<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AKŞAM<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">13.07.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>[/B]
Fazla alınan ölüm aylık ve gelirlerine çözüm getirildi
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İ.Hüseyin YILDIZ<O:P> </O:P>[/B]
<O:P></O:P>
Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca; ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına, ölüm sigortasından, gelir aktarılması ve aylık bağlanabilmesi için; ölen sigotalıya daha önce yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmışolması veya Kuruma en az bin sekiz yüz gün prim ödemiş olması veya en az beş yıldan beri sigortalı olup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama en az yüz seksen gün prim ödemiş olması gerekiyor. Hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması, toptan ödeme yapılması ve cenaze masraflarının ödenmesi olarak verilecek gelir ve aylıklar şu koşullara bağlanmıştır. Ölen sigortalının eşi dul ise, sigortalıya ait ölüm aylığının %50'sini alır. (Dul eşin aylık bağlanacak çocuğu yoksa bu oran % 75'e çıkarılır.) Sigortalının 18 yaşını geçmemiş (Orta öğretim yapıyorlarsa 20 yaşını geçmemiş, yüksek öğrenim yüksek öğrenim yapıyorlarsa 25 yaşını geçmemiş) çocukları, bakıma muhtaç özürlü çocukları, evli olmayan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmayan kız çocukları varsa, sigortalıya ait ölüm aylığının % 25'i her birine bağlanır. Ancak bağlanacak bu aylıkların toplamı ölen sigortalı için hesaplanan ölüm aylığının % 100'ünü geçmemelidir. Aşım halinde, hak sahiplerinin hisseleri oranında indirim yapılır. Arta kalan bir tutar olması halinde ise, sigortalının her hangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmayan veya buralardan aylık almayan anne ve babasına her birine % 25 oranında aylık bağlanır. Bu durumda da ölüm aylığının % 100'ü aşılmayacaktır.

Yukarıdaki şartlar ihlal edilerek haksız yere alınan ölüm aylıkları ve gelirleri nedeniyle, SSK ve hak sahipleri arasında süren ihtilaflara çözüm bulmak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan 5386 sayılı yasa temmuz ayında Meclis'ten geçerek yasallaştı. Bu yasayla SSK Kanunu'nda yapılan değişikliklerde; ölen sigortalının hak sahiplerine haksız yere yapılan ölüm geliri ve aylık ödemelerinin, gecikme faizi ve cezasıyla birlikte geri alınması öngörülüyordu. Yeni düzenlemeyle, SSK'nın bu nedenlerle uğradığı zarar hesaplanacak, bu tutarın aynı dosyadan daha önce diğer hak sahiplerine eksik ödenmiş veya bundan sonra ödenecek gelir ve aylıklara mahsup edilmek suretiyle telafi edilmesi öngörülüyor. Tabi bu durumda diğer hak sahiplerinin uğrayacakları hak kaybı nedeniyle itiraz etmeleri halinde, onların hisseleri bu uygulamanın dışında tutulacaktır. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce tahsil edilmiş olan yersiz gelir ve aylık ödemeler, tahsilat tutarları üzerinden ilgililere iade edilir.

Ayrıca, 06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıklar; bunların evlenmeleri, SSK'ya, Emekli Sandıkları'na tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık almaları halleri hariç olmak üzere, geri alınmayacaktır. Bunlardan, yukarıda belirtilen haller haricindeki nedenlerle gelir veya aylıkları kesilen veya durdurulan kız çocuklarının gelir ve aylıkları, kesme veya durdurma tarihi itibarıyla talep şartı aranmaksızın yeniden başlatılır. Gelir veya aylığın kesilmesi nedeniyle diğer hak sahiplerine önceki hisselerinden fazla ödenen tutarlar, gelir ve aileye tekrar başlatılacak hak sahibine yapılacak ödemeden mahsup edilir. Gelir ve aylığı kesilenlerden tahsil edilmiş olan tutarlar aynen iade edilir. 06.08.2003 tarihinden önce ölen sigortalıdan dolayı hak sahibi ana ve babaya; sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir ve aylık almaları nedeniyle gelir ve aylıkları kesilenlere, gelir ve aylığın kesildiği tarihe kadar yapılan ödemeler geri alınmaz. Kurumca tahsil edilmiş olan tutarlar da, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde talepleri halinde ilgililere aynen iade edilir<O:P> </O:P>
<O:P></O:P>