Yıl içinde başlayıp geçici kabulü bir sonraki yılda onaylanan işin yıllara sari olup olmayacağı (02/2002)<CENTER>T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
DEFTERDARLIĞI

(Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü)


</CENTER>SAYI: B.07.4.DEF.0.06.11/GVK-42
KONU:
<CENTER>...........................LTD.ŞTİ.
ANKARA </CENTER>İLGİ: a) ............ tarihli dilekçeniz.
b) ............ tarihli yazımız.
c) .............tarihli dilekçeniz.


İlgi dilekçeleriniz ile .......... İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası İkmal İnşaatı işini yüklendiğiniz sözkonusu ise 08.12.2000 tarihinde başladığınız ve 25.12.2000 tarihinde tamamladığınız belirtilerek, yapılan hakediş ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 2361 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesinde; “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın düzenlendiği tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya bırakıldığı tarih, bitim tarihi olarak kabul edilir.

Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kar veya zararının tespitinde dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 9 Ekim 1984 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinde “Geçici kabul tutanağı, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin yönetmelik gereğince, idarece onaylandıktan sonra geçerli olur.” denilmektedir.

Bu hükümlere göre, birden fazla takvim yılına sirayet eden taahhüde bağlı inşaat ve onarma işlerinde geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihin, işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi ve bu tarih itibariyle çıkarılan kar veya zararın bu yılın geliri olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde, bu Kanunun 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden sorumlularca gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür. Söz konusu tevkifat oranı bu maddedeki yetkiye dayanılarak 30.12.1993 gün ve 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %5 olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde, işin bitim tarihine kadar yapılan işlerle ilgili olarak, ödenecek istihkak bedelleri üzerinden gerekli tevkifatın yapılacağı tabiidir. Ancak, bitim tarihinden sonra işin kesin kabulünü sağlamak için yapılan işler karşılığında ödenecek istihkak bedelleri, ilgili yılın hasılatı olarak beyan edileceğinden, bu istihkak bedelleri üzerinden söz konusu gelir vergisi tevkifatının yapılmaması gerekir.
İlgi dilekçeniz ve eklerinin tetkikinde; söz konusu işinize ait geçici kabul tutanağının incelenmesi sonucunda, işin 08.12.2000 tarihinde başladığı ve geçici kabul tutanağının 01.10.2001 tarihinde onaylandığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Ankara Özel İdare Müdürlüğünce ihale edilen .......... İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası İkmal inşaatı işinin geçici kabul tutanağı 01.10.2001 tarihinde onaylandığından işin bu tarih itibariyle bittiğinin kabulü gerekir.
Bu çerçevede, söz konusu iş birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işi olacağından işin bitim tarihine kadar yapılan işlerle ilgili olarak şirketinize ödenen istihkak bedelleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.