İş mahkemesi kararına göre ödenen tazminatın gider yazılıp yazılmayacağı (05/2001)


<CENTER>T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
DEFTERDARLIĞI

Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
</CENTER>

SAYI : B.07.4.DEF.0.06.11/KVK-13014
KONU :


<CENTER>.................................................. LTD.ŞTİ. </CENTER>İLGİ : ........ tarihli dilekçeniz.


İlgi dilekçeniz ile, 23.11.1996 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucunda malül kalan işçinizin şirketiniz aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtığı ancak, maddi zararın tümünün kurum (S.S.K) tarafından karşılandığı için maddi tazminat talebinin reddedildiği, S.S.K. bilirkişi raporunda belirlenen orana göre (Bilirkişi raporuna göre %80 işveren %20 sigortalının kusurlu olduğu) şirketiniz aleyhine mâlül işçiye yapılan masraflar ve gelir bağlamaların onay tarihinden itibaren yasal faizleri ile birlikte ödenmesi talebiyle dava açıldığı, 11 inci İş Mahkemesi kararına göre kurumca (S.S.K.) karşılanan 3.422.130.250TL gelir bağlama 23.830.200TL masraflar, 153.995.861TL karar ilam harcı ve toplam ana para 3.599.956.361TL. olmak üzere şirketinizden tahsil edilerek davacı kurum SSK’ya ödenmesine karar verildiği belirtilerek SSK’ya ödenen toplam 8.780.212.308TL gider yazılıp yazılmayacağı konusunda görüş istenilmektedir

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde, kurumlar vergisinin, Kanunu 1 inci maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri, safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup, 14 üncü maddesinde ise safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde yer alan indirimlerin de yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin 3 numaralı bendinde “İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar” indirilecek giderler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, aynı Kanunun 41. maddesinin 5 numaralı bendinde “Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar (Akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar cezai mahiyette tazminat sayılmaz.)”safi kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, dilekçeniz eklerinin tetkikinden; Bilirkişi raporu ve mahkeme kararında %80 işveren sıfatıyla şirketinizin kusurlu bulunduğu, %20 ise sigortalı işçinin kusurlu bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, şirketiniz tarafından Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenen miktarların şirketinizin kusurlu bulunduğu %80 oranına tekabül etmesi nedeniyle, bu miktarları safi kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirmeniz mümkün bulunmamaktadır.


Bilgi edinilmesini rica ederim.