<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>EKSPERTİZ<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></H2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1- [/B]Her türlü gayrimenkul ile makine, teçhizat, gemi, vb. taşınır hareketli malların yerinde tetkikini, değerlemesini ve ekspertizini yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2- [/B]Her türlü taşınır ve taşınmaz malların değerlerini tespit etmeye yönelik tüm raporları düzenlemek,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">3- [/B]Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve kurulacak yatırım ortaklığı ve yatırım fonlarının portföyüne girecek gayri menkullerin ekspertizini yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">4- [/B]Kamu kurum ve kuruluşlarının menkul ve gayri menkullerinin değerlemesini yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">5- [/B]Sigorta şirketlerinin her türlü ekspertiz işlemlerini yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">6- [/B]Bankalar ve mahkemelerin ihtiyaç duyduğu tüm ekspertiz işlemlerini yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">7- [/B]Her türlü gayri menkulün kira değerini, günün geçerli rayiçlerine uygun olarak tespit etmek,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">8- [/B]Ekspertiz raporlarının tanziminde, imar planlarını incelemek, tapu kütüklerinde araştırma yapmak, istimlak durumlarını tespit etmek, problemli durumlarda görüş raporu sunmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">9- [/B]İmar planlarını inceleyerek uygulanmaya konu arazi üzerinde inşa edilebilecek inşaatları cins, inşaat alanı ve adedini belirten projeler üzerinden değerlendirme yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">10- [/B]Daha önceden düzenlenmiş ekspertiz raporlarını belli aralıklarla yenilemek,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">11- [/B]Özel ihtisas gerektiren konulardaki ekspertiz talepleri için şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan eksper sağlamak ve ekspertiz raporu tanzim ettirmek,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">12- [/B]Ekspertiz raporları düzenlenmiş olan gayri menkullerin mukayeseli raporunu düzenlemek,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">13- [/B]İnşaatların plan, proje ve yapı şartnamesine uygunluğunu takip etmek, belli aralıklarla stüasyonlarını belirlemek ve bu konuda hakediş raporlarını düzenlemek,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">14- [/B]Her türlü taşınır ve taşınmaz malların sigortaya esas raporlarını düzenlemek,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">15- [/B]Şirketin bünyesinde tanzim edilen rapor ve yazıların arşivlenmesi ve muhafazasını sağlamak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">16- [/B]Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">17- [/B]Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">18- [/B]Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">19- [/B]Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">20- [/B]Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,