<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></H2>


a. İlgili mercilerden izin almak kaydıyla Türkiye’ye umumi telefon hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data, faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetlerini sağlama,
b. Her çeşit telefon, cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları, nakil vasıtaları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını haberleşme hizmetlerini sağlamak için gereli olabilecek her türlü donanımın dağıtımı, kiralanması ve başka suretle teminini sağlamak,
c. Yukarıda sayılanlarda dahil olmak üzere, program sorumluluklarının yürütülmesini teminen teknik , pazarlama, işletme türlerini sözleşmeler ile temini konuları ile iştigal etmek,
d. Komünikasyon sanayii ile ilgili her türlü yatırım mallarının sanayii ürünlerinin, makine malzeme ve ürünlerin, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının, ham, mamul ve yarı mamul malların bilgi ve hizmetlerin, yurt içinde ileri teknik düzeyde geliştirilmesini sağlamak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında bu mal ve hizmetlerin üretimini yapan firmaların teknik, hukuki ve mali müşavirliğini, mümessilliğini, acenteliğini, distribütörlüğünü , yetkili satıcılığını yapmak, komünikasyon sanayii ile ilgili her türlü ham madde, yarı mamul ve mamulleri ithal ve ihraç etmek, resmi ve özel sektörle ilgili her türlü ihalelere iştirak etmek,
e. Her türlü komünikasyon sistemlerini ve bu alanla ilgili bilgisayar, faks, büro makinaları, elektrik, elektronik, elektro mekanik, pinomatik araç ve gereçleri ithal etmek ve pazarlamak,
f. Haberleşme, kitle haberleşmesi, her türlü iletişim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu organizasyonları düzenlemek, bu konularda müşavirlik, mümessillik ve işletim hizmetleri yapmak,
g. Sanayide ileri gitmiş ülkelerden teknik bilgi transferini sağlamak, pazarlamak, keza teknik bilgi üretmek için araştırmalar yapmak ve bu nedenle de bilgi üretim merkezleri kurmak,
h. Şirket konusu ile ilgili olmak üzere her türlü proje, fizibilite,organizasyon, müşavirlik, kontrollük, mühendislik, bakım ve onarım hizmetleri ile belli hizmetleri vermek,
i. İşletme konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makine, teçhizat ve taşıt araçlarının üretilmesi alınıp satılması, ihraç ve ithaline bu amaçla sınai ve ticari tesisler kurulması, tamamen veya kısmen satın alınması, kurulmuş olanlara ortak olunması,
j. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unsurlarının know-how ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunmak,
k. Mevzuat ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyoncular, acentelikler ve bayilikler verilebilmesi,alınabilmesi ve tesis edilebilmesini ifa etmek,
l. İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılmasını gerçekleştirmek,
m. Telefon ve bilgisayar ortamında her türlü tanıtım, reklam, promosyon, sosyo politik araştırmalar, kamuoyu araştırmaları, piyasa araştırmaları ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak, bu işler için gerekli her türlü yazılım ve donanım alım satımını yapmak, ve bu amaçla gerekli yurt içi ve yurt dışı bağlantıları kurmak,
n. Telsiz Kanunu ve Yönetmeliği esaslarına göre belirlenecek standartlara uygun olarak her türlü telsiz, telefon, çağrı cihazları ile bunların bilumum aksam ve parçalarını ithal etmek ve pazarlamak, ihraç etmek,
o. Konu ile ilgili cihazlar için gerekli ruhsatı ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki esaslara göre tedarik etmek,
p. Yukarıda yazılı haberleşme sistemleri konusunda mobil (araç) telefon cihazları ve sistemleri, özel telefon cihazları, faks cihazları, telefon üniteleri ve kablosuz telefonlar her nevi çağrı sistemleri kurmak, işletmek, ithalat ve ihracat dahili ticaret yapmak, mümessillik, bayilik yapmak, komisyon almak ve vermek,
q. İlgili mercilerden izin alınmak kaydıyla her türlü elektronik elektrikli ve mekanik cihazlar ile uydu haberleşme istasyonları, TV alıcı cihazları, TVRO TV verici cihazları, TV verici istasyonları ve bunların yedek parçalarını, ithal etmek, ihraç etmek, dahili ticaret yapmak, pazarlamak, know-how müşavirlik ve mühendislik hizmetleri almak ve vermek,
r. Şirket ulusal ve uluslar arası telefon hizmetleri ve başka diğer katma değerli hizmetler sağlayan ulusal ve uluslar arası hizmet üretimi yapan firmaların teknik, hukuki ve mali müşavirliğini, mümessilliğini, acenteliğini, distribütörlüğünü, yetkili satıcılığını yapmak, resmi ve özel sektörle ilgili her türlü ihalelere girmek, ulusal ve uluslar arası firmalar ile işbirliği yapmak, Türkiye’ de ücreti önceden ödenmiş telefon arama kartları tesis etmek ve satmak,

Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzuunun çerçevesi içinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki;
a- Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.
b- Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
c- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
d- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
e- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
f- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,