Arazi taşıtlarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk. (01/2005)<CENTER>T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü </CENTER>
Sayı : DEF.0.06.12.KVD:14030-14/
KONU : Dilekçeniz


......................İLGİ : ... tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde; şirket adına satın alınan ????.. plakalı arazi taşıtı için ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talebinde bulunmaktasınız.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan 17.07.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli kararda yer alan I sayılı liste kapsamına Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar alınmış olup, arazi taşıtları ve jeepler de bu kapsamda değerlendirilmiştir. 4x4 arazi tipi jeepler, jeep gibi araçlar ile otomobillerin kullanım amaçları ve edinme gayeleri aynı olduğundan, kanunun 30/b maddesinde geçen binek otomobil tabiri, otomobil ile aynı işlere ve kullanım amacına sahip diğer binek taşıtları da kapsamaktadır.
Bu durumda, şirketinizce satın alınan arazi taşıtı, binek otomobil kapsamında olduğundan, aracın alışında ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması kanunen mümkün bulunmamaktadır. Ancak indirimi mümkün olmayan katma değer vergisinin, işin niteliğine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceği tabiidir.
Ayrıca, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30/d maddesi hükmü uyarınca Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40/5. maddesinde ise kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin, safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre şirketinizce satın alınan aracın, aktife alınması ve şirket faaliyetlerinde kullanılması şartıyla, araca ilişkin giderlere (bakım, onarım, akaryakıt vb.) ait yüklenilen katma değer vergileri indirim konusu yapılabilecektir. Ancak, şirket aktifinde kayıtlı olup, şirket faaliyetlerinde kullanılmayan araçlara ilişkin giderler ile bu giderler için yüklenilen katma değer vergilerinin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40/5 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30/d maddeleri uyarınca indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 320. maddesinin ikinci fıkrasında "faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekilde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir." hükmü yer almaktadır.
Buna göre şirket aktifine kaydedilecek araca ilişkin amortisman hesabında, kıst dönem amortisman uygulamasının dikkate alınması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.


Tezcan ATAY
Defterdar a.
Defterdar Yrd.V.