Toplam 10 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: mazbut vakıflar

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  10.Haziran.2006
  Nereden
  Zonguldak
  Mesajlar
  28

  yönetimi ve temsili vakıflar genel müdürlüğünce yürütülen vakıflar mazbut vakıf olarak tanımlanmaktadır.gvk 94/5.maddesinde mazbut vakıflara ait olan gayrimenkullerden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacağı belirtilmiştir.

  benim bir müşterimin dükkanı vakıflar genel müdürlüğü kastamonu bölge müdürlüğüne bağlı.fakat vergi dairesi mazbut vakıflar listesinde kastamonu yok diyor.bu liste elinde olan veya böyle bir burumla karşılaşan arkadaşlarım var mı acaba

  saygılarımla.
  serdar67

 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  18.Mayıs.2009
  Mesajlar
  14
  aynı sorun benim mükellefimde de var .Antalya vakıflar bölge müdürlüğünden, eski demirciler carçısı içinden , soba ticareti yapmak için dükkan kirladı.Burda mükellefi olup maliyeden bilgi alan var mı?
  MEHTAP

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  12.Ekim.2011
  Nereden
  SASMUN
  Mesajlar
  15
  \"BİSMİLLAH her hayrın başıdır.\" (R.N.K.)

 4. #4
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  12.Ekim.2011
  Nereden
  SASMUN
  Mesajlar
  15
  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  İstanbul Defterdarlığı
  Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü  Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11.GVK-94/5
  Konu : Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden
  kiralanan işyeri için stopaj ve fon
  payı ödenip ödenmeyeceği hk.  .............. .......................
  /İSTANBUL

  İLGİ: Tarihsiz dilekçeniz.
  İlgide kayıtlı dilekçenizde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralayacağınız gayrimenkul için yapacağınız kira (işyeri) ödemelerinden stopaj yapılıp yapılmayacağını sormaktasınız.
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (3946 sayılı Kanunun 22.maddesi ve 93/5148 sayılı Kararla değişen şekli) 94. maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar” hükmü yer almıştır.
  Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, gelir vergisi kesintisi gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergilerine mahsuben yapılmaktadır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Katma Bütçeli İdare olduğundan gelir vergisi mükellefiyeti bulunmamaktadır.
  Ayrıca, aynı maddenin 5. bendi hükümlerinde de katma bütçeli idarelerin gayrimenkullerini kiraya verdiklerinde elde edecekleri kiradan vergi kesileceğine ilişkin hüküm de yoktur.
  Bu hükümlere göre, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralamış olduğunuz gayrimenkul için; bu kuruluşa yapacağınız kira ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaması gerekir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  \"BİSMİLLAH her hayrın başıdır.\" (R.N.K.)

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  12.Ekim.2011
  Nereden
  SASMUN
  Mesajlar
  15
  <H2 style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px">Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının usul ve esasları nelerdir?
  </H2>

  4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 20 nci maddesinde, “Gelirlerinin en az üçte ikisini nevi itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığı’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınabilir..”hükmü yer almaktadır.

  Bu hüküm çerçevesinde, vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının şartları, vergi muafiyeti tanınan vakıfların yerine getireceği yükümlülükler, vergi muafiyetinin kaldırılması ve vergiden muaf vakıflarla ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında 03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliği’nde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Anılan Tebliğe göre vakıflara vergi muafiyeti tanınabilmesi için gerekli şartlar şunlardır.

  1- Sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmiş olmaları gerekir. Vakfın faaliyet konusu bu sayılanlardan birisi veya birden fazlası ile ilgili olabilir. Ancak, vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakfın bu faaliyetlerinin kamuya açık ve Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması gerekir. Belli bir yöre veya belli bir kitleye hizmeti amaçlayan vakıflara vergi muafiyeti tanınması mümkün değildir.

  2- Vakıfların, vergi muafiyeti talebinde bulunmadan önce kuruldukları tarihten itibaren en az bir yıl süre ile faaliyette bulunuyor olması ve bu süre içindeki faaliyetleri ile Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki sağlamış olmaları gerekmektedir.

  3- Bilanço esasına göre defter tutmaları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre birinci sınıf tüccarlarca tutulması gereken defterleri aynı Kanun'da belirtilen süreler içinde tasdik ettirerek kullanmaları gerekir. Vakfa ait veya bağlı iktisadi işletme bulunması halinde iktisadi işletmeler için ayrıca defter tasdik ettirilecektir.

  4- Vergi muafiyeti talebinde bulunan vakıfların vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte en az 505.000 YTL.(beşyüzbeşbin yeni türk lirası) (2008 yılı için 541.000 YTL (beşyüzkırkbirbin yeni türk lirası)) gelir getirici mal varlığına ve en az 49.000 YTL.(kırkdokuzbin yeni türk lirası)(2008 yılı için 52.000 YTL (elliikibin yeni türk lirası)) yıllık gelire sahip olmaları gerekir. Yıllık gelirin tespitinde; genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağış niteliğindeki gelirler dikkate alınmaz.Bu miktarlar, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle yeniden tespit edilir.

