Toplam 10 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: KOOPERATİFLERDE BA BS DURUMU

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  21.Mayıs.2007
  Nereden
  Adana
  Mesajlar
  327
  SLM arkadaşlar kdv ve geçici vergiden muaf kooperatif ba bs den muaf değilmi veya bunula ilgili elinde mükteza olan arkadaşlar varmı
  GERÇEKÇİ OL İMKANSIZI GERÇEKLEŞTİR.
  TAM BAĞIMSIZ,ÇAĞDAŞ TÜRKİYE.


 2. #2
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  15.Ağustos.2008
  Nereden
  istanbul
  Mesajlar
  5,434
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
  (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)


  Sayı : B.07.1.GİB.4.06.18.02/32Mük257-
  Konu : Kooperatiflerin Form Ba ve Form Bs
  bildirim formlarını verip vermeyecekleri
  hakkında.  .......................... GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE

  İlgi: ../../2007 tarihli ve ………………………………….. sayılı yazınız.

  İlgi yazınızda; ……. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………… vergi numaralı mükellefi ……………. Yapı Kooperatifi tarafından Başkanlığımıza hitaben verilen ve bir örneği ilgi yazınız ekinde alınan ../../2007 tarihli ve …. sayılı dilekçede belirtilen hususlar hakkındaki Müdürlüğümüz görüşü aşağıdaki gibidir.
  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak 17/08/2006 tarihli ve 26262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilerek bildirimde uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.
  Diğer taraftan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 89 uncu maddesinde; “Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler Ticaret Bakanlığınca belirtilebilir.

  Vergi Usul Kanununun bu hususlarla ilgili hükümleri saklıdır.” hükmü yer almaktadır.</PRE>
  Vergi Usul Kanununun “Defter tutacaklar” başlığını taşıyan 172 nci maddesi ile defter tutma mecburiyetinin uygulanmayacağı gerçek ve tüzel kişilerin sayıldığı “İstisnalar” başlıklı 173 üncü maddesinde kooperatifler sayılmamakla birlikte, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun yukarıda yer alan 89 uncu maddesine istinaden çıkarılan ve 28/11/1973 tarihli ve 14726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliğinde; kooperatiflerin Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince tutulması zorunlu olan defterleri tutacakları düzenlemesine yer verilmiştir. Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi ise bilanço esasına göre tutulacak defterlere ilişkin hükümleri içermektedir.
  Buna göre 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Ba ve Bs bildirim formalarının verilmesi zorunluluğu yalnızca bilanço esasına göre defter tutmaya bağlandığından ve kooperatifler bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olduklarından, anılan Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Ba ve Bs bildirim formlarının verilmesi gerekmektedir.
  Bilgilerinize arz ederim.
  ***Lütfen mesajlarınızda forumlarda bağırmak anlamına gelen büyük harf kullanmayınız.***
  ***konu başlıklarınız mesajınıza uygun olsun.LÜTFEN gibi kelimeler kullanmayınız.***

 3. #3
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  26.Mayıs.2008
  Nereden
  SMMM
  Mesajlar
  3,236
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
  Usul Müdürlüğü  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/12053 01/05/2006*3339
  Konu : 13/06/2003 ile 08/12/2004 tarihleri arasında Üst birliğe üye olmadığından Kurumlar Vergisi
  Mükellefiyeti tesis edilen konut yapı kooperatifi Adına Ba ve Bs formunu vermediğinden bahisle
  Özel usulsüzlük cezası kesilip kesilemeyeceği h.k  ……………………………………………


  İlgi:……………. /2006 tarihli dilekçeniz.

