<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>PETROL ÜRÜNLERİ ve<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></H2>
<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>LİKİT PETROL GAZI (LPG) TİCARETİ</H2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1- [/B]Petrol ve petrol türevlerinden elde edilen akaryakıt ve yakacak türlerinin alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2- [/B]Petrol ve petrol türevlerinden elde edilen akaryakıt ve yakacak türlerinin alımı ve satımı için akaryakıt istasyonları açmak, işletmek ve bu amaçla kurulu tesisleri devralmak ve devretmek, gerektiğinde kiralamak ve kiraya vermek,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">3- [/B]Petrol ürünlerinin pazarlaması için yurt içi ve yurt dışında bulunan petrol şirketlerinin bayiliğini almak ve bu şirketlerin ürünlerinin pazarlamasını yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">4- [/B]Likit petrol gazı kullanımları ile ilgili her nevi araç, gereç, cihaz ve aksesuarların üretimi, aklımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">5- [/B]Likit petrol gazı dolum tesisleri kurmak ve işletmek,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">6- [/B]Likit petrol gazı pazarlamak için yurt içi ve yurt dışında bulunan petrol şirketlerinin bayiliğini almak ve bu şirketlerin ürünlerinin pazarlamasını yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">7- [/B]Madeni yağ ve benzeri mamullerin üretimi ve alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, bu amaçla kurulu yurt içi ve yurt dışı şirketlerin bayiliğini yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">8- [/B]Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">9- [/B]Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">10- [/B]Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">11- [/B]Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">12- [/B]Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">13- [/B]Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,