Toplam 8 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 8 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMA HK.

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  10.Temmuz.2008
  Nereden
  Rize/Trabzon
  Mesajlar
  867
  Merhaba adan z ye yatırım teşvik belgesi almak için adımlar nelerdir.yardımcı olursanız ben 4.bölgeyim firma henüz fizibilite aşamasına onun için yeni bir şirket kurdum.
  sorularım şunlardır;
  1-fabrika kurulmadan yatırım teşvik belgesi başvurusu yapabilirmiyim
  2-gerekli evraklar nelerdir.
  Tamer PANK
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  www.tamerpank.com.tr

 2. #2
  Moderatör hadisat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Haziran.2007
  Nereden
  Kartal/İstanbul
  Yaş
  52
  Mesajlar
  14,836
  sayın tamerpank yanlış anlamayın ama bununla ilgili çok kısa süre önce hazine müsteşarlığı tarafından tebliğ yayınlandı ve hatta 2 tane ve bütün detay bilgiler mevcut ve forumun site ana sayfasında mevcut,ama eğer bazı anlaşılmayan yerler ve yorum gerektiren yerler varsa paylaşırsınız ve burda yorumlamaya anlamaya çalışırız,kolay gelsin.
  Hüseyin GÖCEN/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  '' Yaradılanı Severiz Yaradandan Ötürü''

 3. #3
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Teşvik belgesi [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 3-[/B] (1) Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgedir.
  (2) Teşvik belgesinin düzenlenmiş olması teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili olarak diğer mevzuat gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin verilmesi gerekliliğine mesnet teşkil etmeyeceği gibi söz konusu belgelerin temin edilmesi gerekliliğini de ortadan kaldırmaz. <S></S>
  Müracaat edebilecek gerçek ve tüzel kişiler
  MADDE 4- (1)Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları %50’yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri müracaat edebilir.
  (2) Kurulacak şirketler adına yapılacak teşvik belgesi talepleri dikkate alınmaz.<S></S>
  <H2 style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; mso-line-height-rule: exactly">Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasiteler</H2>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 5-[/B] (1) Yatırımın, teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, I inci ve II nci bölgelerde yapılacak yatırımlarda 1 milyon Türk Lirası, III üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlarda 500 bin Türk Lirası olması gerekmektedir. Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların Karar eki ek-2’de yer alan yukarıdaki tutarların üzerindeki asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartlarını sağlaması gerekmektedir.
  (2) Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatlara ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200 bin Türk Lirası olması gerekmektedir.
  (3) Kararın 12 nci maddesi kapsamında “tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine taşınma desteği”nden<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]yararlanacak tesisler için asgari sabit yatırım tutarı aranmaz. Ancak, bu tesislerde taşınılacak yerde asgari 50 kişilik istihdam şartının sağlanması gerekir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Müracaat mercii[/B]
  MADDE 6- (1) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin talepler Müsteşarlığa yapılır. Ancak, yabancı sermayeli yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 8 Milyon Türk Lirasını aşmayan ek-3’deki imalat sanayi yatırımları için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki TOBB’a bağlı sanayi odalarına da müracaat edilebilir.
  (2) Müsteşarlığa yapılacak müracaatların; yabancı sermayeli şirket ve şubelerce gerçekleştirilecek yatırımlar için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne, diğer bütün yatırımlar için Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.
  (3) Karar’a göre düzenlenen teşvik belgelerinin geçerlilik süresi içerisindeki işlemlerle ilgili müracaatlar, teşvik belgesi müracaatını değerlendiren ilgili kuruma yapılır. Müracaatlar bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek ilgili merci tarafından sonuçlandırılır. Ancak, kullanılmış komple tesis ithal izni, devir, satış, ihraç, kiralama ve yatırımcı talebine istinaden yapılan iptaller dışındaki teşvik belgesi iptali işlemlerine ilişkin müracaatlar ile yatırım konusu değişikliği ve yatırımın nakli konusundaki talepler Müsteşarlığın görüşü alınarak sonuçlandırılır.
  Teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaatta aranacak belgeler
  MADDE 7- (1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]müracaatlarda aranılacak belgeler şunlardır:
  a) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
  b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri,
  c) Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı ve kaşeli bir nüsha Yatırım Bilgi Formu,
  ç) Müsteşarlığa yapılacak müracaatlarda;<I style="mso-bidi-font-style: normal"> [/I]dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki muhasebe birimi hesabına yatırıldığına dair makbuzun ikinci nüshası, sanayi odalarına yapılacak müracaatlarda; yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili sanayi odasının hesabına yatırıldığını gösterir makbuz nüshası ile bakiye kısmının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki muhasebe birimi hesabına yatırıldığına dair makbuzun ikinci nüshası,
  d) Firmanın sermaye yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği,
  e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
  f) 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece ÇED Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 8-[/B] (1)Teşvik belgesi düzenlenmesi talep edilen yatırım projelerinin, makro ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden yapılacak değerlendirme ve gerektiğinde ilgili kurum, kurul ve kuruluşlardan alınacak görüşler sonucunda uygun bulunması halinde, yatırıma ait teşvik belgesi, döviz ve kredi kullanım formu ile ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri Müsteşarlıkça onaylanır.
  (2) Sanayi odalarına yapılan müracaatlarla ilgili olarak sanayi odaları, yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen yatırım projeleri için,
  a) Yapılan müracaata istinaden düzenlenen ve sanayi odası yetkililerinin paraf ve imzalarını haiz yatırım projesi değerlendirme formunu,
  b) Sanayi odasınca onaylı üçer nüsha ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerini,
  c) Sanayi odası yetkililerinin parafını haiz üç nüsha teşvik belgesini,
  ç) Yatırımcı adı/unvanı kayıtlı döviz ve kredi kullanım formunu,
  Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne gönderirler. Müsteşarlıkça da uygun görülen yatırımlara ilişkin teşvik belgeleri onaylanarak iki nüshası ilgili sanayi odasına gönderilir. Sanayi odasınca teşvik belgesinin aslı yatırımcıya verilir, diğer nüshası muhafaza edilir.
  (3) Sanayi odasınca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmeyen yatırım projeleri ile ilgili ihtilaflı durumlarda Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem yapılır.
  (4)Yatırım bilgi formunda yer alan, teşvik belgesini düzenlemeye mesnet teşkil edecek bilgilerin eksik ve/veya çelişkili olması halinde, yatırımcının müracaatı değerlendirmeye alınmaz. Bu durumun giderilmesine yönelik müracaatlar, müracaat anında yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B](5)<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]Yatırım bilgi formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığı ile muhteviyatı itibarıyla doğruluğundan yatırımcılar sorumlu olup, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde, Müsteşarlıkça teşvik belgesi iptal edilebileceği gibi kısmi müeyyideler de uygulanabilir.
  Saygılarımla
  SMMM.Şakir GÜRLÜK

