Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması Hk.( 04/2005 )
<DIV =Secti&#111;n1>
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü

SAYI : B.07.4.DEF.0.06.14/32-MÜK. 355-
KONU :


Daireniz vergi numaralı mükellefi tarafından Defterdarlığımıza verilen gün ve sayılı dilekçesinde;

-Özel Tüketim Vergisi Kanununun 3 seri no.lu Genel Tebliği uyarınca 2004/1-2-3-4-5-6-7-8 dönemlerine ilişkin bildirim formlarının www gelirler gov. tr. adresinde hizmet veren internet vergi dairesine gönderilmemesi gerekçesiyle, şirket adına Vergi Usul Kanununun mükerrer 355/1. maddesi gereğince her bir dönem için 1.070.000.000.TL. özel usulsüzlük cezası kesildiğini,

-Söz konusu tebliğ uyarınca dairenizce mükellefe kişisel şifre verildiğini, bu şifrenin muhasebecilerine iletildiğini, muhasebecilerinin tüm uğraşlarına rağmen şifreyi kullanamadığını, vergi dairenizde bulunan yetkili kişilerden de konu ile ilgili bilgi alamadığını,

Bunun üzerine IV no.lu liste Gelirler Genel Müdürlüğüne fax yolu ile gönderildiğini, 21 Eylül 2004 tarihinde ilgili listeleri gönderip göndermediği yönünde dairenizce telefonla yapılan görüşme üzerine Gelirler Genel Müdürlüğünden kişisel şifreyi nasıl kullanacağını sorarak öğrendiğini ve aynı gün bütün bildirimlerini internet ortamına gönderdiğini,

-Dairenizce mükellefe herhangi bir yazılı uyarı yapmadan adına ilgili dönemlere ait özel usulsüzlük cezalarının kesildiğini,

-Oysaki, ÖTV Kanununun ilgili tebliğlerinde bu bildirimle ilgili herhangi bir cezai müeyyidenin bulunmadığını ve adına kesilen cezanın yersiz olduğunu,

-Belirterek, kesilen cezaların kaldırılması hususunda Defterdarlığımızdan görüş istenilmiştir.

Konuyla ilgili olarak; dairenizden alınan 27.10.2004 gün ve 36095 sayılı yazıda, tarihli dilekçesi ile kullanıcı kodu ve kişisel şifre almak için müracaatta bulunduğu, aynı tarihte kullanıcı kodu ve kişisel şifrenin verildiği ve mükellefe bildirimleri Gelirler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi yönünde 3 no.lu ÖTV Genel Tebliği uyarınca uyarı yapıldığı, ancak şirketin 3 seri no.lu tebliğle değiştirilen 1 seri no.lu tebliğin bildirimler başlıklı 5. bendindeki hükmüne riayet etmediğinin Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 17.08.2004 gün ve 37677 sayılı yazılarından anlaşıldığı ve söz konusu yazı doğrultusunda Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesi doğrultusunda ceza kesilerek tebliğ edildiği bildirilmiştir.

Bilindiği üzere Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalini ya da imalini yaptığı için ÖTV mükellefi olanların bağlı oldukları vergi dairelerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre alarak bir ay içindeki faaliyetleriyle ilgili olarak vergiye tabi işlemleri bulunsun veya bulunmasın ilgili döneme ait bildirim formlarını takip eden ayın 20. günü akşamına kadar Gelirler Genel Müdürlüğünün www.gelirler.gov.tr. adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi dairesine gönderecekleri hüküm altına alınmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesinde ise; “Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257’nci maddelerinde yeralan zorunluluklar ile mükerer 257’nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerin de bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil)

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.070.000.000.lira,
…

Özel Usulsüzlük cezası kesilir.

Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Özel Usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.” denilmektedir.

Olayda, ödevli adına 3 no.lu ÖTV Genel Tebliği uyarınca kullanıcı kodu ve kişisel şifre kullanmak suretiyle gönderilmesi gereken aylık iletinin gönderilmediği gerekçesiyle 2004/1-2-3-4-5-6-7-8 dönemlerine ilişkin her bir dönem için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesine göre ceza kesildiği, oysaki söz konusu bildirim formlarını belirlenen sürelerde göndermeyenler hakkında uygulanacak cezai müeyyideye gerek ilgili kanununda gerekse tebliğlerde yer verilmemesi nedeniyle ödevliye bildirimde bulunulmadığı takdirde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesine göre hakkında ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin yazılı olarak bildirilmediği anlaşılmıştır.

Halbuki, söz konusu özel usulsüzlük cezasının uygulanabilmesi için bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan tebliğde, bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda mükellef hakkında ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin mükellefe yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, ödevli kurum adına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezalarının aynı kanunun 116 ve müteakip maddeleri gereğince kaldırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ile gereğinin yapılarak sonucundan Defterdarlığımıza ve mükellefe bilgi verilmesini rica ederim.
Cemal BOYALI
Defterdar V.