<DIV =Secti&#111;n1>
Kredi Kartları ile yapılan satışlarda belge düzeni hk.( 04/2005 )

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü


SAYI : B.07.4.DEF.0.06.14/32003-&nbsp ;
KONU :

İLGİ: gün ve sayılı dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde, Müdürlüğünün vergi numaralı mükellefi olduğunuz, nakit ihtiyacınızı karşılama amacıyla şahsi kredi kartınızı işyerinize ait pos makinesinden geçirerek, işyerinize maddi destek sağlamak istediğiniz belirtilerek, söz konusu işlem için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemeyeceğiniz hakkında görüş talep edilmektedir.

Kredi kartlarının genel işleyiş sisteminde, bankalar tarafından üye işyerlerine sözleşme karşılığı verilen pos ve imprenter cihazları, kredi kartı sahiplerinin üye işyerlerinden nakit kullanmaksızın mal ve hizmet alımını sağlamakta, bunun karşılığı olarak da üye işyerlerince kredi kartı hamillerine imprenter cihazları ile düzenlenen satış belgesi ve ödeme kaydedici cihazlar ile düzenlenen perakende satış vesikaları verilmektedir. İmprenter cihazları ile düzenlenen satış belgelerinde, alıcının (kredi kartı sahibinin) adı, soyadı, kart numarası gibi kredi kartı bilgilerinin yanı sıra alıcının bizzat imzasının yer alması zorunlu olup, bu belgeler, ödeme karşılığında bir mal tesliminin veya hizmet ifasının bulunduğunu tevsik etmektedir. Öte yandan bankalar ile üye işyerleri arasında yapılan sözleşmeler gereği, söz konusu satış belgeleri ibraz edilmeksizin, banka tarafından işyerine herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir.

Ayrıca, bankalar tarafından kurulan ve ortak kararların uygulanması için yol gösterici mahiyette bir kuruluş olan A.Ş tarafından belirlenen ve bu bankaları bağlayıcı nitelikte olan ortak hükümlerde; kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının (bankalar ile aralarında üye işyeri sözleşmesi olan) üye işyerlerindeki pos/imprinter cihazlarında sadece alış veriş amaçlı olarak kullanılabileceği ve üye işyeri ortak ve çalışanlarının nakit kredi sağlamak amacıyla kredi kartlarını üye işyerlerindeki pos/imprinter cihazlarında kullanmalarının kurallara aykırı bir uygulama olduğu ile bankaların bu şekilde amaç dışı bir kullanımı saptamaları durumunda ise, üye işyeri sözleşmelerini iptal etmeleri gerektiği, düzenlemelerine yer verilmiştir. Bankalar ile üye işyerleri arasında yapılan üye işyeri sözleşmeleri ile de “kredi kartlarının,üye işyeri ortak ve çalışanları veya üçüncü kişiler tarafından mal veya hizmet alımı dışındaki amaçlarla, üye işyerlerindeki pos/imprinter cihazlarında kullanımı” yasaklanmış bulunmaktadır.

Kredi kartlarının üye işyerlerindeki pos/imprintercihazlarında kullanımı sonucu düzenlenen ve üzerinde “…………. Tutarında mal veya hizmeti teslim aldım “ ibaresinin yeraldığı satış belgelerinin (slip-alışveriş belgesi) kredi kartı hamilleri tarafından imzalanması, üye işyerlerince bu belgelerde yazılı tutar kadar malın teslim edildiğini veya hizmetin ifa edildiğini gösterdiğinden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesiyle düzenlenen,Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde ki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabii olacağı, hükmüne istinaden teslim edilen malın veya yapılan hizmetin, katma değer vergisine tabi olması gerekmektedir. Eğer üye işyerleri tarafından satış belgelerinde gözüken durumun aksi , yani kredi kartlarının herhangi bir mal/hizmet teslimi/ifası olmadan üye işyerine veya kredi kartı hamillerine nakit temin etmekamacıylaişyerlerindeki pos/imprinter cihazlarında kullandırıldığı iddia ediliyorsa, bu iddianın; iktisadi,ticari ve teknik icaplara uymaması ve olayın özelliğine göre de normal ve mutat olmayan bir durum olması nedeniyle 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 3. maddesine göre iddia edentarafından ispatlanması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen düzenlemelerle yasaklanmış bir durum olan, kredi kartlarının üye işyerlerindeki pos/imprinter cihazlarında asıl amacı dışında üye işyerine veya kredi kartı hamillerine nakit temini amacıyla kullanıldığının ispat edilmesi durumunda ise bu işlemin üye işyerince sunulan bir” finans sağlama hizmeti”olarak değerlendirilerek, bu hizmetin genel oranda katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 ve müteakip maddelerinde belge düzenine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
Buna göre, şahsınıza ait kredi kartlarının herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifası olmadan işyerinize veya kredi kartı hamillerine nakit temin etmek amacıyla işyerinizdeki pos/imprinter cihazlarında kullanılması fiili katma değer vergisine tabii olduğundan bunun için Vergi Usul Kanununun 227 ve müteakip maddelerinde sayılan belgeleri düzenlemeniz gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.


Cemal BOYALI
Defterdar V.