Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Kimlik Bildirme Hk.

 1. #1
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  30.Ekim.2008
  Mesajlar
  152
  <DIV id=post_message_298960>Merhaba;
  Bir karakol, kimlik bildirme kanununa dayanarak,iş hanında bulunan işyerinde çalışanların kimlik bilgilerini 4 sene önce istemiş ve bildirilmişti. Şimdi ise işten ayrılanları bildirmediniz diye epey yüksek rakamlarda ceza kesiyor. Karakol'un böyle bir ceza kesmeye yetkisi var mıdır yada böyle bir olay biliyor musunuz? Ne yapılması konusunda değerli firkirlerinizi rica edecektim.

  Konuyla bağlantılı olarak e-devlet kapsamında, emniyet bu bilgilere SGK'dan çok rahat ulaşabilir. İşyerine giren-çıkan personel SGK'ya bildiriliyor, SGK'da İş-Kur ve bakanlığa bildiriyor.
  Devlet kurumlarının senkronize olamıyorsa bunun cezasını bizler mi çekeceğiz?
  Cezaya itiraz hakkımız ve sonuçları hakkında da yorumlarınızı bekliyorum.

  Saygılarımla.


  < ="https://pagead2.googlesyndicati&#111;n.com/pagead/show_ads.js" =text/>


  < ="https://pagead2.googlesyndicati&#111;n.com/pagead/expansi&#111;n_.js">

  < ="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/test_domain.js">

  < ="https://pagead2.googlesyndicati&#111;n.com/pagead/render_ads.js">

  google_protectAndRun("render_ads.js::google_render _ad", google_handleError, google_render_ad);

 2. #2
  Ziyaretci
  BİZDE YAKLAŞIK 4 YIL ÖNCE BİLDİRMİŞTİK. ÇIKANLAR İÇİN HİÇBİR BİLDİRİMDE BULUNMADIK.BİDE BUNUN CEZASIMI VARMIŞ DAHA NELERLE KARŞILAŞACAGIZ
  KONUDA BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLAR VARSA NAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ ÖGRENELİM

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  18.Eylül.2008
  Nereden
  Afyonkarahisar
  Mesajlar
  634

  kimlik bildirme kanunu

  kanun numarası : 1774
  kabul tarihi : 26/6/1973
  yayımlandığı r.gazete : tarih : 11/7/1973 sayı: 14591
  yayımlandığı düstur :tertip: 5 cilt: 12 sayfa: 2547

  madde 1 - bu kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlen-
  me bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli
  olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanların kimliklerinin tespiti ve
  bildirilmesi bu kanunun hükümlerine göre yapılır.
  askeri konaklama, dinlenme ve kamp tesisleri ile ordu evleri bu kanunun
  kapsamı dışındadır.

  madde 2 - otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil
  köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık
  müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal te-
  tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz
  veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve ge-
  liş - ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tut-
  mak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, devlet
  istatistik enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.

  madde 3 - ikinci maddede sayılan tesislerin sorumlu işleticilerinin kimlik-
  leri, tesis açılmadan evvel müessesenin sahibi veya kanuni temsilcisi tarafın-
  dan örneğine uygun şekilde, en yakın kolluk örgütüne bildirilir.
  sorumlu işleticinin değişmesi halinde keyfiyetin 24 saat içinde ve yukarı-
  daki fıkrada gösterilen şekilde bildirilmesi zorunludur.
  işleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi
  sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilirler.
  bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olurlar.
  kamu kuruluşlarına ait tesislerin amir ve müdürleri işletici gibi sorumlu-
  durlar.

  madde 4 - ikinci maddedeki tesislerin sorumlu işleticileri, müesseselerinde
  sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını,
  örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı olduk-
  ları en yakın kolluk örgütüne bildirirler.
  kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılanlara, sorumlu işletici tarafından
  doldurulup onaylanan, örneğine uygun bir kimlik kartı verilir.

  kanunlar, şubat 1989 (ek - 3)
  kolluk görevlilerince her istenildiğinde bu kimlik kartının gösterilmesi
  zorunludur.

  madde 5 - binalarda kapıcı, kaloriferci, bekçi, telefoncu ve benzeri idari,
  teknik ve yardımcı hizmetlerde çalışanlar için, bunların işe başlamalarını iz-
  leyen üç gün içinde,
  a) bağımsız bir bölüm teşkil eden konutlarda oturan sahip veya kiracı,
  b) kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda yönetici veya yönetim kurulunun
  bu konuda kendi adına yetkili kıldığı bir üye tarafından örneğine uygun kimlik
  bildirme belgesinin doldurulup mahalli genel kolluk örgütüne verilmesi zorunlu-
  dur.

  madde 6 - şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki;
  a) konutlarda oturmakta olanlar ile sürekli veya geçici olarak ve konutta
  kalarak çalışan hizmetçi, aşçı, mürebbiye, bekçi ve benzeri her türlü hizmetli-
  ler için aile reisi;
  b) bu kanunun ikinci maddesinde sayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret
  ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındır-
  malar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi;
  c) öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta
  olan öğrenciler için o yerin sorumlu işleticisi;
  d) resmi binalar ve müştemilatında yatarak kalmalarına yer gösterilenler
  için yatılan dairenin yetkili amiri tarafından örneğine uygun kimlik belgesi
  doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.
  konutun değiştirilmesi veya (b) ve (c) bentlerinde sayılan konut, iş yeri
  ve yurtlarda çalışmakta veya barınmakta olanlar ile (d) bendinde belirtilen
  yerlerde kalanların ayrılmaları halinde de, yukarıdaki şekil ve süre içinde
  bildirim belgesi gereklidir.
  (değişik: 29/8/1996-4178/8 md.) kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütü-
  ne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtarına onaylatılır.

