<CENTER></CENTER>
<CENTER>T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü </CENTER>
Sayı : B.07.4.DEF.0.06.14/32230
KONU : Dilekçeniz


......................İLGİ : ... tarihli dilekçeniz.
İİlgide kayıtlı dilekçenizde; beyaz eşya sektöründe, perakende satış yaptığınızı, çalıştığınız firmaların nihai tüketiciye yönelik yaptıkları, adı ön ödemeli kampanya olan, müşteriden, önce sipariş ve vadeli olarak ödemesi alınıp, daha sonra mal teslim edilmek üzere anlaşma yapılmak suretiyle satışlar yaptığınızı, satışların kredi kartı veya senet şeklinde olduğunu ve bu tür kampanyaların satılan mallar fabrikaya sipariş olarak bildirildiği ve firmaların açıkladıkları tarihlerde size gönderildiğini belirterek bu tür satışlara yönelik olarak düzenlemeniz gereken belge ile ilgili olarak görüş talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 maddesinde;Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin verginin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanunun 10. maddesinde ise, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi; kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında meydana geleceği hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, malın tesliminden veya hizmetin tamamlanmasından önce bedelin taksitler halinde ödenmesi sırasında fatura düzenlenmesi durumunda, faturada kayıtlı miktara ait katma değer vergisinin belgenin düzenleneceği tarihte doğacağı ve ilgili dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerekeceği tabiidir.
Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; " Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." hükmü yer almaktadır.
Anılan Kanunun 231' inci maddesinin beş numaralı bendinde ise; " Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmü bulunmaktadır.
Bu durumda mal teslimi işlemlerinde vergiyi doğuran olay malın teslimi ile gerçekleştiğinden, malın tesliminin gerçekleştiği andan itibaren yedi günlük süre içerisinde faturanın düzenlenmesi gerekmekte olup, faturanın düzenlenmesi ödemeye bağlanmamıştır.
ncak, mal teslim işlemlerinde malın teslim edilmesinden itibaren yedi gün içinde faturanın düzenlenmesi mecbur olmakla birlikte, mal teslim edilmeden veya ön ödemeli kampanyanın taksitlerinin tahsili hallerinde taksit bedelinin tahsil edildiği anda düzenlenmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.


Cemal BOYALI
Defterdar v.