<blockquote id="" style="padding: 0pt; clear: left;">
<div>"Bazı
Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki" 5811 sayılı
yasanın amacı; gerçek ve tüzel kişilere ait olup, yurtdışında bulunan
para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının
ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile yurtiçinde
bulunan ancak işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan bu türden
varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye
yapılarının güçlendirilmesini sağlamaktır.</span></div>
<div>Söz konusu yasa 02.11.2008 gün ve
27062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş
olup, gerçek ve tüzel kişiler tarafından 01.10.2008 tarihi itibariyle
sahip olunan ve yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet
ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir
belgeyle ispat edilen taşınmazların, yasanın Resmi Gazete'de
yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar Türk Lirası cinsinden
rayiç bedelle banka veya aracı kurumlara bildirilmesi veya vergi
dairesine beyan edilmesi halinde, beyan edilen miktarın 22.11.2008
tarihinden sonra başlayan ve 01.01.2008 tarihinden önceki dönemlere ait
vergi incelemeleri sonucu Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi
yönünden tespit edilen matrah farkından, bu bağlamda beyan edilen
tutarların mahsup edilmesini öngörmüştür. (5811 sayılı yasa md: 3,
fıkra: 1)</span></div>
<div>5811 sayılı yasa ile ayrıca Gelir
ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan
ancak 01.01.2008 tarihi itibariyle yasal olarak tutulması gereken
defter kayıtlarında yer almayan para, altı, döviz, menkul kıymet ve
diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların da aynı süre içinde
vergi dairelerine rayiç bedelle beyan edilmesi halinde aynı haktan
yararlandırılması hususu ayrıca hükme bağlanmıştır. (5811 sayılı yasa
md: 3, fıkra: 2)</span></div>
<div>Söz konusu yasa kapsamında olan ve
vergi dairelerine beyan edilen varlıkların yapılacak incelemelerde
bulunan matrah farklarına mahsup edilebilmesi için yurtdışındaki
varlıkların değerleri üzerinden yüzde 2, Türkiye'deki varlıkların
değeri üzerinden yüzde 5 oranında vergi tarh edilmesi ve bu vergilerin
de tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi ayrıca
hüküm altına alınmış bulunmaktadır. (5811 sayılı yasa md: 3, fıkra: 3)</span></div>
<div>Yasa hükümlerinden yararlanmak için
öngörülen beyan süresi 02.03.2009 tarihinde sona ermiştir. Ancak sözü
edilen yasadan beklenen başarı sağlanamamıştır. </span></div>
<div>Bilahare 5917 sayılı yasanın 44/a
maddesiyle 5811 sayılı yasanın 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında
yapılan değişiklikle 01.06.2009 tarihi itibariyle sahip olunan ve
yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belge ile ispat edilen
taşınmazların 30.09.2009 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç
bedelle banka veya aracı kuruma bildirilmesi halinde bildirilen
miktarın 01.01.2008 tarihinden önceki dönemler için yapılması muhtemel
vergi incelemelerinde tespit edilecek matrah farkından mahsup olanağı
sağlanmıştır. Bu hükme paralel olarak Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi
mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak 10.07.2009
tarihi itibariyle yasal olarak tutulması zorunlu olan defter
kayıtlarında işletmenin öz kaynakları arasında yer almayan para, altın,
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla
taşınmazların 30.09.2009 tarihine kadar vergi dairesine beyan edilmesi
halinde de 01.01.2009 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi
incelemeleri sonucunda Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi yönünden
tespit edilen matrah farkından "Bazı Varlıkların Mili Ekonomiye
Kazandırılması Hakkındaki" yasa kapsamında beyan edilen tutarlar bu
tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla
mahsup edilerek tarhiyat yapılabilecektir.</span></div>
<div>Bu bağlamda da yasal düzenleme
gereği indirimi reddedilen Katma Değer Vergisi'ne ilişkin mahsup
edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden
bedel olarak hesaplanacaktır. Ancak indirimi reddedilen vergiye ilişkin
hedeflerin belirlenmemesi halinde mahsup edilecek tutar, yüzde 18 KDV
oranı dikkate alınarak hesaplanacaktır. (5811 sayılı yasa md: 3, fıkra:
5)</span></div>
<div>İndirimi reddedilen KDV'ye yönelik
mahsup işlemi, sadece hakkında 19.06.2009 tarihinden sonra başlamış
vergi incelemesi bulunan ve 10.07.2009 ila 30.09.2009 tarihleri
arasında "Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki"
yasa hükümlerinden yararlanan mükellefler için geçerli olacaktır.
(Durak, Gündoğan "Varlık Barışı Uygulamasında Süre Uzatımı ve Yeni
Düzenlemeler" Vergi Dünyası, Sayı: 336, Sf: 67-71.) Dolayısıyla
22.11.2008 ila 02.03.2009 tarihinden sonra başlayan incelemelerde,
indirimi reddedilen KDV'ye yönelik mahsup işleminden
yararlanamayacaklardır.</span></div>
<div>Burada üzerinde durulması gereken
en önemli konu 5917 sayılı yasa ile yeni şeklini alan ve uygulama
süresi uzatılan "Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması
Hakkındaki" yasa hükümlerinden yararlananların 01.01.2008 tarihinden
önceki beyanları doğrudan vergi incelemesine konu edilmeyecek, ancak
herhangi bir nedenle bu beyanların incelenmesi söz konusu olursa, bu
takdirde bulunacak matrah farklarından sözü edilen yasa hükümlerine
göre beyan ve tarh edilen ve vergisi vadesinde ödenmiş bulunan tutarlar
indirim konusu yapılabilecektir. 2008 yılına ait beyanlar ise hiçbir
şekilde mahsup hakkından yararlanamayacaktır.

Referans / Veysi Seviğ
</span></div>
</blockquote>