SGK'lıların malulen emekliliği</span>

İbrahim IŞIKLI / </span>SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU</span>


Sigortalının
veya işverenin talebi üzerine, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek
raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin Kurum Sağlık Kurulu'nca
incelenmesi sonucu, 4-1/a ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar
için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu
meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiği anılan kurulca
tespit edilen sigortalı malul sayılmaktadır.

En az on yıldan
beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin
sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise
sigortalılık süresi aranmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primi bildirilmiş olması halinde maluliyetin söz konusu
olabileceği hükme bağlanmıştır.

Malullük aylığı alanların çalışmaya başlaması

5510
sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce malullük aylığı bağlanmış olan
sigortalılardan, kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra çalışmaya
başlaması nedeniyle aylıkları kesilenlerin, işten ayrılarak yeniden
tahsis talebinde bulunmaları halinde bunların kontrol muayenesine tabi
tutulması gerekmektedir.

Sigortalının malullük hali, SGK'ya
sevk talebinin 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonra olması
nedeniyle yeni hükümlere göre tespit edilecek ve malul olduğu anlaşılan
sigortalıya aylık yeniden hesaplanarak bağlanacaktır.

Ancak,
sigortalının aylığa hak kazanma koşullarını ikinci talebinde yerine
getirmiş olup olmadığına bakılmayacaktır. (506 sayılı kanuna göre 5
yıllık sigortalılık süresi ve ortalama 180 günden aylık bağlanmış ise
ve 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeniden tahsis
talebinde bulunduğunda 10 yıllık sigortalılık süresi veya 1800 gün
yerine gelmeyebilir.) Malullük hali devam eden sigortalının aylık alma
hakkı sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı yönünden kazanılmış
hak niteliğinde olduğundan, malullük aylığı bağlanması için gerekli
olan şartların sonradan değişmiş olması aylığın kesilmesini
gerektirmemektedir.

Malullük aylıklarının üçüncü kişilere rücu edilmesi

5510
sayılı kanunun 39'uncu maddesinde; üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle
malul olan sigortalıya, bu kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı
tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısının SGK tarafından zarara
sebep olan üçüncü kişilere rücu edileceği öngörülmüştür.

Malullük
hali, kamu görevlilerinin veya er ve erbaşlar ile kamu idareleri
tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak
yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı
haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere,
sigortalılara yapılan ödemeler veya bağlanan aylıklar için kurumca,
kurumuna veya ilgililere rücu edilmeyecektir.

4-1/a ve 4-1/b
sigortalılarından geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı
sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiği SGK
sağlık kurullarınca tespit edilenlere malullük aylığı bağlanması için
yeni bir sağlık kurulu raporu istenmeyecektir. Ancak, bunlardan
malullük aylığının başlayacağı tarihten önce kontrol muayenesi sonucu
iş göremezlik derecesi yüzde 60'ın altına düşenlere malullük aylığı
bağlanmayacaktır.

Dünya Gazetesi
</span>