<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=151>Başlık</TD>
<TD width=605>350 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ TASLAĞI</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=151>Resmi Gazete No</TD>
<TD width=605></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=151>Resmi Gazete Tarihi</TD>
<TD width=605></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=151>Kapsam</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=756 colSpan=2></TD></TR></T></TABLE>
<CENTER>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=756>
<DIV align=justify>


Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) 148 ve 149 uncu maddelerinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak, 256 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişiden satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 1 milyar lirayı aşan alımlarına ilişkin olarak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunu (Form B) vermesi zorunluluğu getirilmiş olup 265, 276, 285, 305 ve en son 318 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ(3) leri ile de mal ve hizmet alımlarına ilişkin had 25 milyar liraya artırılarak uygulamaya devam edilmiştir.

Bakanlığımızca, Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddeleri yanısıra Mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak söz konusu mükelleflerden mal ve hizmet alışları bilgileri ile birlikte mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgilerinin de alınması ve aşağıda belirlenen mükelleflerin bu bildirimleri elektronik ortamda vermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunun (Form B) mal ve hizmet satışlarını da kapsayacak şekilde alınması, mal ve hizmet alımları ile satışlarına ilişkin haddin yeniden belirlenmesi, verilme süresi ve kağıt veya elektronik ortamda verilmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.


1- BİLDİRİMLER İLE ALIM VE SATIMLARA UYGULANAN HADLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim” ile “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim”i vermek zorundadırlar. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim, “Form Ba”; mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim ise “Form Bs” olarak ayrıca düzenlenmiştir. Bildirimleri kağıt ortamında verecek mükellefler için bu bildirimler ICR sistemlerinde okunabilecek şekilde ayrı ayrı renklerde düzenlenmiştir. (Ek: 1, 2)


Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ile bildirilmesi gereken, bir kişiden yapılan mal ve hizmet alımları toplamı, katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak; mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs) ile bildirilmesi gereken, bir kişiye yapılan mal ve hizmet satışları toplamı da aynı şekilde, katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, 2004 yılında her bir kişiden yapılan ve belirlenen haddi aşan alım ve satımlara ilişkin bilgiler bu yıl verilecek Ba ve Bs formlarında bildirilecektir.


2- BİLDİRİMLERİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


Ba ve Bs formlarının nasıl doldurulacağı kağıt bildirim formlarının arka yüzünde, elektronik ortamda verecek mükellefler için Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi www.gelirler.gov.tr adresinde etraflıca açıklanmış olup, formların bu açıklamaların çerçevesinde doldurulması gerekmektedir.


Kağıt ortamında verilecek bildirimlerin, yazı ve rakamların ait olduğu alanların dışına çıkmayacak şekilde büyük harflerle, siyah veya mavi tükenmez kalemle veya daktilo ile yazılması gerekmektedir. Yazı ve değerler, ilgili alanlarına soldan başlayarak her kutuya bir harf veya rakam sığacak şekilde ve kelimeler veya rakamlar boşluk bırakılmadan ve kısaltma yapılmadan; tutar alanı ise sağdan başlamak üzere, Yeni Türk Lirası (YTL) ve Yeni Kuruş (YKr) olarak yazılacaktır. Yazı ve rakamlar arasına “.” (nokta), “-” (tire) ve diğer işaretler konulmayacaktır. Elektronik ortamda verilecek bildirimler de aynı esaslara göre doldurularak verilecektir. Kağıt ortamındaki bildirim formları vergi dairelerinde mevcut olup, fotokopi ile çoğaltılmış formlarla önceki yıllarda bastırılmış olan B formları kesinlikle kullanılmayacaktır. Bakanlığımızca bu tebliğ uyarınca özel olarak bastırılanlar dışında bildirim düzenlenip verilmesi halinde, bu bildirimler hiç verilmemiş sayılacaktır.


2.1. Form Ba’nın Doldurulması


Form Ba’nın Tablo II alanlarına, ilgili vergilendirme döneminde kendisinden mal ve/veya hizmet satın alınan kişilere ilişkin bilgiler yazılacaktır.


Vergilendirme döneminde (özel hesap dönemi olması halinde, ilgili özel hesap dönemi içinde) bir kişiden satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)’nı aşıyor ise, bu alanlara ilişkin bilgiler “Form Ba”nın II No.’lu tablosuna yazılacaktır. Bir kişiden vergilendirme dönemi içinde satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)’nı aşmıyor ise, bu kişilerden yapılacak alımlar bildirime yazılmayacaktır.


Form Ba’nın mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo II bölümüne bir kişiden yapılan ve katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki limitini aşan ithalat işlemleri de yazılacaktır. Bu durumda, Türkiye’de mükellef olmayanlardan yapılan alımlarda satıcının vergi kimlik numarası alanı “1111111111” olarak kodlanacaktır.


Form Ba’nın birden fazla düzenlenmesi halinde, her sayfadaki (7) No.’lu alana Form Ba’nın kaçıncı sayfası olduğu yazılacak ve her sayfadaki Tablo I, Tablo II ve Tablo III eksiksiz doldurulacaktır.


