<h1>İsviçre'de parası olana ne sorulur, ne sorulmaz</h1>


İsviçreli
UBS ile ABD'nin, İsviçre'de hesabı bulunan dört binden fazla ABD
vatandaşına ilişkin bilgilerin ABD'ye verilmesi konusunda anlaşma
imzalaması bizim Maliye'yi de harekete geçirmiş

OECD tarafından
açıklanan vergi rejimleri açısından Türkiye gibi 'beyaz listede' yer
alan ülkelerin, İsviçre gibi ülkelerin bankalarında kendi
vatandaşlarınca açtırılan hesaplar hakkında bu ülkelerden bilgi
isteyebilmelerine olanak sağlayan çalışmayı da değerlendiren Maliye,
Türkiye'nin de İsviçre ve diğer ülke bankalarında bulunan hesaplarla
ilgili olarak bu ülkelerden bilgi isteyebileceği sonucuna ulaşmış.
İsviçre
gibi ülkelerde bulunan ve 100 milyar doların üzerinde olduğu tahmin
edilen paraların (bu tahmin neye göre yapılıyorsa!?) bir kısmının
ikinci varlık barışı kapsamında ülkeye gelmesini bekleyen Maliye,
varlık barışından sonra söz konusu ülkelere başvurmayı planlıyormuş.
Peki,
alınan (alınabilirse tabi, zira bu o kadar kolay değil) bilgilerden
hareketle hesap sahibi hakkında ne yapılabilir? Hesap sahibine ne
sorulabilir, ne sorulamaz?

ABD 'NEREDEN BULDUN' DİYE SORUYOR
ABD,
İsviçre'de hesabı bulunan 52 bin vatandaşından 4500'ü için bilgi
istemiş. Yani talep ezbere değil. Bilgi istenecek olanlarla ilgili bir
takım tespitlerin yapıldığı muhakkak. Diğer yandan ABD vatandaşına
servetinin ve harcamalarının kaynağını nereden bulduğunu sorabiliyor.
Biz de ise 'nereden buldun?' sorgulamasına imkan sağlayan düzenleme
yürürlükten kaldırıldı. Yani kimseye 'nereden buldun?' diye
sorulamıyor.
Dolayısıyla İsviçre veya diğer ülkelerde parası
bulunanlara bu parayı nereden bulduğu, vergisini ödeyip ödemediği
sorulamayacak.

NEMASI İÇİN SORGULAMA YAPILABİLİR
İkametgahı
Türkiye'de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde (1 Ocak-31 Aralık
tarihleri arasında) Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla
oturanlar, Türkiye'de yerleşmiş sayılıyor.
Türkiye'de yerleşmiş
olanlar ile görevleri gereği yabancı memleketlerde oturan Türk
vatandaşları tam mükellef sayılıyor, Türkiye içinde ve dışında elde
ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendiriliyor. Yani
yurt dışındaki bankalarda parası bulunanların, bu paralarından elde
ettikleri her türlü geliri Türkiye'de beyan etmeleri gerekiyor.
Buna
göre, yurt dışında parası bulunduğu tespit edilenlere geriye doğru beş
yıllık faiz gelirlerini beyan edip etmedikleri sorulabilir.

VERGİ BORCU OLANLAR
İsviçre
ve benzeri ülke bankalarında parası olanların bilgilerine ulaşabilme
imkanı, kamu alacaklarının tahsilinde etkili olabilir. Başta vergi
borcu olmak üzere kamu borcu olup da ödemeyenlerle ilgili sonuç elde
edilebilir. Yurtdışında parasının varlığı tespit edilenlerden,
ödemedikleri vergi ve diğer kamu borçlarının tahsili sağlanabilir.