  5- 4962 sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükmüne uygun olarak yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacağının vakıf resmi senedinde yazılı olması ve son bir yılda bu koşulu fiilen yerine getirmiş olması ve vergi muafiyetinin devamı süresince de bu şarta uyulması gerekir.

  6- Vakfın vergi muafiyeti talebinin Maliye Bakanlığı'nca ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra vakfa vergi muafiyeti tanınıp tanınamayacağı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ve vakıf resmi senedinde amaç edinen konulara göre ilgili kuruluşların görüşleri alınır. Bu kuruluşlardan olumlu görüş gelmesi halinde vakfın kurulduğu tarihten bugüne kadarki faaliyet ve çalışmaları Bakanlık merkezi denetim elemanlarınca incelenerek Devletin kamu hizmeti yükünü ne ölçüde azalttığı ve adı geçen Genel Tebliğdeki şartları taşıyıp taşımadığı tespit edilir.

  Aynı Genel Tebliğe göre vergi muafiyetinden yararlanmada usul:

  Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen vakıflar,

  1- Vakıf resmi senedinin beş örneğini,
  2- Gelir getirici malvarlığı ve yıllık gelire ilişkin belgeleri (banka mevduatları için bankadan alınan yazı, gayrimenkuller için tapu senetleri örnekleri gibi),
  3- Kuruluş tarihinden başvuru tarihine kadar ki faaliyet raporunu,
  ekleyerek Bakanlığımıza (Maliye Bakanlığı) başvuruda bulunabilir.
  \"BİSMİLLAH her hayrın başıdır.\" (R.N.K.)

 6. #6
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  12.Ekim.2011
  Nereden
  SASMUN
  Mesajlar
  15
  <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=734 align=center>
  <T>
  <TR>
  <TD =line =#ffbd7b height=20>Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi</TD></TR></T></TABLE>
  <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=4 width=751 align=center>
  <T>
  <TR>
  <TD =><A name=754></A>
  <H1>BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ

  </H1>
  <A name=753></A><a href="fileadmin/template/main/res/tableCSS.css" target="_blank">

  function alternate(id){
  if(document.getElementsByTagName){
  var table = document.getElementById(id);
  var rows = table.getElementsByTagName("tr");
  for(i = 0; i < rows.length; i++ ifi % 2 == 0 rows[i].className = "even";
  }
  else{
  rows[i].className = "odd";
  }
  }
  }
  }


