<DIV =Secti&#111;n1>
<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

……….. UNLU MAMULLERİ GIDA VE SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">KURULUŞ[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 1:[/B] Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Kurucuların,,,[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Adı ve Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">------------------------ ------------------------------------------------------------ ---- ------------------------[/B]
1-
Antalya
2- Antalya
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÜNVANI[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 2: [/B]Şirketin Ticari Unvanı<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> …….UNLU MAMULLERİ GIDA VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ [/B]dir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMAÇ VE KONUSU[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 3: [/B]Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır.
<TT>a.) </TT><TT>Her türlü ekmek, un ve unlu mamuller imalatı.</TT><TT></TT>
<TT>b.) </TT><TT>Konusu ile ilgili her türlü gıda maddeleri imalat ve ticareti için fırın, pastane ve benzeri işyerleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.</TT><TT></TT>
<TT>c.) </TT><TT>Konusu ile ilgili her türlü un, üretim tesisi kurmak, işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek.</TT><TT></TT>
<TT>d.) </TT><TT>Konusu ile ilgili üretim mamullerini pazarlamak maksadıyla her türlü satış yerleri açmak, kiralamak.</TT><TT></TT>
<TT>e.) </TT><TT>Konusu ile ilgili her türlü bayilik almak, vermek.</TT><TT></TT>
<TT>f.) </TT><TT>Konusu ile ilgili Kamu ve özel şirketlerin ihalelerine girmek ve taahhütte bulunmak. </TT><TT></TT>
<TT>g.) </TT><TT>Konusu ile ilgili iş konularında iştigal eden firma ve şirketlerle ilgili mevzuata uymak kaydıyla ortaklık tesis etmek veya devralmak.</TT><TT></TT>
<TT>h.) </TT><TT>Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, mümessillik, mutemetlik ve teknik müşavirlik yapmak.</TT><TT></TT>
<TT>i.) </TT><TT>Konusu ile ilgili marka, patent, telif hakları, know-now, lisans hakları iktisap etmek ve bu tür hakları lehinde tasarruf etmek, borç ve alacak için ipotek ve rehin almak-vermek, ipoteğin fekki, rehnin kaldırılması ve değiştirilmesini yapmak, kefalet almak, bankalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler almak.</TT><TT></TT>
<TT>j.) </TT><TT>Konusu ile ilgili aracılık yapmamak kaydıyla menkul ve gayrimenkul almak-satmak, kiralamak veya kiraya vermek.</TT><TT></TT>
<TT>k.) </TT><TT>Konusu ile ilgili olarak şirket için gerekli; makine, tesisler, araç ve gereçler, iş makinaları, aparatları, nakil vasıtaları ve taşıtları satın almak-satmak veya bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. </TT><TT></TT>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 4: [/B]Şirketin merkezi ANTALYA’dır. Adresi; ………………..ANTALYA’dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SÜRESİ[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 5: [/B]Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 (doksandokuz) yıldır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SERMAYE[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 6: [/B]
Şirketin sermayesi 5.000.000.000-TL.(Beşmilyar TL)’sı olup, her biri 25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon TL) sı değerinde 200 (İkiyüz) paya bölünmüştür.
Ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

a) 100 pay karşılığı olan 2.500.000.000.-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon TL)’sı<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
b) 100 pay karşılığı olan 2.500.000.000.-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon TL)’sı<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
tarafından, muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin ¼’ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise 25.11.2003 tarihinde ödenecektir.
Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İLANLAR[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 7: [/B]Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu' nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari (7) gün evvel yapılır<B style="mso-bidi-font-weight: normal">.[/B]

<H4 style="TEXT-ALIGN: justify">ŞİRKETİN İDARESİ</H4>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 8: [/B]Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.
İlk BEŞ (5) Yıl için …………………. Şirket müdürü olarak seçilmiştir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">TEMSİL VE İLZAM[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 9: [/B]Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar Ortaklar Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Şirketi; amaç ve konusu ile ilgili olarak bilumum resmi ve hususi dairelerde, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde yapılacak işlemlerde, adli ve idari mercilerde, bankalarda, defterdarlık ve vergi dairelerinde, tapu dairelerinde, gayrimenkul alım satımlarında, rehin ve terkinde, ipotek tesisi ve fekkinde, tahsilat ve tediyatlarda, ahzu kabza sulh ve ibrada, şirketi borç altına sokucu taahhüt, mukavele ve belgelerin düzenlenmesinde, üçüncü şahıslara vekalet verebilmelerinde, her konu ve sahada 5 yıl için şirket müdürü ………………. münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">HESAP DÖNEMİ[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 10: [/B]Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">PAYLARIN DEVRİ[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 11 [/B]: Bir payın devri ancak şirkete bildirmek ve pay defterine kaydetmek şartı ile hüküm ifade eder. Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için ortaklardan en az ¾ ünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayenin en az ¾ üne sahip olması gerekir. Pay devir
işleminin yazılı şekilde olması ve noterce tasdiki şarttır. Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi mahfuzdur.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">KARIN DAĞITILMASI[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 12 :[/B]Şirketin safi karı, yapılmış herçeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan miktar hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle, hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 2 ve 3 numaralı bendi gereğince

%10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İHTİYAT AKÇESİ[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 13: [/B]İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.
Kanuni ve ihtiyarı ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">KANUNU HÜKÜMLER[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 14: [/B]Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır<B style="mso-bidi-font-weight: normal">.[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DAMGA VERGİSİ[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">GEÇİCİ MADDE 1:[/B] Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi yasal süresi içinde ilgili vergi dairesine en geç 3 (üç) ay içerisinde ödenecektir.

<H2>KURUCULARIN ADI SOYADI</H2>

<H3 style="MARGIN-LEFT: 70.8pt; TEXT-INDENT: 35.4pt">……………………………. …………………….</H3>