SAĞLIK HİZMETLERİ<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

a- İnsan sağlığı ile ilgili her türlü hizmetler vermek.
b- Türkiye’de modern tıp ve sağlık hizmetlerinin; bütün uzmanlık alanları ve branşlarda çağdaş ve son sistem cihazlarla donatılmış olan yataklı veya yataksız tesislerde merkezi ve seyyar araçlar kullanmak sureti ile gerekli yerlerden gerekli izinler alınarak yapılması,
c- Her türlü tıp ve sağlık hizmetlerinin yapılabilmesi için her türlü muayenehane, klinik, özel sağlık yurtları, özel poliklinikler, özel check-up merkezleri, laboratuar, tıp merkezi, özel hastane, dinlenme evleri yapılması ve gereli izinlerin gerekli yerlerden alınması ve işletilmesi,
d- Tıp ve sağlık hizmetlerinin yapılabilmesi için her türlü sarf ve ihtiyaç maddelerinin , peraparat ve ilaçların , her türlü kimyasal, organik ve inorganik maddelerin imali, alınıp satılması, ithal ve ihracı,
e- Hastaların her türlü teşhis, tedavi, tedavi sonu bakımları ile rehabilitasyonlarını sağlayıcı hizmetlerini yapmak,
f- Ağız ve diş bakımını gerçekleştirmek, diş hekimliği yapmak, her türlü ağız ve diş hastalıklarının tedavi, cerrahi yönlerde teşhis ve tedavisinin yapılması
g- Sağlık sektörü ile ilgili olarak hasta kabul etmek, teşhis, tedavi hizmetlerinde bulunmak, laboratuar ve benzeri tesisler kurmak, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait kuruluşlarla anlaşma yaparak personellerine sağlık hizmetleri vermek,
h- Şirketin doktor ve diğer teknik personelinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için konferanslar düzenleme, yurtiçinde ve yurtdışında seminer çalışmaları yapmak ve bu seminerlere katılmak,
i- Şirket işleri için gerekli taşıtları almak, satmak, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.
j- Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
k- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkuller , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
l- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
m- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
n- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,