  <TABLE id=tableOrdered border=1 cellSpacing=1 cellPadding=1 align=center>
  <T>
  <TR =even>
  <TD></TD>
  <TD></TD>
  <TD></TD>
  <TD>B.K.K.’NIN</TD>
  <TD></TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>SIRA NO</TD>
  <TD>VAKFIN ADI</TD>
  <TD>MERKEZİ</TD>
  <TD>TARİHİ </TD>
  <TD>SAYISI</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>1</TD>
  <TD>500.Yıl Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>27/03/1992</TD>
  <TD>92/2901</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>2</TD>
  <TD>Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>21/04/1981</TD>
  <TD>Ağu-26</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>3</TD>
  <TD>Afyon Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>AFYON</TD>
  <TD>03/11/1991</TD>
  <TD>91/2412</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>4</TD>
  <TD>Ahmet Muhip-Münire Dıranas Eğitim Vakfı </TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>12/01/1998</TD>
  <TD>98/10528</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>5</TD>
  <TD>Akdeniz Sağlık Vakfı</TD>
  <TD>ANTALYA</TD>
  <TD>14/02/1986</TD>
  <TD>86/10354</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>6</TD>
  <TD>AKEV Asilsoy Kültür ve Eğitim Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>11/04/1996</TD>
  <TD>96/8022</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>7</TD>
  <TD>Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>16/06/1995</TD>
  <TD>95/7038</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>8</TD>
  <TD>Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>23/11/1990</TD>
  <TD>90/1199</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>9</TD>
  <TD>ALEV Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>28/09/1989</TD>
  <TD>89/14601</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>10</TD>
  <TD>Ali Ekinci Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>03/04/1995</TD>
  <TD>95/6770</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>11</TD>
  <TD>Ali Haydar Akın Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>28/07/1986</TD>
  <TD>86/10837</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>12</TD>
  <TD>Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>09/09/2008</TD>
  <TD>2008/14129</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>13</TD>
  <TD>Altı Nokta Körler Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>26/11/1971</TD>
  <TD>Tem-92</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>14</TD>
  <TD>Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV)</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>21/10/1997</TD>
  <TD>97/10120</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>15</TD>
  <TD>Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>09/07/1981</TD>
  <TD>Ağu-41</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>16</TD>
  <TD>Anadolu Üniversitesi Güçlendirme Vakfı</TD>
  <TD>ESKİŞEHİR</TD>
  <TD>28/03/1986</TD>
  <TD>86/10525</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>17</TD>
  <TD>Ankara Lösemili Cocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>17/05/2000</TD>
  <TD>2000/719</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>18</TD>
  <TD>Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>15/04/1983</TD>
  <TD>83/20888</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>19</TD>
  <TD>Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>12/08/1997</TD>
  <TD>97/9812</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>20</TD>
  <TD>Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>25/02/1999</TD>
  <TD>99/12502</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>21</TD>
  <TD>Asım KOCABIYIK Kültür ve Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>29/07/1998</TD>
  <TD>98/11619</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>22</TD>
  <TD>AYÇOV Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı</TD>
  <TD>ANTALYA</TD>
  <TD>20/04/1998</TD>
  <TD>98/11016</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>23</TD>
  <TD>Aydın DOĞAN Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>21/11/1997</TD>
  <TD>97/10284</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>24</TD>
  <TD>Ayhan ŞAHENK Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL </TD>
  <TD>23/07/1997</TD>
  <TD>97/9760</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>25</TD>
  <TD>Bakırköy Akıl Hastanesi Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>18/03/1981</TD>
  <TD>Ağu-79</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>26</TD>
  <TD>Balıkesir Verem ve Kanserle Savaş Vakfı</TD>
  <TD>BALIKESİR</TD>
  <TD>26/07/1983</TD>
  <TD>83/6900</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>27</TD>
  <TD>Bereket Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>21/11/1990</TD>
  <TD>90/1182</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>28</TD>
  <TD>Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Kliniklerine Yardım Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>01/02/1986</TD>
  <TD>86/10338</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>29</TD>
  <TD>Bilim Merkezi Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>23/02/1998</TD>
  <TD>98/10700</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>30</TD>
  <TD>Bilim ve Sanat Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>09/07/2007</TD>
  <TD>2007/12385</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>31</TD>
  <TD>Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>27/10/1990</TD>
  <TD>90/1094</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>32</TD>
  <TD>Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>03/04/1986</TD>
  <TD>86/10555</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>33</TD>
  <TD>Boğaziçi Üniversitesi Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>12/08/1993</TD>
  <TD>93/4805</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>34</TD>
  <TD>Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İZMİR</TD>
  <TD>21/11/2003</TD>
  <TD>2003/6549</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>35</TD>
  <TD>Celal Bayar Vakfı</TD>
  <TD>BURSA</TD>
  <TD>12/12/1977</TD>
  <TD>7/14410</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>36</TD>
  <TD>Cemiyeti Hayriye Vakfı</TD>
  <TD>KONYA</TD>
  <TD>26/10/1976</TD>
  <TD>7/13117</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>37</TD>
  <TD>Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>28/09/1989</TD>
  <TD>89/14601</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>38</TD>
  <TD>Cevdet İnci Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İZMİR</TD>
  <TD>23/06/2008</TD>
  <TD>2008/13848</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>39</TD>
  <TD>Coşkunöz Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>BURSA</TD>
  <TD>25/07/1997</TD>
  <TD>97/9693</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>40</TD>
  <TD>Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>27/05/1998</TD>
  <TD>98/11209</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>41</TD>
  <TD>Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>15/09/1991</TD>
  <TD>91/2285</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>42</TD>
  <TD>Çaykara ve Dernek Pazarı Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>05/01/1987</TD>
  <TD>87/11437</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>43</TD>
  <TD>Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı</TD>
  <TD>İZMİR</TD>
  <TD>18/12/1991</TD>
  <TD>91/2523</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>44</TD>
  <TD>Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>15/01/1993</TD>
  <TD>93/4115</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>45</TD>
  <TD>Çukurova Üniversitesi Güçlendirme Vakfı</TD>
  <TD>ADANA</TD>
  <TD>16/07/1978</TD>
  <TD>7/16215</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>46</TD>
  <TD>Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Güçlendirme Vakfı</TD>
  <TD>ADANA</TD>
  <TD>14/06/1994</TD>
  <TD>94/5768</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>47</TD>
