<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
13.07.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>
Vergi borçlarının açıklanması<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Vergi Usul Yasası'nın beşinci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği olarak "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığı'nca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir." <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı'na verilen bu yetki uyarınca yayımlanan Vergi Usul Yasası 349 sıra numaralı Genel Tebliği uyarınca; <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı bu yetkisini kullanarak yayımlamış bulunduğu 293 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliği ile ikmalen resen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usulleri belirlemiş bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Diğer yandan Maliye Bakanlığı yasal yetkisini kullanarak yayımlamış bulunduğu 349 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliği ile; <O:P></O:P>


. 2005 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 15 Temmuz 2005 ila 15 Ağustos 2005 tarihleri arasında, 01 Eylül 2005 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılmasını, <O:P></O:P>


. Açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 100.000 YTL (yüz milyar TL) ve daha fazla borcu olan veya bu tutar üzerinde kesinleşen vergi cezası bulunan mükelleflerin alınmasını, <O:P></O:P>


. Yapılacak açıklamada; 31.12.2004 tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde 30.06.2005 tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan ve nev'i itibariyle açıklama kapsamına alınan vergi ve cezalar ile 01.06.2004-31.05.2005 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınmasını, <O:P></O:P>


. Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlar da daha önce belirlenen ilkelere uygun davranılmasını, ancak internet ortamında açıklama için defterdarlıklar tarafından hazırlanan listelerin bir örneğinin Gelir İdaresi Başkanlığı İstatistik Araştırma Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesini öngörmüş bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Ancak; Vergi Barışı Yasası kapsamında taksitlendirilen ve taksit ödeme süresi henüz sona ermemiş olan vergi ve cezalar açıklama kapsamında olmayacaktır. Bir başka anlatımla Vergi Barışı Yasası kapsamında taksitlendirilmiş olup, henüz taksit ödeme süreleri dolmamış olan alacaklar açıklanmayacaktır. <O:P></O:P>


Yukarıda da belirttiğimiz gibi söz konusu açıklama ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarla sınırlandırılmış bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Buna göre yapılacak açıkmalar ile vergi borcunu ödemeyenlerin manevi baskı altına alınması hedeflenmiş bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Diğer yandan açıklanması öngörülen vergi borçlarına getirilmiş olan taban sınırlama, bu anlamda miktar olarak 100.000 YTL'den daha az borcu olanların kapsam dışı kalmasına neden olmuştur. <O:P></O:P>


Vergi borçlarının ayrıca 01 Eylül 2005 tarihinden itibaren Gelir İdaresi internet sitesinde de duyuracak olması önem arz etmektedir. <O:P></O:P>


Ülkemizde vergi borcunu elinde olmayan nedenlerle ödeyemeyenlerin bulunduğu dikkate alındığında bu kişilerin gerçek anlamda mali güçlerini kaybedip kaybetmediklerine yönelik gerekli araştırmaların da vergi idaresince devamlı yapılmasını sağlayacak bir sistemin gündeme getirilmesi artık kaçınılmaz olmaktadır. Bu bağlamda vergi borcunu süresi içersinde ödemeyen veyahut da yargı yoluna başvurduktan veya uzlaşmadan sonra mevcut adreslerinde bulunamayanların en azından belirlenerek kendileri hakkında tahsilatı sağlayıcı yasal baskının kurulması kanımızca artık kaçınılmaz hale gelmiş bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Bu bağlamda Maliye Bakanlığı'nın 349 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama için getirilmiş bulunan her bir vergi dairesine 100.000 YL vergi borcu olması koşulunun toplam 100.000 YTL borcu olması şeklinde öngörülmesinin daha doğru olacağı görüşündeyiz. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>