  İlgi dilekçenizden; ……………Vergi Dairesinin ……………vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 13/06/2003 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilerek faaliyete geçen konut yapı kooperatifinizin, bir üst birliğe üye olmaması nedeniyle ……………..Vergi Dairesince Kurumlar Vergisi yönünden mükellefiyet tesis edildiğini ve 08/12/2004 tarihinde ……………………Yapı Kooperatifi Birliğine üye olmanız nedeniyle kurumlar vergisi mükellefiyetinizin 08/12/2004 tarihinde terkin edildiğini, bilahare kooperatifinizin amacına ulaşamayacağının ortaklar kurulunca kararlaştırılması neticesinde 30/07/2005 tarihinde tasfiyeye girdiğiniz, ancak vergi dairesince Ba, Bs formu düzenlenmediğinden bahisle kesilen özel usulsüzlük cezasının terkini konusunda görüşümüzü talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

  Konu ile ilgili olarak ………….Vergi Dairesinden alınan yazıdan; üst birliğe üye olmamanız nedeniyle adınıza 13/06/2003 tarihi itibariyle mükellefiyet tesis edildiği, 08/12/2004 tarihinde ………………Konut Yapı Kooperatifleri Birliğine üye olmanız nedeniyle, kurumlar vergisi mükellefiyetinizin 08/12/2004 tarihi itibariyle terkin edildiği ve kurumlar vergisi mükellefi olarak kayıtlı bulunduğunuz 2004 yılına ait Ba ve Bs formlarınızı vermemeniz nedeniyle adınıza 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 355’nci maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmaktadır.

  Bilindiği üzere; 350 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “BİLDİRİMLER İLE ALIM VE SATIMLARA UYGULANAN HADLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR “ başlıklı 1’nci maddesinde; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim” ile “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim”i vermek zorunda oldukları, mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ile bildirilmesi gereken, bir kişiden yapılan mal ve hizmet alımları toplamı, katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak; mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs) ile bildirilmesi gereken, bir kişiye yapılan mal ve hizmet satışları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak belirlendiği ve dolayısıyla, belirtilen mükelleflerin bu yıl verecekleri Ba ve Bs formlarında 2004 yılında her bir kişiye veya her bir kişiden yapılan ve 30.000 YTL’nı aşan alım ve satımlarına ilişkin bilgileri bildirecekleri, açıklanmıştır
  Anılan tebliğin; “DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM” başlıklı bölümünün b bendinde ise; “Tebliğ kapsamındaki mükellefler, tebliğde belirtilen hadlerin altında kalması sebebiyle bildirime konu herhangi bir alış ve/veya satışları bulunmasa dahi, Form Ba ve/veya Form Bs’nin Tablo I ve Tablo III alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak vereceklerdir.” İfadesinden sonra, ( e ) bendinde; “ Bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında belirlenen sürelerde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.” Açıklamasına yer verilmiştir.
  Buna göre; kurumlar vergisi muafiyetinden 10/12/2004 tarihinden itibaren yararlanmanız nedeniyle 01/01/2004-09/12/2004 tarihlerinde kurumlar vergisi mükellefi olmanız dolayısıyla 2004 yılına ait form Ba ve form Bs’yı herhangi bir alış veya satışınız bulunmasa dahi vergi dairesine vermeniz gerekmekteydi. Bu nedenle anılan formları vergi dairesine vermemeniz nedeniyle vergi dairesince hakkınızda yapılan işlemlerde Kanuna aykırı bir hususa rastlanmamıştır.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Adam olmak CİNSİYET meselesi değil ŞAHSİYET meselesidir.

 4. #4
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  15.Ağustos.2008
  Nereden
  istanbul
  Mesajlar
  5,434
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
  Usul Müdürlüğü


  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1-12459 29/09/2006*7665
  Konu : Kurumlar Vergisinden muaf olan kooperatifin Ba ve Bs formu verme zorunluluğu
  olup olmadığı hk.
  ……………………………….MÜDÜRLÜĞÜNE
  ………………….tarafından ……………………elektronik posta adresinden gönderilen ve Müdürlüğünüz kayıtlarına ……….sayı ile kayıt edilen e postada vergiden muaf olan Konut Yapı Kooperatiflerinin V.U.K.’nun 362 Sıra No.lu Tebliğine istinaden Ba ve Bs formlarını verme zorunluluklarının olup olmadığı hususunun sorulduğu anlaşılmıştır.

  Bilindiği üzere; 362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin bir kişi veya kurumdan yapılan katma değer vergisi hariç 30.000.-YTL ve üzerindeki mal ve hizmet alımları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile bir kişi veya kuruma yapılan KDV hariç 30.000.-YTL ve üzerindeki mal ve hizmet satışları ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile bildirilecektir.” açıklaması yer almıştır.

