<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SÜT ÜRÜNLERİ<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">a- [/B]Süt ve süt ürünlerinin , her türlü peynir, krema,tereyağlarının ,yoğurtların üretiminin yapılması, alım satımı, ithal ve ihracı ,toptan ve perakende olarak pazarlanması, ticaretinin yapılması,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">b- [/B]Süt ve süt ürünlerinin işleme tesisleri ve mandıraların süt ürünlerinin toptan veya perakende satış yerlerinin , süt depolama tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiraya alınması , kiraya verilmesi , devir alınması, devir edilmesi,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">c- [/B]Süt ürünlerinin paketlenmesi, şişelenmesi, paketleme ve şişeleme tesislerinin kurulması, bunların işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi, devir alınması devir edilmesi,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">d- [/B]Süt ve süt ürünleri sanayiinin gerektirdiği her türlü yatırım , tasarruf ve faaliyetlerde bulunulması,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">e- [/B]Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">f- [/B]Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">g- [/B]Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">h- [/B]Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">i- [/B]Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">j- [/B]Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.