MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE MÜŞAVİRLİĞİ<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />


<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1- [/B]Yurt içi ve dışında, resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara karşı her nevi makine mühendislik hizmetlerinde bulunmak, proje ihalelerine katılmak ve taahhütlerde bulunmak, resmi ve özel kurumlarla ortaklık kurmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2- [/B]Bu konu ile ilgili temiz ve pis su tesisatları, armatürleri, toz emme ve toz tutma tesisatları, yüzme havuzları, ısıtma iklimlendirme, hava temizleme dağıtma merkezleri, kanalları ve tesisatları, konut ve ticari yapılarda doğalgaz tesisatları, yangın tesisatları, atık su kazanım sistemleri, güneş enerjisine dayalı ısıtma ve enerji üretme sistemleri, bina ve fabrika otomasyon sistemleri, jeotermal ısıtma sistemleri, buhar üretme tesisleri, ısı geri kazanım sistemleri, merkezi şehir ve bölge ısıtma iklimlendirme sistemleri, enerji geri kazandırma tesisleri, hastanelerde iklimlendirme sistemleri, evsel sanayi arıtma sistemleri her türlü kalorifer kazan ve tesisatları, her çeşit soğutma tesis ve sistemleri, nakil üretim bantları tesisleri, imalatları ve makine mühendisliğinin ilgili alanına giren tüm alt yapı yatırımlarında etüd proje, inşaat, bakım ve onarım işlerini, hali hazır işlerini yapmak ve yaptırmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">3- [/B]Bu konularla müşavirlik ve eğitim hizmetleri vermek, özel ve resmi kurumların ihalelerine katılmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">4- [/B]İnşaat işleri ile ilgili fabrika ve diğer tesisler kurmak, işletmek ve gerektiğinde kiralamak veya kiraya vermek,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">5- [/B]İnşaat makine ve yedeklerinin yurt içi ve yurt dışı ticareti ile iştigal etmek,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">6- [/B]Makine mühendisliği ile ilgili etüd, araştırma, müşavirlik, sorumlu mühendislik ve kontrol mühendisliği ile bu hizmetlerin organizasyonunu yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">7- [/B]Yurt içi ve yurt dışında müşavirlik, kontrollük, mühendislik, plan ve proje, etüd ve fizibilite hizmetlerini yürütmek, bu konular ile ilgili yarışma, ihale ve taahhütlere katılmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">8- [/B]Toplu yerleşim projeleri, fabrika, hastane, konut gibi yapı projelerinin makine mühendislik işleri, bu projelerin gerektirdiği mühendislik ve kontrollük işlemleri, yatırımlar ve bunların yapılabilirliği konusunda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">9- [/B]Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">10- [/B]Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">11- [/B]Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">12- [/B]Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">13- [/B]Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">14- [/B]Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,