Yenileme Fonu S.Meslek Erbabındada geçerli
<DIV =Secti&#111;n1>

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü

SAYI : B.07.4.DEF.0.06.14/32328-
KONU :
İLGİ :&nbsp ;&nbsp ; tarih ve&nbs p; sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ekinde gönderilen ve serbest faaliyetinden dolayı daireniz vergi numaralı mükellefi hakkında verilen tarih ve sayılı görüş yazımızın sonuç bölümünde; serbest meslek erbabı olarak serbest meslek kazanç defterinin envanterinde kayıtlı olan binek otomobilin satılması halinde kar ve zarar hesabının çıkarılması gerekmekle birlikte yenileme fonu sadece bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için geçerli olduğundan bu fondan yararlanmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Ancak görüş yazımız ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünden alınan tarih ve sayılı yazıda; “…Vergi Usul Kanununun 328 inci maddesinde, “Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat veya gider kaydederler.

Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır.

Devir ve trampa satış hükmündedir.

Şu kadar ki, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan tahassül eden kar, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu karlar o yılın matrahına eklenir.” …hükmü bulunmaktadır.

Bu hükmün uygulanması diğer faaliyet guruplarında olduğu gibi serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı için de aynıdır. “ denilmektedir.

Buna göre, mükellefin envanterinde kayıtlı binek otomobilini satıp, yenisini alması halinde, Vergi Usul Kanununun 328 inci maddesine göre yenileme fonundan yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesi ile konu hakkında mükellefe bilgi verilmesini rica ederim.Tezcan ATAY
Defterdar V.