KİMYA SANAYİ<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />


a- İnorganik kimyasal müstahzarlar, kıymetli metallerin radyoaktif elementlerin nadir toprak metallerin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri,
b- Debagette ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, ve türevleri, boyayıcı maddeler müstahzar boyalar, vernikler ve müstahzar boyayıcı maddeler,
c- Uçan yağlar ve rezioitler, parfümeri ve tuvalet müstahzarları ve kozmetikler,
d- Organik kimyasal müstahzarları,
e- Eczacılık müstahzarları,
f- Kimya sanayi ve diğer müstahzarlarının alımı satımı, üretimi, ithali ve ihracı,

g- Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.
h- Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
i- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
j- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
k- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
l- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,