SSK'lı işçi, vergi mükellefi olursa Bağ-Kur gerekmez

</span>
Özel
bir şirkette SSK'lı olarak çalışmaktayım. İkinci sınıf deftere tabi bir
işyerini devralacağım ve SSK'lı çalışmama devam edeceğim. Bu durumda
Bağ-Kur'a kayıt olmam gerekir mi? Mustafa Gür - Konya

Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminin birçok ülkede olduğu gibi iki
önemli temel ilkesi var. Bunlardan birincisi zorunluluk ve diğeri de
teklik. Zorunluluk ilkesi gereğince belli bir faaliyette bulunanlar
sigortalı olmak zorundadır. Teklik ilkesine göre de, yaptıkları iş
sebebiyle statü gereğince zorunlu sigortalı olanlar, başka bir iş
yaptıkları zaman bile, tek bir statüye-duruma göre prim öder. Öte
yandan tüm sosyal güvenlik kurumlarının SGK çatısı altında
birleşmesinden sonra, SSK'lılar 4/a'lı, Bağ-Kur'lular 4/b'li, kamu
görevlileri de 4/c'li olarak SGK'ya prim ödemektedir. Sizin özel
durumunuz, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'nun 'Sigortalılık hallerinin birleşmesi' başlıklı 53. maddesinde
şöyle açıklanmıştır: "MADDE 53- Sigortalının, 4. maddenin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık
hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek
şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının
(c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce
başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır..."


Madde metninden de görüleceği üzere, siz SSK yani 4/a
sigortanıza ara vermeden, vergi mükellefi olursanız, SSK'ya devam
ettiğiniz sürece SSK sigortalısı sayılacaksınız ve Bağ-Kur'a prim
ödemek zorunda değilsiniz.


Öte yandan 28 Eylül 2008 günü Resmî Gazete'de yayımlanan,
'5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar,
Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında
Tebliğ'in aşağıdaki 'V- Sigortalılık Hallerinin Çakışması' başlıklı
bölümüne göre de; sigortalıların 4. maddenin birinci fıkrasının (a),
(b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden
fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışmaları
halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılır.


SİGORTALILAR, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık
hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmaları halinde öncelikle
(c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışma yoksa ilk önce
başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılırlar.


BİRİNCİ madde gereği başlatılan sigortalılığın kesintiye
uğraması halinde sonra başlayan çalışmaya göre sigortalılık hali
başlatılır.


BİRİNCİ maddede belirtilen sigortalılık hali değişikliklerinde
kanunda ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde belirtilen
sigortalılığın sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren, yeni
sigortalılık haline göre hak ve yükümlülükler başlar.


5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında sigortalı sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları
işyerlerinden, kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı bildirilemezler. Ancak, 1/10/2008'den önce 5510
sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
sigortalı oldukları halde, kendilerine ait veya ortak oldukları
işyerlerinden 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi prim
ödemesi olanların sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar devam
ettirilir.


SİGORTALI sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir
sigortalılık hali için prim ödemiş olması halinde, ödenen primler 1.
maddeye göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan
sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir..." açıklamasına göre de SSK
sigortanız bir gün dahi kesintiye uğrarsa bu kere arkada bekleyen vergi
mükellefiyetiniz sonucu Bağ-Kur'lu olacak ve Bağ-Kur'a prim ödemeye
başlayacaksınız.


SONRA SSK'LI OLURSANIZ,


SADECE VERGİ KESİLİR


SSK sigortanıza ara verip bu kere Bağ-Kur'a prim ödemeye
başlarsınız, işte Bağ-Kur'a prim ödemeye devam ederken, SSK'lı bir işe
de girebilirsiniz. Bu kere Bağ-Kur'lu olduğunuz için SSK'lı
çalıştığınız işyerinden aldığınız ücret üzerinden sadece Gelir Vergisi
kesip ödemeleri gerekir. İşyerinden alacağınız ücretten SSK ve işsizlik
sigortası primi kesmemeleri gerekir. Bu arada SSK'lı işe girdiğiniz
işyerine Bağ-Kur'lu olduğunuzu söylemezseniz, onlar da öğrenemez.
Ücretinizden SSK primi kesip üstüne de işveren katkısı ilave edip
SGK'ya öderlerse, siz de 'Her ay SGK'ya benim ödemem gereken Bağ-Kur
primlerini, işverenin ödediklerine sayın.' diyebilirsiniz.


Okur sorularına kısa cevaplar


Lütfettin Erdem: 6.7.1967 doğumunuz, 1.5.1985 sosyal güvenlik
başlangıcınızdan 1.5.1995 gününe kadar 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak prim
ödedikten sonra 1.4.1995 gününden sonra aralıksız SSK'lı olduğunuzdan
SSK'dan 48 yaşında, yani 6.7.2015 günü emekli olursunuz.


Hüseyin Özbey: Oğlunuzun gönderdiği bilgilere göre; 1944
doğumunuz, 1970 işe girişiniz ve askerlik borçlanmanız dahil, var olan
3.085 gününüzü halen devam ettiğiniz SSK'lı işte, 3.600 güne tamamlamak
şartıyla 3.600 günü tamamladığınız an SSK'dan emekli olursunuz. Bu
arada isterseniz kalan sürenizi isteğe bağlı (Bağ-Kur'lu) olarak da
tamamlayabilirsiniz.


Hüseyin Avcı: Babanız Şevket Bey, 19.4.1932 doğum tarihi, 1970
SSK işe girişi ve 138 günlük prim ödemesinden sonra, 1982-1988
arasındaki 2.411 günlük Bağ-Kur priminin ardından SSK'lı işe girer ve
1.260 gün daha SSK primi öderse SSK'dan emekli olur. Bundan daha uygun
emeklilik çeşidi babanız için yok.
Safiye İnci: 9.12.1968 doğumunuz, 16.2.1990-1995 arası 2.047
günlük memuriyetiniz ve sonrasında 1995 sonrasındaki 2.651 günlük SSK
sigortanızla (3.600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini çoktan
tamamladığınızdan) SSK'dan 'Kıdem Tazminatı Alabilir' yazısı alıp,
dilediğiniz zaman işyerinden ayrılıp, kıdem tazminatınızı
alabilirsiniz. Öte yandan, var olan 4.698 günden sonra prim ödemeseniz
dahi 58 yaşında SSK'dan emekli olursunuz. Prim ödemeye devam eder de
5.375 günü tamamlarsanız 46 yaşından sonra SSK'dan emekli olursunuz.
Çalışmadığınız süreler için hizmet borçlanması yapma hakkınız yok.

Zaman / Ziya Perver