<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>BÜRO MAKİNALARI ÜRETİMİ VE TİCARETİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></H2>
Madde: 3
Amaç ve Konular:
a. İdari ve teknik bürolar ile laboratuar ve atölyelerde kullanılan her nevi yazı, hesap, çizim, kopya, çoğaltma, analiz, bilgi işleme ve saklama makinaları ile aksamlarının üretimi,alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
b. Haberleşme ve bilgi iletişiminde kullanılan telefon, faks, şef sekreter cihazları, dua fon ve benzeri elektronik cihaz ve tesisatlarının üretimi, montajı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
c. Bu bölüm içerisinde sayılan makine cihaz ve tesisatlarının yedek parçalarının temini, pazarlaması ile makine sistemlerinin kurulması, işletilmesi, servisi ve periyodik bakım ve onarımları ile ilgili bürolar kurarak işletmek,
d. Bu konularda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı firmalardan temsilcilik almak ve vermek, bu temsilciliklere ait şubeler açmak,
e. Büro makinalarında kullanılan her türlü kağıt, film, şerit, sürekli form, disket, ilaç, banyo, mürekkep gibi yan ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
f. Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
g. Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
h. Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
i. Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,
j. Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.