<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
08.07.2005, CUMA<O:P> </O:P>
Mükelleflerin bilgi verme zorunluluğu<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Vergi Usul Yasası'nın 148'inci maddesi uyarınca "Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığı'nın veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar. <O:P></O:P>


Bilgiler yazılı veya sözlü istenir. Sözlü istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine münasip bir mühlet tayin olunur. Bilgi istenmek üzere ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez." <O:P></O:P>


Söz konusu yasal düzenleme tüm gerçek ve tüzel kişileri, Maliye Bakanlığı veya vergi incelemesine yetkili olanların isteyecekleri bilgiyi vermekle yükümlü tutmuştur. <O:P></O:P>


Bilgi istemede herhangi bir şekil şartı yoktur. Bilgi yasal düzenleme gereği olarak yazılı veya sözlü istenebilir. Ancak bilgi verilmemesi veya eksik veyahut da yanlış bilgi verilmesi halinde ceza uygulamasına gidilebilmesi için bilginin yazılı olarak istenmesi ve bu konuda kendisinden bilgi istenene münasip bir süre verilmesi gerekmektedir. <O:P></O:P>


Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 355'inci maddesi gereği olarak kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler de dahil olmak üzere söz konusu yasanın 148'inci maddesinde yer alan bilgi verme zorunluluğuna uygun davranmayanlar hakkında özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. <O:P></O:P>


Yasal düzenleme gereği olarak bilgi vermeyenler ile bilgiyi eksik ve/veya yanlış verenler hakkında cezai işlem yapılabilmesi için, bilgi istenmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için belirlenen süre içersinde cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde haklarında ceza hükümlerinin uygulanacağı hususunun ilgililere yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. <O:P></O:P>


Dolayısıyla sözlü olarak; kendilerinden bilgi istenenlerin bilgi vermemeleri veya bilgiyi eksik veyahut da yanıltıcı vermeleri halinde uygulanabilmesi için kendilerinden yazılı olarak bir defa bilgi istenmesi ve bağlamda kendisinden bilgi istenen kişiye konuya ilişkin cezai hükümlerin bildirilmesi gerekir. <O:P></O:P>


Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 355'inci maddesi uyarınca; bilgi vermeyenlere eksik veya yanıltıcı bilgi veren; <O:P></O:P>


* Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabına 1.180 YTL, <O:P></O:P>


* İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 550 YTL, <O:P></O:P>


* Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, serbest meslek erbabı ve defter tutan çiftçiler dışında kalanlara 270 YTL, <O:P></O:P>


özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. <O:P></O:P>


Uygulamada son zamanlarda Vergi Usul Yasası'nın 148'inci maddesine göre kendilerinden bilgi istenenlerden bir bölümünün istenen bilgiyi vermediği bu nedenle kendilerinden yazılı bilgi istendiği, ancak buna rağmen söz konusu kişilerden bilgi alınmadığı saptanmıştır. <O:P></O:P>


Bu nedenle bir çok yükümlüye istenen bilgiyi vermediği için Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 355'inci maddesi uyarınca ceza uygulanmaktadır. <O:P></O:P>


Kendilerinden bilgi istenenlere bilgi vermedikleri gerekçesi ile kesilen özel usulsüzlük cezalarının önemli bir bölümü idarenin hatasından kaynaklanmaktadır. <O:P></O:P>


Başlangıçta idare bilgiyi yazılı olarak istemeyi tercih etmektedir. Bu bağlamda bilgi isteme yazıları muhatabına değil, muhatabı temsil eden kişilere veyahut da adreste bulunanlara teslim edilmektedir. Bu aşamada bilgi isteme yazısını alan görevlinin çoğu kez tebligatları kanuni temsilcilere teslim etmemekte yine bazı hallerde söz konusu yazılı metinler kaybolmaktadır. <O:P></O:P>


Son yıllarda bilgi isteme yazılarının gerçek muhatabına ulaştırılması konusunda yeteri kadar titiz davranılmamaktadır. Bunun sonucunda bilgi isteme yazılarının gerçek muhatabına ulaşıp ulaşmadığı konusu da idarece yeterince araştırılmamaktadır. <O:P></O:P>


Ancak kesilen özel usulsüzlük cezalarının muhatabı doğrudan kendisinden bilgi istenen kişi olmaktadır. <O:P></O:P>


Günümüzde bir çok kişi bilgi isteme yazısına süresi içersinde cevap vermediği için özel usulsüzlük cezası ödemek zorunda kalmaktadır. <O:P></O:P>


Özel usulsüzlük cezalarının; ceza ile ilgili ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içersinde vergi dairesine yazılı olarak başvurması ve ödemesi halinde cezanın üçte biri nispetinde indirim yapılmaktadır. Ancak dileyen mükellefler kendilerine usulüne uygun tebligat yapılmadığı varsayımından yararlanarak yargı yoluna başvurma hakkına sahip bulunmaktadır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>