Değerli Meslektaşlarım,
Hayırlı günler.

Varlık Barışı:

5.4. Ortaklar cari hesabında yer alan borçların durumu


İşletmelerin bilançolarında, ortaklar cari hesabında yer alan ortaklara borç tutarlarının Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında bankalara işletme adına yatırılmak suretiyle beyan edilmesi halinde, bahse konu borç tutarları bilanço pasifinde açılacak özel fon hesabına kaydedilebilecek ve süresinde sermayeye ilave edilebilecektir. Bu durumda, beyan edilen tutarlar da Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde değerlendirilecektir.

Tek Düzen Hesap Planı:

331. ORTAKLARA BORÇLAR

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara borçlu bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.(1)

İşleyişi :

Borcun doğması halinde hesaba alacak, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

Şindi bu iki hususu beraber irdeliyelim.Ortaklar Cari olarak gözüken miktar ortağa ödenmesi yapılabilir ise Ortaklar Cari hesabı Ortadan
Kalkar.Şahsın işletme dışında parası olur.
Fakat pratikde bu paranın ödenmesi çokda mümkün bir hadise değildir.
O zaman ne yapılmalıdır.
Varlık Barışı:
2.2.2. Diğer kanaat verici belgeler


Kanunda geçen kanaat verici belge tabirinden ayrıca;


− Bankalar ile bankerlerin yaptıkları işlemlerle ilgili kayıtlar ve düzenledikleri belgeler,

− Aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, sigorta şirketleri ve benzeri mali kurumların kayıtları ve düzenledikleri belgeler,

− Posta idaresi nezdindeki çek hesabı ve düzenlenen diğer belgeler,

− Noter gibi kurum ve kuruluşların düzenledikleri senetler ve sözleşmeler ile diğer kayıt ve belgeler,

Defter tutan mükelleflerin kayıtları ile bu kayıtlarda yer alan ve Vergi Usul Kanununun ikinci kitabının üçüncü kısmında belirtilen belgeler ile muadili belgeler,

− Şirketlerin ortaklık ve kooperatiflerin üyelik kayıtları


anlaşılacaktır. Yukarıda sayılan belgeler ile ilgili olarak ayrıca tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır.


Bu belgelerin dışında, bilgi değişiminde bulunulan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik ya da konsoloslukları, yoksa mahallindeki Türk menfaatini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgeler de kanaat verici belge olarak kabul edilebilecektir.


Dolayısıyla, yukarıda belirtilen kayıt ve belgelerle gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan varlıklar arasında illiyet bağının kurulması ve 1/10/2008 (5917 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra beyanda bulunan mükellefler için 1/6/2009) tarihi itibarıyla,


− Taşınmazların yurt dışındaki varlığının,

− Diğer varlıkların ise yurt dışında bulunduğunun


ispatı zorunludur.


Diğer taraftan, gerçek veya tüzel kişilerce Kanun kapsamında beyan edilen varlıklara ilişkin kanaat verici belgelerin gerektiğinde vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmek üzere zamanaşımı süresince saklanması gerekmektedir.

Bu madde genişletilmiş bir yoruma kavuşturularak ilgili Dönem defterleri,Bilançosu incelenip Ortaklar Cari Hesabının miktarı SMMM veya YMM Onaylı bir tutanak ile esasa bağlanıp varlık barışı ile ödenmesi gereken yüzde ödenerek imkan dahiline alınmalıdır.

Bu konuda ki görüş ve önerilerinizi bekliyorum.