  Bu durumda, kurumlar vergisinden muaf olan konut yapı kooperatifinin Ba ve Bs formu verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  ………………….
  ***Lütfen mesajlarınızda forumlarda bağırmak anlamına gelen büyük harf kullanmayınız.***
  ***konu başlıklarınız mesajınıza uygun olsun.LÜTFEN gibi kelimeler kullanmayınız.***

 5. #5
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  15.Ağustos.2008
  Nereden
  istanbul
  Mesajlar
  5,434
  bu konuda tereddütler var bence verin
  ***Lütfen mesajlarınızda forumlarda bağırmak anlamına gelen büyük harf kullanmayınız.***
  ***konu başlıklarınız mesajınıza uygun olsun.LÜTFEN gibi kelimeler kullanmayınız.***

 6. #6
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  21.Mayıs.2007
  Nereden
  Adana
  Mesajlar
  327


  sAYIN ASLI VE NAZ HANIM TEŞEKKÜR EDERİM verdiğiniz cevaplar için
  ii çalışmalar dilerim
  GERÇEKÇİ OL İMKANSIZI GERÇEKLEŞTİR.
  TAM BAĞIMSIZ,ÇAĞDAŞ TÜRKİYE.


 7. #7
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  25.Temmuz.2007
  Nereden
  Muğla
  Mesajlar
  352


  selamlar.
  bu konuda tereddüt yoktur. 381 nolu vuk tebliğinin 4.13 paragrafınabakınız.
  hoşçakalın.
  insanlara paraya değer verdikleri gibi değer verenler onları çok çabuk harcarlar.(tonyali)

 8. #8
  Moderatör gokhankilicoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mayıs.2007
  Nereden
  Ankara
  Mesajlar
  7,118
  ba bs formunuzu düzenleyin e-beyanname ortamından yollamaya çalışın sistem kabul ederse onaylayın eğer vergi dairesi sicil kayıtlarınızda ba bs formunuz aktif değil ise muafsınız demektir.e-beyan ortamından gönderildiği (sicil kayıtlarında açık olduğu )halde böyle çelişkili bir durum söz konusu olduğundan vermemek sıkıntı yaratacaktır.birşey kaybetmezsiniz sistem kabul ediyorsa verin.etmiyorsada hiç uğraşmayın.

 9. #9

 10. #10
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  23.Kasım.2007
  Nereden
  ANTALYA
  Mesajlar
  210
  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
  T.C.<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü</H1>
  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></H1>
  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></H1>
  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Tarih : 02.05.2008</H1>
  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Sayı : B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-08-67/3082 </H1>
  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Konu : Kurumlar Vergisinden muaf olan </H1>
  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> Kooperatiflerin Ba-Bs formu verme</H1>
  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> zorunluluğunun bulunmadığı hakkında</H1>

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Tarım Kredi Kooperatifleri[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">… Birliği Müdürlüğü[/B]


  İlgi : 24.04.2008tarih ve 4318 sayılı yazınız.

  İlgide kayıtlı yazınızda, Birliğinize bağlı … ili ve ilçelerindeki Tarım Kredi Kooperatiflerinin bilanço esasına göre defter tuttuğu ancak, kurumlar vergisi mükellefi olmadıkları belirtilerek, söz konusu kooperatiflerin 2008 yılı ve müteakip yıllarda Ba ve Bs bildiriminde bulunup bulunmayacakları hususunda bilgi talep edilmektedir.
  Bilindiği gibi; Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2008 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
  Anılan Tebliğin “4. Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım” başlıklı bölümünün 4.13 alt paragrafında “Kurumlar Vergisinden muaf olanlar 2007 yılı ve takip eden yıllarda Ba ve Bs bildiriminde bulunmayacaklardır.” denilmektedir.
  Buna göre; birliğinize bağlı il ve ilçelerimizdeki Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurumlar vergisinden muaf olmaları durumunda Ba ve Bs bildirim formlarını verme zorunlulukları bulunmamaktadır.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •