<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center>
<T>
<TR>
<TD =txt12><TABLE cellSpacing='\"0\"' cellPadding='\"0\"' width='\"80%\"' align='\"center\"' border='\"0\"'>
<T>
<TR>
<TD>
<DIV align='\"center\"'>Yönetmelik </font>
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:</font>
Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda </font>
Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında</font>
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik</font>


MADDE 1 — 7/8/1996 tarihli ve 22720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve dördüncü fıkrasında yer alan "Yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği," ibaresi "Yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden şahsın imza sirküleri," şeklinde değiştirilmiştir.</font>


"Genel kurul denetçiler veya tasfiye memurları tarafından toplantıya çağırılmışsa dilekçe bunlar tarafından imzalanır. Müracaatın 10 günden daha kısa bir sürede yapılabilmesi müracaat merciinin uygun görüşüne bağlıdır. Genel kurul toplantılarının yoğun olduğu dönemlerde komiser görevlendirilmesinde bir aksaklığa yol açılmaması için toplantıya davet işlemlerine başlanmadan önce gün alınması hususunda Genel Müdürlük/il müdürlükleri düzenleme yapmaya yetkilidir."</font>


MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</font>


"Toplantı yeri yurt dışında veya Ankara Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde ise müracaat Genel Müdürlüğe yapılır ve komiser görevlendirme yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde yapılacak toplantılara Ankara İl Müdürlüğünce de görevlendirme yapılabilir. Ankara Büyükşehir Belediyesi hudutları dışındaki yerler ile diğer illerde yapılacak toplantılar için müracaat il müdürlüklerine yapılır ve bu toplantılarda komiser görevlendirme yetkisi valiliklere aittir."</font>


MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentleri ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</font>


"g) Genel kurul toplantısında şirketin tasfiyesi ile, bir başka şirkete devir olmak suretiyle birleşmesinin müzakeresinin yapılabilmesi için şirket sermayesinin en az üçte ikisine sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır."</font>


"ı) Bu maddenin (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde sayılan hususlarla ilgili yapılan genel kurul toplantılarında belirlenen nisapların olmaması nedeniyle yapılacak ikinci toplantıların bir aylık süreden sonra yapılması hâlinde ilk toplantı nisapları aranır."</font>


"a) Olağan genel kurul toplantı gündemini oluşturan konuların görüşüleceği genel kurul toplantılarında karar alınabilmesi için toplam şirket sermayesinin en az yarısından fazlasını temsil eden ortakların müzakere lehine rey vermiş olması gerekir."</font>


MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</font>


"Madde 30 — Komiserlerin aşağıda sayılan niteliklere sahip olmaları gerekir.</font>


a) Genel Müdürlükte veya il müdürlüklerinde en az beş yıl süreyle asil memur olarak çalışmış ve bu süre içerisinde olumsuz sicil almamış olmak,</font>


b) Görev unvanına bakılmaksızın, Bakanlıkça veya il müdürlüklerince düzenlenen eğitime katılmış ve bu eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmak,</font>


c) Görev sorumluluğuna ve temsil yeteneğine sahip olmak,</font>


d) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.</font>


Komiserlik görevini yürütenlerden olumsuz sicil alanlara müteakip yıl görev verilmez."</font>


MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</font>


"h) Anasözleşme değişiklikleri Bakanlık iznine tâbi bulunan şirketlerin toplantı gündemlerinde anasözleşme değişikliği bulunması hâlinde Bakanlıktan bu konuda izin alınıp alınmadığına bakmak."</font>


"i) Hazirun cetvelini imzalamak suretiyle asaleten veya vekâleten genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum görmesi hâlinde yapmak."</font>


MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</font>


"Madde 33 — Komiser, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bilanço, kâr ve zarar cetveli, hazirun cetveli, gündem, genel kurul toplantı tutanağı gibi toplantı ile ilgili belgeleri alarak Bakanlık merkez teşkilâtında Genel Müdürlüğe, il’lerde il müdürlüğüne teslim eder. Genel kurul toplantısı sırasında, Kanun, ana sözleşme ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık olmasına rağmen herhangi bir nedenle toplantı tutanağında belirtilmeyen hususlar ile herhangi bir sebeple toplantının açılamaması veya açılan toplantının tamamlanamaması gibi hususların mevcudiyeti hâlinde rapor düzenleyerek Bakanlığa/il müdürlüğüne verir. Bu rapor genel kurul belgeleriyle birlikte saklanır."</font>


MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</font>


"İlgili şirket tarafından bu tutarlara tekabül eden vergi ve kanunî kesintiler süresi içerisinde vergi dairesine yatırılmak üzere kesildikten sonra kalan miktar Ankara’da Genel Müdürlük adına, diğer illerde il müdürlükleri adına Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde belirtilen bankalarda açılacak hesaplara yatırılır."</font>


"Toplantı mahalline gidiş ve dönüş şirket tarafından temin edilecek araçla sağlanır. Bunun mümkün olamaması hâlinde yol giderleri gider belgeleri ibraz edilmek kaydıyla şirket tarafından karşılanır. Kendi aracıyla gidilmiş veya gider belgesinin ibraz edilmemesi hâlinde şirketçe hiçbir ödeme yapılmaz."</font>


MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</font>


"Madde 36 — Genel kurul toplantısına ilişkin belgeler Bakanlıkça/il müdürlüğünce beş yıl süreyle saklanır.</font>


Genel kurul toplantısının şirket merkezinin bulunduğu ilden başka bir ilde yapılması hâlinde toplantıyla ilgili belgeler, toplantının yapıldığı yerdeki İl Müdürlüğü tarafından saklanır."</font>


Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlükte veya il müdürlüklerinde asil memur olarak görev yapanlarda, komiser olmak için aranan beş yıllık çalışma şartı aranmaz.</font>


Yürürlük</font>


MADDE 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.</font>


Yürütme</font>


MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
</font></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD>
<TD width=5 background=images/midsag.jpg></TD></TR></T></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD background=images/botbg.jpg></TD></TR></T></TABLE>