Fazla mesai ücretinin son ücretten hesaplanmayacağı</span>

Av. Ali YÜKSEL / </span>YARGITAY KARARLARI</span>


Av. Cihan AVCI


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 18.11.2002 tarihli 2002/22783 E. ve
2002/21495 K. sayılı ilamı ile fazla çalışma iddiası ile ikame edilen
davalarda, işçinin fazla çalışma alacağının hangi ücret üzerinden
hesaplanacağını tarif etmiştir. Mesele uygulamada duraksamalara neden
olan bir soruna ilişkindir. Gerçekten de mahkemeler işçi tarafından
açılan ve fazla mesai ücreti ödenmesi talebini içeren davalarda,
işçinin fazla mesai alacağını hesaplarken bazen son ücretini, bazen ise
fazla mesai yapılan dönemdeki ücretini dikkate almaktadır. İşte bu
karar bu farklılığı tamamen ortadan kaldırabilecek açıklıkta bir
karardır. Fazla mesai ücretinin son ücret üzerinden hesaplanarak hüküm
altına alınması işveren açısından son derece ağır bir maddi yükü
oluşturabilecek mahiyette bir çözüm yoludur. Ancak incelediğimiz
kararda Yargıtay dikkate alınacak ücreti fazla mesai yapıldığı sırada
geçerli olan ücret olarak belirlemiş ve bir anlamda işveren lehine bir
çözümü kabul etmiştir. Kaldı ki adil olan çözüm tarzı da bu olmak
gerekecektir.

İncelememize konu davada davacı, kıdem ve ihbar
tazminatı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti ile hafta ve genel
gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme
isteği kısmen hüküm altına alınmıştır. Yerel mahkemenin kararı davalı
işverence temyiz edilmiştir.

Yargıtay davalı yanca temyiz edilen
yerel mahkeme kararını incelemiş ve yerel mahkemenin kararını
bozmuştur. Buna göre Yargıtay öncelikle, fazla mesai ücretinin
çalışılan dönem ücreti üzerinden ödeneceğine hükmetmiştir. Buna rağmen
yerel mahkeme kararında davacının haftada 3 saat fazla mesai yaptığını
kabul etmiş ancak ücreti son ücret üzerinden hesaplamıştır.

Yargıtay yerel mahkemenin son ücret üzerinden fazla mesai ücreti hesaplaması işlemini yasaya aykırı bularak bozmuştur.

Görüldüğü
üzere, işçinin yaptığı fazla çalışma ücreti iş akdinin sonunda yapılan
protokol kapsamında veya açılan dava kapsamında hükmedilerek
ödendiğinde fazla çalışmanın yapıldığı sıradaki ücreti dikkate alınarak
ödenecektir. Bu ücretin ne kadar olduğu ise ücret hesap pusulaları ve
bordrolar marifeti ile ispatlanabilecek, tespit edilebilecektir. Öte
yandan fazla çalışma

talebi ile açılan davalarda hükmedilen fazla
çalışma alacağına yürütülecek faizin başlangıcı işçi tarafından davanın
açıldığı veya ihtarnamenin keşide edildiği tarih olacaktır.
Dünya Gazetesi
</span>