Arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV uygulaması Hk (09/2001)
<CENTER>T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
DEFTERDARLIĞI

Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü
</CENTER>

SAYI : DEF.0.06.12.KDV:14002-001
KONU :

İLGİ : ................ tarih ve .......... sayılı yazınız.


İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan, ........................ tarafından Defterdarlığımıza hitaben verilen 11.07.2001 tarihli dilekçede; Ankara İli, ........ İlçesi ......... Mahallesinde kain ...... ada ..... parsel üzerine yapılacak binanın tamamının arsa sahibine teslim edileceği, ..... parsel üzerine yapılacak binanın kendi mülkünde kalacağını belirterek, KDV mükellefiyeti hakkında görüş talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 16 Aralık 1988 tarih ve 20021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “Arsa Karşılığı İnşaat İşinde Katma Değer Vergisi Uygulaması” başlıklı (D) bölümünde;

Arsa karşılığı inşaat işinde katma değer vergisi uygulaması ile ilgili olarak bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren aşağıdaki açıklamalara göre işlem yapılması uygun görülmüştür

Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyeri teslimidir. Karşılık olarak gerçekleşen bu teslimlerin her birinin katma değer vergisi karşısındaki durumu aşağıda açıklanmıştır.

1-Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi:

Arsa nın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa teslimi katma değer vergisine tabidir.

Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi bir faaliyet olarak arsasını daire veya işyeri karşılığında müteahhide tesliminde vergi uygulanmayacaktır.

2- Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Konut veya İşyeri Teslimi:

Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 8. maddesi gereğince, 150 m2’ye kadar konutların teslimi 31.12.1992 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu istisna uygulaması ile ilgili olarak 9 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, müteahhit tarafından arsa sahibine, arsanın karşılığı olarak yapılan 150 m2’ye kadar konut teslimlerine katma değer vergisi uygulanmayacaktır. Müteahhit tarafından arsa sahibine yapılan işyeri veya 150 m2’den büyük konut teslimlerinde ise emsal bedel üzerinden katma değer vergisi uygulanacaktır.” denilmiştir.

Ancak Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 8. maddesinin uygulama süresi 31.12.1997 tarihinde sona erdiğinden Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesine ekli (l) sayılı listenin 9 numaralı bendi gereğince net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri %1, 150 m2’yiaşan konut teslimleri ise emsal bedel üzerinden %18 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.