  madde 7 - geçici yer değiştirmelerde;
  a) konutlarda 30 günden fazla kalacak misafir için aile reisi;
  b) yaylak ve kışlak gibi yerlere mevsimlik olarak göçenler için de aile
  reisi tarafından, örneğine uygun bildirim,
  üç gün içinde kolluk örgütüne verilir.

  madde 8 - kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda, aile reislerinin bu kanu-
  na göre dolduracakları her çeşit bildirimlerin birer örneği sorumlu yöneticiye
  verilir.

  madde 9 - bu kanun hükümlerine göre kimlik bildirme belgesini yetkili ida-
  reye vermekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı ve diğer res-
  mi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri tesislerinde barındıramaz, konut
  ve işyerlerinde çalıştıramaz.

  madde 10 - kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu
  kanunun kapsamına giren diğer yatısız iş yerlerinde, özel kanunları müsaade et-
  tiği takdirde, ancak sahipleri ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, başkaları
  kalamazlar.
  iskele, istasyon, hava meydanı terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri
  kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurul-
  ması gibi zorunluluk olan zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer
  tesislere, bağlı olduğu kolluk örgütünün ve ilgili mahalli idarenin görüşü alı-
  narak mahalli ve en büyük mülkiye amiri tarafından geçici veya, sürekli olarak
  izin verilebilir. buralarda kalanlar için bildirim yapılmaz.

  madde 11 - kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, bi-
  nalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını,
  garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya ve-
  ya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.
  bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneti-
  ciye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar.
  yönetici ve kapıcıların, bu kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri
  hususları, bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir.

  madde 12 - bu kanunun bildirimlerle ilgili maddelerinin uygulama biçimi, söz
  konusu kimlik bildirme belge, defter ve kartlarının şekli, muhtevası, verilişi,
  alınış, adalet, içişleri, turizm ve tanıtma ve devlet istatistik enstitüsü iş-
  lerine bakan devlet bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle
  gösterilir.

  madde 13 - (mülga: 29/8/1996-4178/9 md.)

  madde 14 - bu kanuna göre verilecek belgeler ve yapılacak her türlü bildi-
  rimler, her çeşit vergi, resim ve harçtan muaftır. mahkeme kararı olmadıkça,
  yetkili resmi örgütler dışında, hiç kimsenin bunlardan yararlanmasına müsaade
  edilemez.

  madde 15 - (değişik: 29/8/1996-4178/9 md.)
  2, 3 ve 4 üncü maddeler hükümlerine aykırı hareket edenlere üç milyon lira
  para cezası verilir.

  madde 16 - (değişik : 29/8/1996-4178/9 md.)
  5 inci madde hükmüne aykırı hareket edenlere bir milyon lira para cezası
  verilir.

  madde 17 - (değişik: 29/8/1996-4178/9 md.)
  6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerdeki hükümlere aykırı hareket edenlere
  bir milyon lira; kimlik bildirme belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere
  üç milyon lira para cezası verilir.

  madde 18 - (değişik : 29/8/1996 - 4178/9 md.)
  15, 16 ve 17 nci maddelerde belirtilen para cezaları o yerin en büyük mül-
  ki amiri tarafından verilir. verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere
  7201 sayılı tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. bu cezalara karşı
  tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine
  itiraz edilebilir. itiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini dur-
  durmaz. itiraz üzerine verilen karar kesindir. itiraz, zaruret görülmeyen
  hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. bu
  kanuna göre verilen idari para cezaları 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil
  usulü hakkında kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

  madde 19 - 10/6/l930 tarihli ve 1704 sayılı otel pansiyon, ticarethane ve-
  sair umumi müesseselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası vermeleri mec-
  buriyetine dair kanun ile bu kanunun bazı maddelerini tadil ve tashih icrasına
  ve bir madde ilavesine dair 14/1/1933 tarih ve 2099 sayılı kanun yürürlükten
  kaldırılmıştır.

  ek madde 1 - (ek: 29/8/1996-4178/10 md.)
  bu kanunun uygulanması sırasında genel kolluk kuvvetlerine ait karakolla-
  ra, il merkezlerinden de sorgulanabilen bilgisayar terminalleri konulur. bunun
  için gerekli giderler içişleri bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşı-
  lanır.
  idarenin bilgisayar sistemi kurması ve gerekli teknik altyapıyı hazırla-
  masıyla birlikte, bu kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi, her
  türlü konaklama tesislerinden, bakanlar kurulunca belirlenecek olanlar, tespit
  ve ilan tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde tüm kayıtlarını bilgisayarda tut-
  mak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar termi-
  nallerine bağlamak zorundadırlar. bu şartı yerine getirmeyen kuruluşlara 50 mil-
  yon lira para cezası verilir. tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir.

  geçici madde 1 - bu kanunun yayım tarihi ile 12 nci madde gereğince hazırla-
  nacak yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi arasında geçecek süre içinde 1704 ve
  2099 sayılı kanunların uygulanmasına devam olunur.

  geçici madde 2 - bu kanunun yayımı tarihden sonra 12 nci maddedeki yönetme-
  lik çıkıncaya kadar 5 inci madde ve 6 ncı maddenin (a), (c), (d) bentlerini ge-
  rekli görülen yerlerde uygulatmaya içişleri bakanı yetkilidir.

  geçici madde 3 - bu kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yönetmelik, bu ka-
  nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır.

  madde 20 - bu kanunun 6 ve 7 nci maddeleri, 6 ncı maddenin (b) bendi hariç,
  12 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmeliğin yürürlük tarihinde, diğer
  maddeleri bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  madde 21 - bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür.

  iki kişilik bir yemek parasına defter tutanlardan nefret ediyorum.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •