<DIV align=center>İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2003/1

<DIV align=center>T.C.
.................. VALİLİĞİ DEFTERDARLIĞI
......... Vergi Dairesi Müdürlüğü
4585 Sayılı Kanun İle Onaylanan Petrolün Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana ihraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına
İlişkin Anlaşma Hükümleri Çerçevesinde Katma Değer Vergisi İstisna Belgesi

<DIV align=right>

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=113>Tarih :</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=113>Sayı :</TD></TR></T></TABLE>

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=227>İzin verilen Mükellefin </TD>
<TD width=491></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=227>Adı Soyadı (Unvanı)</TD>
<TD width=491>:</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=227>Vergi Dairesi </TD>
<TD width=491>:</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=227>Vergi Numarası </TD>
<TD width=491>:</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=227>Sözleşme Konusu</TD>
<TD width=491>:</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=227>Referans No </TD>
<TD width=491>: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün..../.../..... tarih ve ........sayılı yazısı</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=227>Sözleşme Başlangıç Ve Bitiş Tarihi</TD>
<TD width=491>: </TD></TR></T></TABLE>

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan .....................’nin Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasının 9.8.inci maddesi kapsamında Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesine ilişkin olarak yukarıda belirtilen sözleşme konusu çerçevesinde ve sözleşme süresi içinde iş, hizmet, teknoloji veya mal alımlarından katma değer vergisi tahsil edilmez.<DIV align=right>

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=227>............. Vergi Dairesi Müdürü </TD></TR></T></TABLE>
arkadaşlar yukarıdaki ikili ve çok taraflı anlaşmalar iç genelgesi gereğince yapılan montaj işimizden dolayı kdv siz fatura kesiyoruz. bu kesilen faturaların matrahı e-beyannamede tam istisna kapsamındaki işlemlerde hangi türü seçeceğiz. petrol arama olabilirmi.