Vergi davalarında 11 Eylül'e dikkat
Dava
açma sürelerinin çeşitli durumlarda uzaması mümkün. Bunlardan birisi de
dava açma süresinin son gününün adli tatile rastlaması. Adli tatil,
İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun (İYUK) 61. maddesinde 'çalışmaya ara
verme' başlığı altında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; 'Bölge idare,
idare ve vergi mahkemeleri her yıl ağustosun birinden eylülün beşine
kadar çalışmaya ara verirler'.
Madde hükmünde yer alan 'eylülün
beşine kadar' ifadesi lafzi (sözel) olarak yorumlandığında, 5 Eylül
tarihini kapsamamaktadır. Yani, maddeye göre tatil 4 Eylül günü mesai
saati bitiminde sona ermektedir. Konu ile ilgili olarak Danıştay
tarafından verilen kararlar da aynı yöndedir (İdari Dava Daireleri
Kurulu'nun E: 2006/3528, K: 2008/1889 ve E: 2009/276, K: 2009/52 sayılı
Kararları).
İYUK'un 8. maddesinde; dava açma sürelerinin son gününün
adli tatile rastlaması halinde, dava açma süresinin adli tatilin
bitiminden itibaren 7 gün uzamış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu
hükme göre, son günü adli tatile rastlayan davalarda davanın en geç 11
Eylül tarihinde açılması gerekiyor. Bu tarihin geçirilmesi halinde
açılan dava incelenmeksizin 'süre aşımı' nedeniyle reddedilir. Bizden
hatırlatması...

Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alabilir miyim?
Emeklİ Sandığı'ndan emekliyim. Bekarım. Babamdan dolayı Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?
l M. Demet Sürmeli
Emekli
Sandığı'ndan, Emekli Sandığı iştirakçisi olmayan bekar veya evlenmiş
olmakla birlikte sonradan boşanan veya dul kalan kız çocuklarına yetim
aylığı bağlanıyor. Kendi iştirakçiliğinizden dolayı Emekli Sandığından
emekli aylığı aldığınızdan, babanızdan dolayı Emekli Sandığı'ndan yetim
aylığı alamazsınız.

Ölüm halinde ortak hesabın veraset beyanı
1998
yılında 4 ortak (babam, annem, kardeşim ve ben) banka hesabı açtık.
Babam 2005 Haziran ayında vefat etti. Ben bildirimde bulunmadım.
Veraset belgesini çıkardık, bu zamana kadar hesabımı kullandım. 2009
Eylül ayı itibarı ile hesabın dörtte birine bloke koydular. Şimdi
benden vergi ilişiksiz belgesi istiyorlar. Vergi yazısı ölüm anındaki
değer üzerinden mi olmalı, yoksa 2009'daki değer üzerinden mi olmalı?
Bir de bankaların adres teyit belgesi olmayan hesaba bloke koyma hakkı
var mı? l Yakup Tan
Ortak hesaplarda ortaklık payları
belirtilmemişse, her ortağın payı hesap tutarı ortak sayısına bölünerek
hesaplanır. Hesap dört ortaklı olduğuna ve ortakların payları ayrıca
belirtilmediğine göre her ortağın dörtte bir payı var demektir. Söz
konusu banka hesabının babanızın vefat tarihindeki tutarının dörtte
biri de babanızın payı olup, mirasçılar tarafından veraset ve intikal
vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla beyan
edeceğiniz tutar, 2009 yılındaki değil, vefat tarihindeki tutarın
dörtte biri olacak.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
tarafından hazırlanan ''Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik''teki
kimlik tespitiyle ilgili düzenleme uyarınca bankalar sürekli iş
ilişkisi içinde kimlik tespiti yapamadığı ve iş ilişkisinin amacı
hakkında yeterli bilgi edinemediği durumlarda iş ilişkisi tesis
edemeyecek ve kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştiremeyecek.
Kimlik ve adres teyidinin ardından da istenen işlemler
gerçekleştirilecek.

GÜNÜN SÖZÜ
'Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir.' Bertrand Russell
Akşam / Metin Taş / Sezgin Özcan