  <TD>Danıştay Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>11/12/1998</TD>
  <TD>98/12198</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>48</TD>
  <TD>Darülaceze Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>07/09/1994</TD>
  <TD>94/6080</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>49</TD>
  <TD>Denizli Yetim Aciz ve Muhtaçları Koruma Vakfı </TD>
  <TD>DENİZLİ</TD>
  <TD>06/08/1992</TD>
  <TD>92/3384</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>50</TD>
  <TD>Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (İstanbul Akademisi) Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>08/05/1998</TD>
  <TD>98/11124</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>51</TD>
  <TD>Doğal Hayatı Koruma Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>10/08/2009</TD>
  <TD>2009/15313</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>52</TD>
  <TD>Eczacıbaşı Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>27/02/1978</TD>
  <TD>7/14917</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>53</TD>
  <TD>Ege Çağdaş Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İZMİR</TD>
  <TD>21/05/2000</TD>
  <TD>2000/766</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>54</TD>
  <TD>Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı </TD>
  <TD>İZMİR</TD>
  <TD>15/04/2010</TD>
  <TD>2010/351</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>55</TD>
  <TD>Ege Orman Vakfı</TD>
  <TD>İZMİR</TD>
  <TD>20/04/1998</TD>
  <TD>98/11016</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>56</TD>
  <TD>Elazığ İzzet Paşa Vakfı</TD>
  <TD>ELAZIĞ</TD>
  <TD>14/09/1977</TD>
  <TD>7/13945</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>57</TD>
  <TD>Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>25/01/1996</TD>
  <TD>96/7839</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>58</TD>
  <TD>Elginkan Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>27/11/1989</TD>
  <TD>89/14816</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>59</TD>
  <TD>Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>02/05/1983</TD>
  <TD>83/6537</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>60</TD>
  <TD>Erdoğan Mustafa Akdağ Eğitim ve Kültür Vakfı</TD>
  <TD>YOZGAT</TD>
  <TD>27/01/1998</TD>
  <TD>98/10601</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>61</TD>
  <TD>Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>ERZURUM</TD>
  <TD>08/04/1980</TD>
  <TD>81/646</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>62</TD>
  <TD>Eskişehir Öğretim ve Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>ESKİŞEHİR</TD>
  <TD>05/06/1970</TD>
  <TD>7/764</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>63</TD>
  <TD>Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı</TD>
  <TD>MALATYA</TD>
  <TD>10/12/2007</TD>
  <TD>2007/13107</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>64</TD>
  <TD>Eymir Kültür Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>12/07/2005</TD>
  <TD>2005/9172</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>65</TD>
  <TD>Fevzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>21/09/1978</TD>
  <TD>7/16557</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>66</TD>
  <TD>Fevziye Mektepleri Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>10/01/1975</TD>
  <TD>Tem-21</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>67</TD>
  <TD>Finans Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>29/11/1994</TD>
  <TD>94/6398</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>68</TD>
  <TD>Florence Nightingal Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>11/04/1970</TD>
  <TD>7/475</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>69</TD>
  <TD>Fiziksel Engelliler Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>20/12/2010</TD>
  <TD>2010/1204</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>70</TD>
  <TD>Galatasaray Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>08/11/1982</TD>
  <TD>Ağu-85</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>71</TD>
  <TD>Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>08/08/2011</TD>
  <TD>2011/2118</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>72</TD>
  <TD>Gaziantep Kolej Vakfı</TD>
  <TD>GAZİANTEP</TD>
  <TD>21/06/1973</TD>
  <TD>Tem-57</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>73</TD>
  <TD>Gaziler Kültür ve Yardımlaşma Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>17/11/1999</TD>
  <TD>99/13698</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>74</TD>
  <TD>Gedik Eğitim Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>21/11/2003</TD>
  <TD>2003/6550</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>75</TD>
  <TD>Geyre (Afrodisias Kazıları) Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>17/01/2008</TD>
  <TD>2008/13150</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>76</TD>
  <TD>Göz Nurunu Koruma Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>31/05/1985</TD>
  <TD>85/9544</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>77</TD>
  <TD>GSD Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>15/06/1998</TD>
  <TD>98/11288</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>78</TD>
  <TD>Gürsoy Eğitim ve Kültür Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>30/12/1999</TD>
  <TD>99/13882</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>79</TD>
  <TD>Haberal Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>22/11/1989</TD>
  <TD>89/14784</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>80</TD>
  <TD>Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>28/05/1971</TD>
  <TD>Tem-95</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>81</TD>
  <TD>Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>06/07/1968</TD>
  <TD>6/10326</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>82</TD>
  <TD>Hacettepe Üniversitesi Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>03/11/1973</TD>
  <TD>Tem-10</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>83</TD>
  <TD>Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>13/03/1998</TD>
  <TD>98/10806</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>84</TD>
  <TD>Hacı Ömer Sabancı Vakfı</TD>
  <TD>ADANA</TD>
  <TD>17/07/1973</TD>
  <TD>Tem-60</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>85</TD>
  <TD>Hacı Sani Konukoğlu Vakfı</TD>
  <TD>GAZİANTEP </TD>
  <TD>20/12/1995</TD>
  <TD>95/7663</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>86</TD>
  <TD>Halis Toprak Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>25/02/1999</TD>
  <TD>99/12502</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>87</TD>
  <TD>Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>05/01/2006</TD>
  <TD>2006/9946</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>88</TD>
  <TD>Hayra Hizmet Vakfı</TD>
  <TD>KONYA</TD>
  <TD>27/08/1984</TD>
  <TD>84/8489</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>89</TD>
  <TD>Hisar Egitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>23/08/1973</TD>
  <TD>Tem-31</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>90</TD>
  <TD>Hızıroğlu Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>12/12/1997</TD>
  <TD>97/10406</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>91</TD>
  <TD>Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı</TD>
  <TD>ÇANAKKALE</TD>
  <TD>06/07/1981</TD>
  <TD>Ağu-92</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>92</TD>
  <TD>Hz. İbrahim Halilullah Kültür ve Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>ŞANLIURFA</TD>
  <TD>02/05/1986</TD>
  <TD>86/10686</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>93</TD>
  <TD>Isparta Hayırlar Eğitim Sağlık Kültür ve Yardım Vakfı</TD>
  <TD>ISPARTA</TD>
  <TD>04/11/1990</TD>
  <TD>90/1112</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>94</TD>
  <TD>İbrahim Çeçen Vakfı </TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>04/01/2008</TD>
  <TD>2008/13259</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>95</TD>
