdü isabetli olarak işçinin
talebine bağlamış ve faizin dava, takip, ihtarname tarihinden itibaren
başlatılcağına hükmetmiştir.

İncelememize konu kararda davacı
ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti, bayram ve genel
tatil gündelikleri ile gece çalışma ücretinin ödetilmesine karar
verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme kararı kısmen hüküm altına
almıştır. Hüküm davalı yanca süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

Yargıtay
temyiz ile önüne gelen dosyada öncelikle davacının Bölge Çalışma
Müdürlüğü�ne yaptığı şikayet ile işvereni temerrüde düşürmediğini
tespit etmiştir. Yargıtay temerrüd tarihinin dava tarihi olduğunu, bu
itibarla fazla çalışma ve yıllık izin ücreti alacağı açısından bu
tarihlerden itibaren faiz yürütülmesi gerektiğini belirtmiştir.
Dolayısıyla yerel mahkemenin yıllık ücretli izin ve fazla mesai
alacakları açısından Bölge Çalışma Müdürlüğü�ne yaptığı şikayetten
itibaren faiz işletilmesine dair kararını bozmuştur.

Kararda önem
arz eden noktaların başında davacı işçinin Bölge Çalışma Müdürlüğü�ne
yapılan şikayetinin veya bunun işverene tebliğ tarihinin temerrüd
tarihi olarak kabul edilmemesigelmektedir. Yargıtay�ın bu kabul
edişinin altında hiç şüphesiz şikayet mercii olan BÇM�nin vereceği
kararların icrai bir yönünün olmaması yatmaktadır.
Dünya Gazetesi
</span>