2.2. Form Bs’nin Doldurulması


Form Bs’nin Tablo II alanlarına, ilgili vergilendirme döneminde kendisinin mal ve/veya hizmet sattığı kişilere ilişkin bilgiler yazılacaktır.


Vergilendirme döneminde (özel hesap dönemi olması halinde, ilgili özel hesap dönemi içinde) bir kişiye satılan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)’nı aşıyor ise, bu alanlara ilişkin bilgiler “Bs” formunun II No.’lu tablosuna yazılacaktır. Bir kişiye vergilendirme dönemi içinde satılan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)’nı aşmıyor ise, bu kişilere yapılan satışlar bildirime yazılmayacaktır.


Form Bs’nin mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo II bölümüne bir kişiye yapılan ve katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki limitini aşan ihracat işlemleri de yazılacaktır. Bu durumda, Türkiye’de mükellef olmayanlara yapılan satışlarda alıcının vergi kimlik numarası alanı “2222222222” olarak kodlanacaktır.


Form Bs’nin birden fazla düzenlenmesi halinde, her sayfadaki (7) No.’lu alana Form Bs’nin kaçıncı sayfası olduğu yazılacak ve her sayfadaki Tablo I, Tablo II ve Tablo III eksiksiz doldurulacaktır.


3- BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE ZAMANINA İLİŞKİN ESASLAR


3.1. Bildirimleri Elektronik Ortamda Vermesi Gereken Mükellefler

a) Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler ile katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda veren mükellefler, Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayının sonuna kadar vermek zorundadırlar. Bildirimlerin elektronik ortamda Eylül ayı sonuna kadar verilmesi katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresini değiştirmemektedir.


b) Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olup da gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan ve katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda vermeyen mükellefler Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda vermek istemeleri halinde Eylül ayı sonuna kadar verebileceklerdir.


c)Yukarıda belirtilen mükelleflerden Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda, katma değer vergisi beyannamesini ise kağıt ortamında verenler bu hususu katma değer vergisi beyannamesinin birinci sayfası üst kısmına “formlar elektronik ortamda verilecektir” notunu yazacaklar ve paraf edeceklerdir.


3.2. Bildirimleri Kağıt Ortamında Vermesi Gereken Mükellefler


a) Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olmayan mükellefler bildirimleri kağıt ortamında vermek zorundadırlar. Bu mükellefler söz konusu bildirimleri Ağustos ayına ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte Eylül ayının 20 nci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.


b) Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olan ve yukarıdaki 3.1. b bölümünde belirtilen ve bildirimleri elektronik ortamda vermeyen mükellefler bildirimleri kağıt ortamında ve Ağustos ayına ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte Eylül ayının 20 nci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.


3.3. Kendilerine Özel Hesap Dönemi Tayin Olunan Mükellefler


Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler, Ba ve Bs formlarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ay içinde, bu Tebliğin 3.1 ve 3.2 bölümlerinde belirtilen esaslar dahilinde vermek zorundadırlar.


4- DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM


1. 2004 yılına ilişkin alış ve satışların bildirileceği Ba ve Bs formları, 2005 yılında bu tebliğde belirtilen süreler içinde, 1’er (birer) örnek verilir.


2. Tebliğ kapsamındaki mükellefler, tebliğde belirtilen limitlerin altında kalması sebebiyle bildirime konu herhangi bir alış ve/veya satışları bulunmasa dahi, Form Ba ve/veya Form Bs’nin Tablo I ve Tablo III alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak vereceklerdir.


3. Form Ba ve Form Bs’nin Tablo II bölümlerinin doldurulması sırasında kullanılacak “ülke kodu” bilgileri tebliğ ekinde yer almaktadır. (Ek: 3)


4. Bildirim formlarının Tablo III’e ait alanları eksiksiz doldurulacak olup; Form Ba ve Form Bs, mükellef ve varsa mükelleflerin 3568 sayılı yasaya istinaden yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşaviri tarafından tarihlenmek suretiyle müştereken imzalanacaktır.


5. Bildirimleri belirlenen sürelerde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.


D- VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER


Vergi Dairelerince alınan bildirimler, Form Ba ve Form Bs türlerine göre ayrı ayrı desteler haline getirilip, bükülme ve yırtılmaya mahal vermeyecek şekilde kutulara yerleştirilecek, her kutunun üzerine içine konulan formun türü ve sayısı yazılacak ve verilme süresinin bitimini takip eden ay içerisinde “Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Yeni Ziraat Mahallesi, Etlik Caddesi No:16 06110 Dışkapı / ANKARA” adresine, taahhütlü posta ve adreste teslim şartı ile gönderilecektir.


E- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER


Bu tebliğin yayımlanması ile birlikte 249, 250, 256, 265, 276, 285, 305 ve 318 No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.


Tebliğ olunur.(1)10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2)22 01/04/1997 tarih ve 22951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 10/06/2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.EKLER:


EK - 1 :Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin


mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim. (Ön Yüz) (Arka Yüz)


EK - 2 :Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin


mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim. (Ön Yüz) (Arka Yüz)


EK - 3 :Ülke kodu listesi
</TD></TR></T></TABLE></CENTER>