  <TD>İbn’ül Emin-Mahmut Kemal İnal Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>02/09/1980</TD>
  <TD>8/1576</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>96</TD>
  <TD>İhsan Doğramacı Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>13/10/1973</TD>
  <TD>Tem-77</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>97</TD>
  <TD>İktisadi Kalkınma Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>12/12/1986</TD>
  <TD>86/11339</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>98</TD>
  <TD>İlim Yayma Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>31/12/1974</TD>
  <TD>Tem-68</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>99</TD>
  <TD>İnanç Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>05/11/1993</TD>
  <TD>93/5199</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>100</TD>
  <TD>İnönü Üniversitesi Vakfı</TD>
  <TD>MALATYA</TD>
  <TD>09/05/1996</TD>
  <TD>96/8164</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>101</TD>
  <TD>İnönü Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>20/09/1984</TD>
  <TD>84/8521</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>102</TD>
  <TD>İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>04/04/2011</TD>
  <TD>2011/1799</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>103</TD>
  <TD>İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>23/07/2001</TD>
  <TD>2001/2871</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>104</TD>
  <TD>İpek Kültür ve Eğitim Vakfı </TD>
  <TD>GAZİANTEP</TD>
  <TD>31/03/2008</TD>
  <TD>2008/13493</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>105</TD>
  <TD>İslami İlimler Araştırma Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>29/11/1989</TD>
  <TD>89/14837</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>106</TD>
  <TD>İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>09/11/1991</TD>
  <TD>91/2454</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>107</TD>
  <TD>İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>25/12/1984</TD>
  <TD>84/8917</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>108</TD>
  <TD>İstanbul Marmara Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>10/11/1998</TD>
  <TD>98/12014</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>109</TD>
  <TD>İstanbul Modern Sanat Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>04/04/2011</TD>
  <TD>2011/1690</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>110</TD>
  <TD>İstanbul Sanayi Odası Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>01/09/1997</TD>
  <TD>97/9898</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>111</TD>
  <TD>İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>30/10/1986</TD>
  <TD>86/11134</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>112</TD>
  <TD>İstanbul Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>08/05/1998</TD>
  <TD>98/11124</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>113</TD>
  <TD>İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>23/06/1992</TD>
  <TD>92/3221</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>114</TD>
  <TD>İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>13/11/2001</TD>
  <TD>2001/3702</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>115</TD>
  <TD>İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>20/09/1984</TD>
  <TD>84/8537</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>116</TD>
  <TD>İşitme Özürlü Çocuklar Eğitim ve Araştırma Vakfı</TD>
  <TD>ESKİŞEHİR</TD>
  <TD>12/01/1990</TD>
  <TD>90/11</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>117</TD>
  <TD>İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İZMİR</TD>
  <TD>06/09/1990</TD>
  <TD>90/878</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>118</TD>
  <TD>İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı</TD>
  <TD>İZMİR</TD>
  <TD>01/09/1997</TD>
  <TD>97/9911</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>119</TD>
  <TD>İzzet Baysal Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL </TD>
  <TD>26/02/1987</TD>
  <TD>87/11540</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>120</TD>
  <TD>Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>10/08/1990</TD>
  <TD>90/751</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>121</TD>
  <TD>Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>29/01/2001</TD>
  <TD>2001/2009</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>122</TD>
  <TD>Kaleseramik Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>08/05/1998</TD>
  <TD>98/11124</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>123</TD>
  <TD>Kartal Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>11/072000</TD>
  <TD>2000/1051</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>124</TD>
  <TD>Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı</TD>
  <TD>KAYSERİ</TD>
  <TD>09/12/1974</TD>
  <TD>Tem-67</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>125</TD>
  <TD>Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı</TD>
  <TD>İZMİR</TD>
  <TD>16/11/2000</TD>
  <TD>2000/1862</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>126</TD>
  <TD>Kenan Evren Eğitim Kültür ve Doğayı Koruma Vakfı </TD>
  <TD>MUĞLA</TD>
  <TD>29/12/1997</TD>
  <TD>97/10481</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>127</TD>
  <TD>Kocaeli Eğitim ve Gençlik Vakfı</TD>
  <TD>KOCAELİ</TD>
  <TD>28/03/1995</TD>
  <TD>95/6752</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>128</TD>
  <TD>Konya Ereğli Zihinsel ve Fiziksel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı</TD>
  <TD>KONYA</TD>
  <TD>14/06/2006</TD>
  <TD>2006/10608</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>129</TD>
  <TD>M.Rıfat Güzel ve Eşi Şerife Güzel Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>08/02/1985</TD>
  <TD>85/9108</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>130</TD>
  <TD>Malatya Eğitim Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>20/12/1985</TD>
  <TD>85/10197</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>131</TD>
  <TD>Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı</TD>
  <TD>MALATYA</TD>
  <TD>07/01/2002</TD>
  <TD>2002/3663</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>132</TD>
  <TD>Manisa Huzurevi Vakfı</TD>
  <TD>MANİSA</TD>
  <TD>27/12/2005</TD>
  <TD>2005/9846</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>133</TD>
  <TD>Manisa Yüksek Tahsil Öğrenci Yurdu Vakfı</TD>
  <TD>MANİSA</TD>
  <TD>06/09/1974</TD>
  <TD>Tem-21</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>134</TD>
  <TD>Marmara Eğitim ve Kültür Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>12/07/2005</TD>
  <TD>2005/9172</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>135</TD>
  <TD>Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>03/11/1991</TD>
  <TD>91/2412</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>136</TD>
  <TD>Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>12/10/2009</TD>
  <TD>2009/15502</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>137</TD>
  <TD>Mehmet Zorlu Eğitim Sağlık Kültür ve Yardımlaşma Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>12/07/2005</TD>
  <TD>2005/9172</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>138</TD>
  <TD>MEKSA Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>09/11/1988</TD>
  <TD>88/13476</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>139</TD>
  <TD>Merve Eğitim ve Kültür Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>03/01/2011</TD>
  <TD>2011/1405</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>140</TD>
  <TD>MESS Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>23/12/1986</TD>
  <TD>86/11340</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>141</TD>
  <TD>Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Sağlık Eğitimi Merkezi Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>05/04/1993</TD>
  <TD>93/4271</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>142</TD>
  <TD>Milli Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>12/12/1980</TD>
  <TD>Ağu-96</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>143</TD>
