Konut yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanma şartları ve bankalarda bulunan mevduatlarına tahakkuk ettirilen faizlerden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı (01/2002)

<CENTER>T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
DEFTERDARLIĞI

Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
</CENTER>

SAYI : B.07.4.DEF.0.06.11/KVK-7/16
KONU :<CENTER>............... KONUT YAPI KOOPERATİFİ </CENTER>


İLGİ : ......... tarihli dilekçeniz.


İlgide kayıtlı dilekçeniz incelendi.

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2362 sayılı Kanunla değişik 16 numaralı bendinde, kooperatiflerin esas mukavelelerinde;

a- Sermaye üzerinden kazanç dağıtmamak,
b- İdare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse vermemek,
c- İhtiyat akçelerini ortaklara dağıtmamak,
d-Münhasıran ortaklarıyla iş görülmesine dair hükümler bulunması şartı ile kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, 29.07.1998 tarihinden geçerli olmak üzere 4369 sayılı Kanunun 81/D-7 nci maddesiyle aynı bendin parantez içi hükmü “Esas mukavelelerinde yukarıdaki şartlar mevcut olmakla beraber fiilen bu kayıt ve şartlara uymayan kooperatifler ile faaliyete geçen üst kuruluşlara girmeyen kooperatifler muafiyetten faydalanamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu itibarla, kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanabilmesi için ;

1- Kurumlar Vergisi Kanununun 7/16 ncı maddesindeki muafiyet şartlarının ana sözleşmelerinde yazılı bulunması,
2- Yukarıda belirtilen muafiyet şartlarının anasözleşmede yazılı olmasının yanısıra, fiiliyatta da bu kayıt ve şartlara uyulması,
3- Kooperatiflerin faaliyet gösterdikleri alanda faaliyete geçen bir üst kuruluşa girmiş olmaları,

gerekmektedir.

Buna göre, T.Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan kooperatifinize ait .......... tarihli anasözleşmenin 70 inci maddesinde gerekli muafiyet şartlarının yazılı olduğu anlaşılmış olup, fiiliyatta da bu şartlar dahilinde faaliyet gösterilmesi kaydıyla (........... Konut Yapı Kooperatifleri Birliği’nin ......... tarih ve ........ sayılı yazısından ......... tarihinden itibaren adı geçen üst birliğe üye olduğunuz ve üyeliğinizin halen devam ettiği tespit edilmiştir.) kooperatifinizin üst birliğe üye olduğu tarihten itibaren kurumlar vergisinden muaf tutulması bu tarihten önceki dönemlere ilişkin kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesisi gerekir.

Öte yandan, kooperatife ait anasözleşmenin kooperatif amacı ile ilgili 6 ncı maddesinin 3 ve 4 numaralı bentlerinde “Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar, bunları ortaklarına aktarabilir, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir, gayrimenkul ve menkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satar ve benzeri tasarruflarda bulunur, aynı haklar tesis eder.” hükmünün yazılı olması kooperatifinizin muafiyetini etkilemeyecektir.

Ancak, kooperatifinizin söz konusu tesisleri kurup işletmesi, gayrimenkulleri satın alması veya yaptırarak satması, bunları kiraya vermesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7’inci maddesinin 16 numaralı bendinde belirtilen şartlardan herhangi birini ihlal etmesi halinde, bu işlemlerin yapıldığı tarihten itibaren muafiyetiniz sona erecektir.

Diğer taraftan, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin 8 numaralı bendinin parantez içi hükmünde 4369 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesiyle yapılan değişiklikle, tam mükellef kurumların yanısıra dernek ve vakıflar ile bankalara yapılan ödemeler de tevkifat kapsamına alınmıştır.

Bu çerçevede, ................. Konut Yapı Kooperatifi ünvanlı kooperatifinizin kurumlar vergisi muafiyetinin devam etmesi durumunda; tam mükellef kurum olarak değerlendirilmesi söz konusu olmayacağından, kurumlar vergisinden muaf olduğu tarihten itibaren bankalarda bulunan mevduatlarına tahakkuk ettirilecek faizlerden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin 8 numaralı bendi gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekir.Bilgi edinilmesini rica ederim.