İŞKUR staj programı ve meslekî eğitim çalışmaları</font>

Türkiye,
uzun zamandan beri meslek eğitimi hususunda sağlam adımlar atma
niyetini açığa vurmasına rağmen, ayağını yer sağlam basan kurumsal
çalışmalarla bu bakışı biçimleme konusunda hep çekingen kalmıştı. Her
ne kadar işverenlerin meslekî eğitim almış kişileri çalıştırma zorunda
olduğunu kurala bağlayan yasal düzenleme, geçen sene İş Kanunu'na
girmişse de bu alanda geleceği kuşatan bir yeniden yapılanma sürecini
henüz oluşturamamıştık. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer
Dinçer, Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Sanayi ve Ticaret Bakanı
Nihat Ergün ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan,
geçen hafta bir araya gelerek "meslekî eğitimde işbirliği" hususunu
değerlendirdiler ve toplantı sonrasında geniş olmamakla birlikte
ilkeler itibariyle doğru mesajlar verdiler.</font>


Bu mesajlarda öne çıkan vurgulardan birisi,
işsizlik-mesleksizlik bağlamı, diğeri de yine buna bağlı olarak
mesleksizliğin de meslek eğitimi yetersizliğinden kaynaklandığı; bunun
için eğitimde düz lise eğitimi ağırlıklı değil, meslek lisesi ağırlıklı
bir modelin tercihiyle kalitesi yüksek meslekî eğitimle iş âleminin
meslekli eleman ihtiyacının doğru ve etkin bir şekilde karşılanmasıdır.
Eğitimin mesleksiz insan fabrikası gibi çalışması çok sakıncalı bir
durum olmasına ve ülkemizin dinamizmini bozmasına rağmen, bu alanda
adımların yeni süreçte cesaretlenmesini geç kalmış buluyorum. Çok hızlı
çalışılması gerekiyor. İşte bu anlamda Türkiye İş Kurumu(İŞKUR)'nun
staj programını bu hızlı çalışmaya bir örnek olarak görüyorum.</font>


Staj programlarının mahiyeti ve icrası</font>


İŞKUR, işyerlerimize staj programı uygulaması
öneriyor. Ve işyerlerinde hangi tahsil düzeyindeki işsizlere
uygulanacağının belirlenmesi de isteniyor. </font>


Bilindiği üzere, Başbakan tarafından açıklanan
yeni yatırımlar ve istihdamın teşvik edilmesine yönelik pakette Türkiye
İş Kurumu tarafından yürütülmekte olan "Aktif İşgücü Programlarına
ilişkin önemli düzenlemeler" getirilmiş; Kurumda kayıtlı en az lise
düzeyinde eğitim kurumlarından mezun olmuş işsizlerin mesleki
yeterliliklerini geliştirebilecekleri "Staj Programları" uygulaması
benimsenmiştir.</font>


Staj Programları, en az 10 çalışanı bulunan
özel sektör işyerlerinde düzenlenmektedir. Stajyerler staj başlamadan
önceki 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı
sigortalılar dışından seçilecektir. </font>


Staj sözleşmesini, 16 yaşını bitirmiş
işsizlerle, staj yapılacak işyerinin yetkili temsilcisi imzalayacak;
staj süresi, günde en az 5 en fazla 8 saat, haftalık 40 saat, en fazla
6 ay olacak; öğrenci olmayanlar, staja katılabilecek; programlara
katılan stajyerlere her fiili bir gün için 15 TL kursiyer zaruri
gideri; ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında İş
Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primleri Kurumca ödenecek; stajyer
sayısı, staj programları başlamadan önceki son altı aylık dönemde
işyerine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama
sigortalı sayısının 1/20 sinden fazla olmayacak, stajyer sayısının
tespitinde yarımdan fazla olan kesirler tama iblağ edilecektir.</font>


Detayları biraz açacak olursak;</font>


*Kurumca; en az lise düzeyindeki eğitim
kurumlarından mezun olmuş işsizlerin, mesleki yeterliklerini
geliştirebilecekleri staj programları düzenlenebilir. </font>


*Programdan yararlanacak işyerlerinin kuruma kayıt olması zorunludur. </font>


*Staj programları en az 10 çalışanı bulunan işyerlerinde düzenlenir.</font>


*Bir işsiz, staj programlarından bir kez yararlanabilir.</font>


*Stajyerlerin,</font>


a-Staj programlarının başlamadan önceki 3
aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı
sigortalılar dışında olması,</font>


b-Son altı aylık dönemde işyerine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olması,</font>


c-Fiilen staj yaptırılması gerekir. </font>


*Stajyerlere sözleşme hükümlerine aykırı herhangi bir iş yaptırılmayacaktır.</font>


*Stajyerlerin programa devam etmeleri
zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olan stajyerlere, işveren ya da
işveren vekili tarafından, yazılı olarak mazeret izni verilebilir.
Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen
en fazla 5 günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun
toplam program süresinin 1/10'unu aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde,
stajyerlerin programla ilişikleri kesilir. </font>


*Kamu kurum/kuruluşlarında staj programları uygulanmaz.</font>


*İşyerleri iş kazası ve meslek hastalığı
konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır. Stajyerin eğitim aldığı
sırada iş kazası olması ve stajyer ya da stajyerlerin iş kazasına maruz
kalmaları durumunda kaza, stajyerin eğitim veya staj için bulundukları
işyerinin işverenleri tarafından, kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk
kuvvetlerine derhâl, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç kazadan
sonraki üç iş günü içinde bildirilir. </font>


*Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, İl/şube
müdürlüğünün uygun görmesi halinde; stajyerler yeni bir işyerinde staj
programlarına devam edebilirler. Ancak devam edilecek staj programı ile
yapılan stajın toplam süresi altı aylık süreyi aşamaz. </font>


STAJ PROGRAMLARINA KATILMA ŞARTLARI </font>


1-Kuruma kayıtlı işsiz olmak, </font>


2-En az 16 yaşından gün almış olmak, </font>


3-En az lise ve dengi okul mezunu olmak.</font>


4-Öğrenci olmamak (Açık öğretim, beklemeli
öğrenciler, kayıtlarını dondurmuş olanlar ve ikinci öğretime devam eden
öğrencilerin programlara katılmalarına, program sonunda da istihdam
edilmelerine engel yoktur.)
</font>

Yeni şafak / Tahsin Sınav.
</font>