  <TD>Milli Kültür ve Ahlaka Hizmet Vakfı</TD>
  <TD>İZMİR</TD>
  <TD>20/06/1975</TD>
  <TD>7/10252</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>144</TD>
  <TD>Muradiye Kültür Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>06/12/2004</TD>
  <TD>2004/8190</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>145</TD>
  <TD>Nuh Çimento Sanayii Vakfı</TD>
  <TD>KOCAELİ</TD>
  <TD>17/11/1999</TD>
  <TD>99/13655</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>146</TD>
  <TD>Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı</TD>
  <TD>SAMSUN</TD>
  <TD>20/12/1976</TD>
  <TD>7/12955</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>147</TD>
  <TD>Ortadoğu Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>02/05/1983</TD>
  <TD>83/6542</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>148</TD>
  <TD>Prof.Fahrettin Kerim Gökay Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>04/01/1976</TD>
  <TD>7/11184</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>149</TD>
  <TD>Rahmi M. Koç Sanayi Müzeciliği ve Kültür Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>12/12/1997</TD>
  <TD>97/10396</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>150</TD>
  <TD>Reisoğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı</TD>
  <TD>ANTALYA</TD>
  <TD>14/06/1994</TD>
  <TD>94/5768</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>151</TD>
  <TD>Rize İli Hizmet Vakfı</TD>
  <TD>RİZE</TD>
  <TD>06/12/1991</TD>
  <TD>91/2515</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>152</TD>
  <TD>Rüştü Akın Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>20/01/1987</TD>
  <TD>87/11428</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>153</TD>
  <TD>Sağlık ve Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>16/01/1990</TD>
  <TD>90/84</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>154</TD>
  <TD>Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>30/04/1986</TD>
  <TD>86/10652</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>155</TD>
  <TD>Saınt Joseph Lisesi Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>05/06/1995</TD>
  <TD>95/6883</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>156</TD>
  <TD>Sancaklar Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>03/01/2011</TD>
  <TD>2011/1404</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>157</TD>
  <TD>Selma ve Hacı Osman Vasıb Meti Ana ve Çocuk Sağlığı ve Sağlık Yardım Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>21/07/1976</TD>
  <TD>7/12474</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>158</TD>
  <TD>Sema Yazar Gençlik Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>29/11/1994</TD>
  <TD>94/6398</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>159</TD>
  <TD>Semiha Şakir Sarıgöl Sağlık, Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>30/03/2001</TD>
  <TD>2001/2275</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>160</TD>
  <TD>Sevda Cenap And Müzik Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>30/11/1973</TD>
  <TD>Tem-41</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>161</TD>
  <TD>SİSATEV Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerini Güçlendirme Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>05/01/1991</TD>
  <TD>91/1352</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>162</TD>
  <TD>Sıtkı KOÇMAN Muğla Üniversitesini Geliştirme Vakfı</TD>
  <TD>MUĞLA</TD>
  <TD>11/01/2002</TD>
  <TD>2002/3669</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>163</TD>
  <TD>Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik Vakfı</TD>
  <TD>İZMİR</TD>
  <TD>12/08/1993</TD>
  <TD>93/4805</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>164</TD>
  <TD>Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Şeyh Zayed Çocuk Koruma Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>29/11/1994</TD>
  <TD>94/6398</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>165</TD>
  <TD>Suffa Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>20/12/2010</TD>
  <TD>2010/1277</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>166</TD>
  <TD>Suna ve İnan Kıraç Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>12/07/2005</TD>
  <TD>2005/9172</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>167</TD>
  <TD>Şevkat Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>03/04/1992</TD>
  <TD>92/2935</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>168</TD>
  <TD>Şişli Terakki Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>10/12/1986</TD>
  <TD>86/11284</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>169</TD>
  <TD>Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>23/09/2004</TD>
  <TD>2004/7915</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>170</TD>
  <TD>Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı (TARGEV)</TD>
  <TD>İZMİR</TD>
  <TD>21/07/1997</TD>
  <TD>97/9611</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>171</TD>
  <TD>TEMA Türkiye Erezyonla Mücadele , Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>15/12/1995</TD>
  <TD>95/7677</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>172</TD>
  <TD>TESEV Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>18/07/2001</TD>
  <TD>2001/2854</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>173</TD>
  <TD>TOHUM Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>12/07/2005</TD>
  <TD>2005/9172</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>174</TD>
  <TD>Tokyo Camii Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>05/01/2001</TD>
  <TD>2001/1902</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD colSpan=5></TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>175</TD>
  <TD>Toplum Gönüllüleri Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>29/07/2004</TD>
  <TD>2004/8253</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>176</TD>
  <TD>TUGEV Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>05/07/1984</TD>
  <TD>84/8257</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>177</TD>
  <TD>Tük Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>25/04/1986</TD>
  <TD>86/10613</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>178</TD>
  <TD>TÜLOV Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>27/12/2001</TD>
  <TD>2001/3554</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>179</TD>
  <TD>Türk Anadolu Vakfı</TD>
  <TD>KONYA</TD>
  <TD>10/06/1974</TD>
  <TD>Tem-66</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>180</TD>
  <TD>Türk Böbrek Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>22/11/1989</TD>
  <TD>89/14784</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>181</TD>
  <TD>Türk Diyabet Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>16/11/2000</TD>
  <TD>2000/1862</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>182</TD>
  <TD>Türk Diabet ve Obezite Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>06/12/2004</TD>
  <TD>2004/8189</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>183</TD>
  <TD>Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>20/07/1980</TD>
  <TD>8/1307</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>184</TD>
  <TD>Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>17/05/1991</TD>
  <TD>91/1841</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>185</TD>
  <TD>Türk Eğitim Derneği İstanbul Koleji Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>12/07/2005</TD>
  <TD>2005/9172</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>186</TD>
  <TD>Türk Eğitim Sağlık ve Çevre Vakfı</TD>
  <TD>KOCAELİ</TD>
  <TD>12/07/2005</TD>
  <TD>2005/9172</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>187</TD>
  <TD>Türk Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>09/12/1968</TD>
  <TD>6/11056</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>188</TD>
  <TD>Türk Eğitimine Özgü Kadir Has Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>23/02/1992</TD>
  <TD>92/2779</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>189</TD>
