<table style="border-collapse: collapse;" id="Aut&#111;number1" width="100%" border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0"><t><tr><td width="100%">65 yaş aylığı nasıl alınır?


<small><small>


</small></small></font></font>
<small><small>İSA KARAKAŞ
isakarakas@gmail.com<big>

</big></font>
</small></small></font></font><hr size="1" color="#c0c0c0">

<small><small><big>
</big></font>
</small></small></font></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">YAŞLILIKLA
birlikte çalışma gücü azalmaktadır. Çalışma gücünün azalmasına bağlı
olarak da gelir elde ederek yaşamı sürdürmek zorlaşmaktadır. Bu nedenle
sosyal güvenlik uygulamasında “Yaşlılık” bir risk olarak kabul
edilmekte ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde emeklilik
aylığı bağlanmaktadır.

Kayıt dışı çalışanların ise yaşlanmaları halinde emekli olmaları mümkün
bulunmamaktadır. Hele ki belli bir birikimlerinin de bulunmaması
durumunda yaşamlarını idame ettirmeleri tamamen güçleşmektedir. Bu
durumdaki vatandaşların yaşlanmaları halinde düşecekleri zor durumu
hali göz önünde bulundurularak herhangi bir karşılık beklenmeden
belirli şartlarda aylık bağlanmaktadır. Bu aylığa halk arasında 65
aylığı denmektedir.

t 65 yaş aylığı kimlere verilmektedir?

65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef
kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden
her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından
yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,
mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir
devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare
Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına
hayatta bulundukları sürece verilmektedir.

65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin nüfus kütük kayıtlarındaki
doğum tarihleri esas alınmaktadır. Doğum tarihlerinde yapılacak
düzeltmeler ile 65 yaş kanunun yayımlandığı (1976) tarihten geriye
doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmamaktadır.

t Aylık için müracaat ve istenen belgeler

AYLIK için başvuruda bulunacak olan yaşlının İkametgâhının bağlı
bulunduğu yerdeki Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine T.C kimlik
numarasının bulunduğu kimlik belgesi ile birlikte müracaat edilmesi
gerekmektedir.

İstenilen Belgeler;

1) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal
bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup,
imzalanacaktır.)

2) Muhtaçlık belgesi, (ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt
örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)
ile

3) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı gerekmektedir.

t Aylığın miktarı ve ödenmesi

65 aylığı; 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit
edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık
bağlanmaktadır. Bu aylıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
belirlenecek ödeme gün ve dönemlerinde peşin olarak ödenmektedir.
Aylığa hak kazanma başlangıç tarihi ile ilk aylık ödemesinin yapıldığı
ödeme döneminin ilişkin olduğu aya kadar olan haklar için defaten ödeme
yapılmaktadır.

Peşin verilen gelir ve aylıklar durum değişikliği veya ölüm halinde
geri alınmamaktadır. Ancak, aylık bağlama ile ilgili geçim şartının
kalkması halinde, aylıklar bu şartın kalktığı tarihi takip eden dönem
başından itibaren kesilmektedir.

Sorularınıza cevaplar

SSK’LI olarak çalışan oğlum nedeniyle sağlık yardımlarından faydalanmak
için nereye başvurmam gerekmektedir. (R. Sönmez / Elazığ)

Sayın Sönmez, her türlü sağlık hak sahipliği işlemleri, Sosyal Güvenlik
İl Müdürlüklerinde yapıldığından, sizin de bulunduğunuz Elazığ Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuru yapmanız lazımdır.

Halen bir işyerinde asgari ücretle çalışmaktayım. Malullük aylığı
başvurusu için sakatlık derecemin ne kadar olması gerekmektedir. (A.
Aykın / Uşak)

Sayın Aykın, yeni sosyal güvenlik uygulama Kanununa göre malul sayılmak
için çalışma gücünün %60 oranında azalmış olması gerekmektedir.</font>
</td></tr></t></table>
Tercüman