Kat Karşılığı İnş. İşlerinde Belge Düzeni hk. ( 04/2005 )
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü

SAYI : B.07.4.DEF.0.06.14/ 32231- - /
KONU :İLGİ : hitaben verdiğiniz tarih ve sayılı dilekçeniz.

İlgi sayılı dilekçenizde; Vergi Dairesi Müdürlüğünün vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, kat karşılığı inşaat işi yaptığınızı, arsa sahibi ile noterde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi olduğu ve arsa sahibi adına kat irtifakı yapıldığı belirtilerek, arsa sahibi üzerinden daire satışı yapılıp yapılamayacağı ile sözleşmede gayrimenkul satış vaadi ibaresi geçmesi nedeniyle dairelerin satışı yapılmadan önce tapudan firmanız adına devir yapılıp yapılmayacağı ve inşaat bitiminde arsa sahibinin hissesine düşen daireler için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile arsa sahibinin hangi durumlarda vergilendirileceği hususlarında görüş talep edilmektedir.

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinde, kurumlar vergisinin birinci maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38’ inci maddesinin birinci fıkrasında ise, “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce
1- işletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir.
2- İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.
Ticari Kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41’ inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 269’uncu maddesinde, iktisadi işletmelere dahil gayrimenkullerin maliyet bedelleriyle değerleneceği belirtildikten sonra aynı kanunun 270’inci maddesinde de satın alma bedelinin maliyet bedeline dahil edileceği hüküm altına alınmıştır.
Buna göre şirketiniz ile arsa sahibi arasında yapılan sözleşme gereği, şirketiniz tarafından arsa sahibinin arsası üzerine istenilen ve kararlaştırılan miktarda konut inşa edilmesi ve inşa edilen konutların bir kısmının arsa sahibine verilmesi, arsa alınması karşılığında konut verilmesi işlemidir.
Bu çerçevede, bünyesinde taahhüt unsuru bulunmayan, satılmak üzere yapılan inşaatlarda kazanç, hasılatlar ile maliyetlerin karşılaştırılması yoluyla tespit edilmekte olup maliyet tespitinde arsa paylarının da dikkate alınması gerekmektedir.
Buna göre, başkasının arsası üzerine inşaat yapanların arsa sahibine vermiş oldukları daire ve dükkanların inşası için yapmış oldukları harcamalarla, kendilerine ait daire, kat ve dükkanlar için yapmış oldukları harcamaların toplamı inşaat maliyetini verir. Müteahhide ait daire ve dükkanların maliyeti, toplam inşaat maliyetinin bu daire ve dükkanlara dağıtımı suretiyle bulunur.
İnşaatın toplam maliyetinin arsa sahibine verilen dairelere isabet eden kısmı müteahhidin kendisine ait dairelerin arsa maliyetidir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. Maddesine göre Türkiye’de, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Aynı kanunun 2/5. maddesinde ise trampanın iki ayrı teslim olduğu hükme bağlanmıştır.

30 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin D bölümünde, arsa karşılığı inşaat işinde katma değer vergisi uygulaması ile ilgili olarak gerekli açıklamalar yapılmış olup, söz konusu tebliğde yapılan açıklamalara göre, arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi, ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyeri teslimidir. Karşılıklı olarak gerçekleşen bu teslimlerin her birinin katma değer vergisi karşısındaki durumu aşağıda açıklanmıştır.

1- Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi :

Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa teslimi katma değer vergisine tabi olacaktır.

Ancak, arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi bir faaliyet olarak arsasını daire veya işyeri karşılığında müteahhide tesliminde katma değer vergisi uygulanmayacaktır. Buna göre, özel mülk konusu bir arsanın (müzayede mahallinde yapılan satışı dışında) doğrudan müteahhide teslimi katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Ancak müteahhitlerin ticari bir işletmeye dahil olan veya özel mülk konusu olmakla birlikte müzayede mahallinde satılan bir arsayı satın almaları işlemi katma değer vergisine tabi olacaktır.

2-Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Konut veya İşyeri Teslimi :

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. Maddesi gereğince, 150 m<SUP>2 </SUP>ye kadar konutların teslimi % 1, 150 m<SUP>2 </SUP>yi aşan konut teslimleri ile işyeri teslimleri ise % 18 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.

Buna göre müteahhit tarafından arsa sahibine, arsanın karşılığı olarak yapılan 150 m<SUP>2</SUP> ye kadar olan konut teslimlerinde % 1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır. 150 m<SUP>2 </SUP>yi aşan konutlar ile işyeri teslimlerinde ise % 18 oranında katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde;”Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” denilmektedir.


Aynı Kanunun 231/5 inci maddesinde ise; ”Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu nedenle yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde inşaat bitiminde arsa sahibinin hissesine düşen daireler için şirketiniz tarafından arsa sahibine yedi gün içerisinde fatura düzenlemeniz gerekmektedir.