  <TD>Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malülleri, Dul ve Yetimleri Eğitim Yardım Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>11/04/1984</TD>
  <TD>84/7929</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>190</TD>
  <TD>Türk Güreş Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>11/02/1986</TD>
  <TD>86/10349</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>191</TD>
  <TD>Türk Japon Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>21/02/1995</TD>
  <TD>95/6592</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>192</TD>
  <TD>Türk Kalp Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>25/12/1975</TD>
  <TD>07/11/1959</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>193</TD>
  <TD>Türk Kardiyoloji Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>01/08/1986</TD>
  <TD>86/10924</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>194</TD>
  <TD>Türk Onkoloji Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>07/09/1994</TD>
  <TD>94/6080</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>195</TD>
  <TD>Türk Petrol Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>03/10/1969</TD>
  <TD>6/12528</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>196</TD>
  <TD>Türk Polis Teşkilatını GüçlendirmeVakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>25/01/1980</TD>
  <TD>8/218</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>197</TD>
  <TD>Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>26/07/1982</TD>
  <TD>Ağu-23</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>198</TD>
  <TD>Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilatasyon ve Bakım Merkezi Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>17/02/1997</TD>
  <TD>97/9239</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>199</TD>
  <TD>Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>14/11/1974</TD>
  <TD>Tem-75</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>200</TD>
  <TD>Türk Tanıtma Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>27/02/1982</TD>
  <TD>Ağu-56</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>201</TD>
  <TD>Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>28/10/2004</TD>
  <TD>2004/8058</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>202</TD>
  <TD>Türkiye Diyanet Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>20/12/1977</TD>
  <TD>7/14433</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>203</TD>
  <TD>Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>27/09/1985</TD>
  <TD>85/9901</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>204</TD>
  <TD>Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>05/04/1993</TD>
  <TD>93/4271</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>205</TD>
  <TD>Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>09/10/1995</TD>
  <TD>95/7445</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>206</TD>
  <TD>Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>19/01/1998</TD>
  <TD>98/10648</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>207</TD>
  <TD>Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>24/01/2007</TD>
  <TD>2007/11604</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>208</TD>
  <TD>Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>10/09/1990</TD>
  <TD>90/874</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>209</TD>
  <TD>Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>28/07/1986</TD>
  <TD>86/11001</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>210</TD>
  <TD>Türkiye Kalkınma Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>08/05/1972</TD>
  <TD>Tem-34</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>211</TD>
  <TD>Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı </TD>
  <TD>İZMİR</TD>
  <TD>04/11/2008</TD>
  <TD>2008/14360</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>212</TD>
  <TD>Türkiye Kanserle Savaş Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>10/10/1976</TD>
  <TD>7/12755</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>213</TD>
  <TD>Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>07/12/1989</TD>
  <TD>89/14827</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>214</TD>
  <TD>Türkiye Milli Kültür Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>02/04/1969</TD>
  <TD>6/11572</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>215</TD>
  <TD>Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>29/01/1981</TD>
  <TD>Ağu-37</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>216</TD>
  <TD>Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>21/05/1984</TD>
  <TD>84/8121</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>217</TD>
  <TD>Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>07/09/1994</TD>
  <TD>94/6080</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>218</TD>
  <TD>Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>07/09/1994</TD>
  <TD>94/6080</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>219</TD>
  <TD>Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>14/05/1976</TD>
  <TD>76/11899</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>220</TD>
  <TD>Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>25/12/2006</TD>
  <TD>2006/11517</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>221</TD>
  <TD>Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>30/09/2004</TD>
  <TD>2004/8026</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>222</TD>
  <TD>Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>17/11/2005</TD>
  <TD>2005/9685</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>223</TD>
  <TD>Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>14/07/1997</TD>
  <TD>97/9669</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>224</TD>
  <TD>Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı</TD>
  <TD>BURSA</TD>
  <TD>17/11/2005</TD>
  <TD>2005/9686</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>225</TD>
  <TD>Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı</TD>
  <TD>BURSA</TD>
  <TD>27/02/1978</TD>
  <TD>7/14918</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>226</TD>
  <TD>Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>12/10/2009</TD>
  <TD>2009/15588</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>227</TD>
  <TD>Vedat Ardahan Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>28/02/1978</TD>
  <TD>7/15068</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>228</TD>
  <TD>Vehbi Koç Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>28/12/1968</TD>
  <TD>6/11114</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>229</TD>
  <TD>Yardım ve İyilik Vakfı</TD>
  <TD>MERSİN</TD>
  <TD>20/12/1973</TD>
  <TD>Tem-28</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>230</TD>
  <TD>Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı</TD>
  <TD>İZMİR</TD>
  <TD>23/02/1992</TD>
  <TD>92/2780</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>231</TD>
  <TD>Yıldız Üniversitesi Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>17/02/1986</TD>
  <TD>86/10377</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>232</TD>
  <TD>Yıldız Yasemin Sonel Kalp Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>06/04/1991</TD>
  <TD>91/1715</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>233</TD>
  <TD>Yirmibirinci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı</TD>
  <TD>İSTANBUL </TD>
  <TD>18/12/2000</TD>
  <TD>2000/1866</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>234</TD>
  <TD>Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı </TD>
  <TD>İSTANBUL</TD>
  <TD>23/07/2001</TD>
  <TD>2001/2850</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>235</TD>
  <TD>Zeytinoğlu Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı</TD>
  <TD>ESKİŞEHİR</TD>
  <TD>18/05/1993</TD>
  <TD>93/4439</TD></TR>
  <TR =even>
  <TD>236</TD>
  <TD>Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>18/02/1987</TD>
  <TD>87/11519</TD></TR>
  <TR =odd>
  <TD>237</TD>
  <TD>Zübeyde Hanım Şehit Analarını Koruma Vakfı</TD>
  <TD>ANKARA</TD>
  <TD>05/07/1995</TD>
  <TD>95/7070</TD></TR></T></TABLE>

