<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>MALİ DANIŞMANLIK<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></H2>


A- Gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin,

a. Muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikaları, mali tablolar ilkeleri, tek düzen hesap planı ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili yasa hükümleri gereğince defterlerini tutmak, beyannameleri, bildirgeleri ile diğer belgeleri düzenlemek, benzeri işler yapmak,
b. Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
c. Yukarıdaki bentlerde yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işler yapmak,
B- Gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin

a. Sürekli ara zamanlı danışmanlık hizmetleri,
b. Uyuşmazlık işleri,
c. Ortaklık işlemleri,
d. Kontrol ve revizyon hizmetleri,
e. Şirketin T.T.K. gereğince murakıplığı,
f. Tasfiye, bilirkişilik, hakemlik,
g. Fizibilite raporu,
h. İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi,
i. S.P.K. ve diğer kuruluşlarca yapılacak muhasebe işlemleri,
j. Fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemleri,
k. Şirketin konusu ile ilgili bakanlıklar, bankalar, sosyal güvenlik kuruluşları, belediyeler ve benzeri kurum ve kuruluşların çıkarmış olduğu yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğler gereğince yapılması gereken işlemler,
l. Şirketin konusu ile ilgili standart dışı diğer tüm işlemleri yapmak


a- Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.
b- Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
c- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
d- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
e- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi