2000 ve önceki yıllara ait tevkifan kesilen vergilerin 31 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Genel Tebliğine istinaden iadesi (02/2002)<CENTER>T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
DEFTERDARLIĞI

Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
</CENTER>
SAYI : B.07.4.DEF.0.06.11/KVK-13
KONU :
<CENTER>............VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE </CENTER>


İLGİ : ..... tarih ve ...... sayılı yazınız.


İlgi yazınız ile dairenizin ........... vergi numaralı mükellefi ....................Mali Müşavirlik ve Muhasebe Ltd.Şti.nin 2000/1-12 dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesini verdiği, beyanname üzerinden 3.088.190.000.-TL kesinti yolu ile ödenen vergiyi mahsup ettikten sonra kalan tutarı G.stopaj borcuna mahsup talep ettiği, dosyanın tetkikinden şirketin fatura kullandığının anlaşıldığı belirtilerek, adı geçen şirketten yapılan kesintinin iade edilip edilmeyeceği ile iadesinin ne şekilde yapılacağı konusunda bilgi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde, istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur olan kurum ve kuruluşlar sayılmış olup, tevkifata tabi gelir unsurlarına bentler halinde yer verilmiştir. Söz konusu maddenin 2 numaralı bendinde, yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış ise de; anılan hüküm gelir vergisi mükellefleri ile ilgili olup, kurumlar vergisi mükellefleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Ayrıca, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren limited ve anonim şirketlere yapılan ödemeler, kurum kazancı olarak vergilendirileceğinden, bu ödemeler üzerinden ayrıca gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.

Bu çerçevede, ................. Mali Müşavirlik ve Muhasebe Ltd.Şti.’nin elde ettiği kazanç, kurum kazancı olarak beyan edileceğinden, şirkete yapılan serbest meslek ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekir.

Buna göre, söz konusu şirketin serbest meslek faaliyeti dolayısıyla adına yapılan ödemelerden sehven tevkif edilen vergilerin kurumlar vergisine mahsubunun yapılamayacağı, ancak anılan şirketten serbest meslek faaliyeti nedeniyle yapılan kesintilerin yersiz yapılan kesinti kapsamında değerlendirilerek iade edilmesi gerekmektedir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.