  </TD></TR></T></TABLE>https://www.gib.gov.tr/index.php?id=406
  \"BİSMİLLAH her hayrın başıdır.\" (R.N.K.)

 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  30.Haziran.2012
  Mesajlar
  21

  benim bir müşterimin dükkanı vakıflar genel müdürlüğü kastamonu bölge müdürlüğüne bağlı.fakat vergi dairesi mazbut vakıflar listesinde kastamonu yok diyor.

 8. #8
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  12.Ekim.2011
  Nereden
  SASMUN
  Mesajlar
  15
  kardeş yukarıda ki açıklamaları dikkatli okursan;


  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  İstanbul Defterdarlığı
  Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

  Konu : Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden
  kiralanan işyeri için stopaj ve fon
  payı ödenip ödenmeyeceği hk.

  .............. .......................
  /İSTANBUL

  İLGİ: Tarihsiz dilekçeniz.
  İlgide kayıtlı dilekçenizde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralayacağınız gayrimenkul için yapacağınız kira (işyeri) ödemelerinden stopaj yapılıp yapılmayacağını sormaktasınız.
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (3946 sayılı Kanunun 22.maddesi ve 93/5148 sayılı Kararla değişen şekli) 94. maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar” hükmü yer almıştır.
  Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, gelir vergisi kesintisi gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergilerine mahsuben yapılmaktadır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Katma Bütçeli İdare olduğundan gelir vergisi mükellefiyeti bulunmamaktadır.
  Ayrıca, aynı maddenin 5. bendi hükümlerinde de katma bütçeli idarelerin gayrimenkullerini kiraya verdiklerinde elde edecekleri kiradan vergi kesileceğine ilişkin hüküm de yoktur.
  Bu hükümlere göre, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralamış olduğunuz gayrimenkul için; bu kuruluşa yapacağınız kira ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaması gerekir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  YANİ LİSTEDE OLANLAR, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDA OLAN VAKIFLAR VE BUNLAR SÖZKONUSU (VAKIFLAR VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT OLANLAR) VAKIFLAR DIŞINDA VERGİ MUAFİYETİ TANINANLARDIR VE MUAF OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI VARDIR. YANİ, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT VAKIFLAR+LİSTEDEKİLER OLUYOR

  İstanbulun cevabıyla ikna etmeye çalış.Edited by: amasyali055
  \"BİSMİLLAH her hayrın başıdır.\" (R.N.K.)

 9. #9
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  12.Ekim.2011
  Nereden
  SASMUN
  Mesajlar
  15
  .Edited by: amasyali055
  \"BİSMİLLAH her hayrın başıdır.\" (R.N.K.)

 10. #10
  Üye
  Üyelik tarihi
  31.Ağustos.2005
  Mesajlar
  35
  Peki sonuç ne olacak stopaj kesinti yapacakmıyız yapmayacakmıyız

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •