VETERİNERLİK<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />


a. Veteriner hekimlik, veteriner danışmanlık, fizibilite, suni tohumlama ve embrio hizmetleri,
b. Veteriner ilaçları, aşı, zirai ilaçlar, zirai tohum, vitamin ve mineral premiksleri, yem katkı maddeleri, yem ve yem besin maddeleri, veteriner ekipmanları, suni tohumlama ve embrio ekipmanları, sağım makinaları imalatı, bayiliği, ithalatı ve ihracatı,
c. Seman ve embrio üretimi, pazarlaması ve bayiliği,
d. Civciv ve damızlık hayvan yetiştiriciliği ve bayiliği,
e. Tavukçuluk, yumurtacılık, besicilik ve süt hayvancılığı,
f. Çiftlik binaları, kesim hane binaları, soğuk hava depoları yapımı, donatımı ve işletilmesi,
g. Veteriner yayıncılık,
h. Veteriner teşhis laboratuarı ve hayvan hastanesi işletmeciliği,
i. Göl ve göletlerde suni tohumlama veya diğer yöntemlerle her türlü su ve kara av ürünü yetiştiriciliği yapmak,
j. Konusu ile ilgili her türlü alet, ekipman, hayvan, ilaç, tohum, biyolojik madde v.s. imalat, ithalat, ihracat ve her türlü ticaretini yapmak,
k. Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.
l. Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
m. Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
n. Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
o. Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
p. Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,