A-4 Kağıtlarına Defter Tasdiki Yapılıp Yapılmayacağı Hk. ( 04/2005 )
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü


SAYI : B.07.4.DEF.0.06.14/32220
KONU :

İlgi: gün ve sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; muhasebe programında versiyon değişikliği yapıldığı, tasdike
tabi yasal defterlerinizin A4 kağıda basılmasının zorunlu olduğu, müteselsil numara takip eden müteharrik yapraklı A4 ebatında kağıdına, kullanacağınız yasal defterlerinizi tasdik ettirebilmek için Defterdarlığımızdan görüş talep edilmiştir.

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 220. ve müteakip maddelerinde defterlerin tasdiki ile ilgili hükümler yer almakta olup, aynı kanunun 225/b maddesinde” Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arzolunur.” denilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; tasdik edilecek defterlerde kullanılacak kağıtların nev’i önemli olmayıp, tasdikle ilgili işlemlerin madde hükümlerinde yazılı şekilde yerine getirilmesi esastır. Tasdik işlemlerinin ise kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış olması yeterlidir.

Buna göre, A4 kağıtlarına müteselsil sayfa numaraları verilmek kaydıyla, bu kağıtlara defter tasdiklerinin yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.Cemal BOYALI
Defterdar V.