Değerli meslektaşlarım,<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />


Ek1 ve Ek2 bildirim listesi vermemekten dolayı düzenlenen cezayasendikalar yasasından bizleri bağlayıcı olsa daİzmirli Meslektaşımız Sayın SMMM Yalcın Önder öncülüğünde açtığımız davayı kazandık. Ancak davayı haklılığımızdan değil hakimin, şirketin daha önce hiç sabıkasının olmamasından ve iyi niyetinden diyerek davayı kazanmamızı sağlamıştır.


Aşağıda örneği mevcuttur. Burada hangi mahkemenin yetkili olduğunu iyi tespit edilmelidir.


------------------------------------------------------------ ----------


Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı'na "Yürütme Durdurulma istemlidir"


ANTALYA


1-DAVACI


2-DAVALI : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Antalya Bölge Çalışma Müdürlüğü


3-DAVAYA KONU İDARİ PARA CEZASININ:


4-DAVAYA KONU SAYMANLIK İŞLEM FİŞİ:


5-DAVANIN ESASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ:


5.1 DAVANIN ESASINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER:


2821 sayılı sendikalar yasasını'nın 59.maddesi :8'inci madde, 9'uncu maddenin 4'üncü fıkrası, 22'inci maddenin 4’üncü fıkrası ve 26’ıncı maddenin 4’üncü fıkrasında “belirtilen ilan ve bildirimleri yapmayanlara sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte birinden az olmamak üzere; 62’inci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında ise, bildirilmeyen her işçi için sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte biri kadar ağır para cezası hükmedilir” şeklindedir.


6.2 KESİLEN İDARİ PARA CEZASININ KANUNA VE HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN AÇIKLAMAMLARIMIZ:


6.2.1 Söz konusu yazı ekinde gönderilen Saymanlık İşlem Fişi İş müfettişinin tutanağına göre düzenlenmiştir.


İş müfettişinin tutanağında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Antalya Bölge Çalışma Müdürlüğüne İşçinin Ek:1 ve Ek:2 Bildirim listelerinin verilmiş olduğu fakat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bir suretinin verilmediği tespit edilmiştir.


Tutanak Bilgileri:


6.2.2 Anılan yasanın 1.maddesi delaletiyle, yasanın , sendikal faaliyetlerin yürütüldüğü işyerlerine teşmil edilebileceğini, dolayısıyla, bu yasanın ceza hükümlerini belirleyen 59.maddesi ile belirlenen bir cezanın, 62.madde ile getirilen bildirim yükümlülüğünün, işyerinde sendikal faaliyetler bulunan işverenleri kapsamaktadır.


Evrensel ceza hukukunun temel prensibi olan “Kanunsuz suç ve ceza olamaz” (kıyasen ceza verilemez) kuralı gereği, Sendikalar Yasası ile belirtilen bir cezai müeyyidenin, Sendika kapsamında olamayan bir işyeri için uygulanmasının hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz. Kanun koyucu, bu cezai müeyyideyi iş yasası kapsamındaki tüm işverenler için düşünse idi, tarafımızca hususa 4857 sayılı İş Kanunu’nun ceza hükümleri kısmında yer verileceğini düşünmekteyiz. Bu düşünce ile açıklamalarımızın dikkate alınarak tarafımıza kesilen idari para cezasının iptaline karar verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.


7. SONUÇ ve İSTEM:


İş bu dava dilekçesi ile yaptığımız açıklamaların dikkate alınması sonucunda;


7.1 Dilekçemizin 6.Bölümünde belirtilen nedenlerle idari para cezasının kaldırılmasına,


7.2 Her türlü yargılama gideri ve avukatlık ücretlerinin davalı idareye yüklenmesine , yürütmenin durdurulmasına,


Karar verilmesini arz ve talep ederiz.


Saygılarımızla,


Antalya 24.11.2003


Davacı:


Ekler Dizini :


Ek: 1-Saymanlık İşlem Fişi


2-Tutanak


3-Şirket İmza Sirküleri

s