<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>MADENCİLİK<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></H2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1- [/B]Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre her türlü maden cevherini ve diğer sanayi hammaddelerini aramak, işletmek ve maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, devir almak veya devir etmek,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2- [/B]Maden işletmeleri ve maden sanayii tesisleri kurmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">3- [/B]Madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatın üretimi, alımı ,satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">4- [/B]Maden cevherini satın almak, işlemek, zenginleştirmek, maden cevherinden mamul ve yarı mamul maddeler imal etmek, ham, yarı mamul ve mamul maden cevherlerinin üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">5- [/B]Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını aramak, kaynak suyu tesisleri kurmak, işletmek ve bu mamullerin üretimi, alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">6- [/B]Petrol arama faaliyetleri ile ilgili tesisler kurmak ve işletmek,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">7- [/B]Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">8- [/B]Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">9- [/B]Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">10- [/B]Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">11- [/B]Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,