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  10.Temmuz.2008
  Nereden
  Rize/Trabzon
  Mesajlar
  867
  benim konum şu şirketi yeni kurdum fakat fabrikaya henüz başlamadım şimdi müracat edebirilirmiyim teşvik belgesi almak için.
  Tamer PANK
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  www.tamerpank.com.tr

 5. #5


  Siz yatırım yapmıyormusunuz, Elbetteki yatırım yapıyorsunuz, fabrika kuruyorsunuz, 4.Bölgedeki en az 500.000,00.-Beşyüzbin TL sabit yatırımınız olması gerekiyor. Eğer teşviklerden yararlanmak istiyorsanız, teşvik belgesine başvurun, yok ben yararlanmak istemiyorum derseniz o zaman niye müracaat edesiniz.
  Saygılarımla
  SMMM.Şakir GÜRLÜK

 6. #6
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  10.Temmuz.2008
  Nereden
  Rize/Trabzon
  Mesajlar
  867
  şuan ekleri düzenlesem başvuru yapsam oluyor dimi.kurulu bir fabrika yok ondan diyom problem olmasa
  Tamer PANK
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  www.tamerpank.com.tr

 7. #7
  Rizeli Kardeşim, 16.07.2009 Tarih 27290 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARAR mucibince, 3.ve4.Bölgelerde:
  1-Vergi İndirimi,
  2-Sigorta Pirimi İşveren Hissesi Desteği,
  3-Yatırım Yeri Tahsisi,
  4.Faiz Desteği,
  sağlanmaktadır. Altını çizdiğim üzere yer tahsisi bile yapıyorlar, Teşvik Belgeni Alacaksın yatırıma başlayacaksın. 27290 Sayılı Resme Gazeteyi incelersen sevinirim.
  Saygılarımla
  SMMM.Şakir GÜRLÜK

 8. #8
  Üye
  Üyelik tarihi
  15.Şubat.2011
  Nereden
  MUHASEBE
  Mesajlar
  30
  MERHABALAR SAYIN UZMANLAR BİR SORUM OLCAK .
  KDV TEŞVİKİ İLE İLGİLİ BELGELER NELERDİR NERELERDEN TEMİN EDERİZ AYRINTILI YAZARMISIN MAİL ???ÇOK LL
  UGUR

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •