<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">04.07.2005, PAZARTESİ<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
Sorumlu sıfatıyla kesilen KDV'nin mahsup yoluyla iadesinde yaşanan sorun<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">
Ahmet Şanlı / Yeminli Mali Müşavir <O:P></O:P>[/B]


91 seri numaralı KDV TebliğiÕyle getirilen sorumluluk nedeniyle; 1) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, 2) Döner sermayeli kuruluşlar, 3) Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 4) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 5) Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç), 6) Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, 7) Bankalar ve özel finans kurumları, 8) Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri), 9) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, 10) Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, 11) Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, satın almış oldukları tamamen hizmet mahiyetinde olan; <O:P></O:P>


Ò1) Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, 2) Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, 3) Özel güvenlik hizmetleri, 4) Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, 5) Her türlü yemek servisi, 6) Danışmanlık ve denetim hizmetleriÓ alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan KDVÕnin; temizlik, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2Õsini, diğer hizmetlerde ise 1/3Õünü satıcıya ödemeksizin tevkif etmeleri ve tevkif edilen vergileri sorumlu sıfatıyla beyan ederek vergi dairesine ödemeleri gerekmektedir. <O:P></O:P>


Tevkifata tabi tutulan hizmetleri ifa eden mükellefler tevkif edilen KDVÕyi iade olarak alabilmektedir. <O:P></O:P>


KDV iadelerinde iade hakkı doğuran işlem türüne göre uyulması gereken usul ve esaslar farklı olmaktadır. Yukarıda belirtilen tebliğ uyarınca; tevkifat kapsamına alınan işlemlerle ilgili olarak doğan katma değer vergisinin nakten veya mahsuben iadesi miktarına bakılmaksızın sadece banka teminat mektubu veya inceleme raporu karşılığında yerine getirilmesi gerekmektedir. Teminat mektupları vergi inceleme raporunun düzenlenmesinden sonra çözülecektir. <O:P></O:P>


Tebliğe göre iadenin mahsuben veya nakten yapılmasının mümkün görünmesine karşın uygulamada ne yapılması gerektiği noktasında sorun bulunmaktadır. Şöyle ki; <O:P></O:P>


1-) Mahsuben iadenin kapsamı belirlenmemiştir. Mahsup, mükellefin kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim borçlarına yapılabilecek midir? Uygulamada belirsizlik hakimdir. <O:P></O:P>


2-) Her ne kadar tebliğ mahsuptan bahsetmekte ise de mahsubun teminat mektubu karşılığında yapılması uygulamanın nakten iade haline dönüşmesine neden olmaktadır. Şöyle ki; vergi incelemesini bir kenara bırakırsak teminat mektubu verebilen mükellefin iadeyi mahsuben talep etmesinin anlamı yoktur. Çünkü iadeyi nakten alacak, istediği vergi borcunu nakten ödeyecek veya mahsup istediği diğer bir mükellefe nakten ödemesini yapabilecektir. <O:P></O:P>


3-) Diğer taraftan mahsup talep edildiğinde mahsup; dilekçe tarihi itibariyle mi yapılmış kabul edilecek yoksa teminat mektubu verilerek iade edilebilir duruma geldiği tarih itibariyle mi? <O:P></O:P>


Yukarıda özet olarak açıklamaya çalıştığımız belirsizlikler nedeniyle vergi daireleri bu kapsamdaki vergi iadelerini nakten yapmayı tercih etmektedirler. İdare, yapılacak mahsup ve nakit iadeyi bir taraftan teminat mektubuna diğer taraftan vergi incelemesine dayandırmak suretiyle fazlasıyla ÔsağlamcıÕ davranmaktadır. Kanaatimizce iadenin mahsuben yapılmasında genel esaslara göre işlem yapılması yerinde olacaktır. Yani mahsup dilekçe tarihi dikkate alınmak suretiyle; mükellefin kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim borçlarına yapılabilir. Konunun yeterince açık olmaması vergi dairelerince farklı şekillerde algılamaya ve farklı işlemler yapılmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle konu hakkında çıkarılacak bir tebliğle belirleme yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>