<DIV align=center>Serbest meslek kazancından dolayı kesinti yoluyla ödenen vergilerin diğer kurumlara olan borçlara mahsubu hk. (04.2004)
<DIV align=center>T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir MüdürlüğüSAYI : B.07.4.DEF.0.06.11/
KONU :
<DIV align=center>
……………İLGİ : ............. dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; serbest muhasebeci olarak faaliyetinize devam ettiğiniz, serbest meslek kazançlarınızdan yıl içinde tevkif suretiyle ödediğiniz vergilerinizi, vermiş olduğunuz yıllık gelir vergisi beyannamenizde mahsubunu yaptığınız, arta kalan kısmın ise diğer vergi borçlarınıza mahsubunu istediğiniz, ancak nakden iade talep etmediğiniz belirtilerek, tarafınıza iade edilecek kısmın adınıza tahakkuk eden SSK primi, işsizlik ve İPC borçlarınıza da mahsubunun yapılabilmesinin mümkün bulunup bulunmadığı hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 121'nci maddesinde; "Yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan (4369 sayılı Kanunun 81/C-12'nci maddesiyle değişen ibare) (1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) bu Kanuna göre kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup edilir.

(2361 sayılı Kanunun 84'üncü maddesiyle değişen fıkra)(1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere) Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunur.

(5035 sayılı Kanunun 15'inci maddesiyle eklenen fıkra) (1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) Maliye Bakanlığı; iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, inceleme raporuna, yeminli mali müşavir raporuna veya teminata bağlamaya ve iade için aranılacak belgeleri belirlemeye yetkilidir.

(5035 sayılı Kanunun 15'inci maddesiyle eklenen fıkra) (1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) Bu yetki; kazanç türlerine, iade şekillerine, geliri elde edenin veya ödemeyi yapanın hukuki statüsüne göre ayrı ayrı kullanılabileceği gibi belli hadler çerçevesinde de kullanılabilir.

(5035 sayılı Kanunun 15'inci maddesiyle eklenen fıkra) (1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla, yıllık gelir vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibariyle yapılır. İkmalen veya re'sen yapılan tarhiyatlarda mahsup işlemi, mahsup talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması aşamasında yapılan tahsilatlar yönünden düzeltme yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 06.04.2004 gün ve 25425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 252 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Mahsup Yoluyla İade" başlıklı 1.3.1'inci bölümünde;" Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.

Bunun için mahsup talebinin dilekçe (Ek:2 Dilekçe Örneği) ile yapılması ve yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablonun (Ek:1) dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir. Söz konusu tablonun daha önce yıllık beyanname ekinde yer almış olması halinde, mahsup dilekçesi yeterli olacaktır. Mahsup dilekçesi ve ilgili tablonun ibraz edilmiş olması kaydıyla, mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir.

………….

Mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması halinde, iade alacağının sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi borçlarına mahsubu mümkündür. Bu takdirde mahsup talebi sonraki dönemlerde doğacak verginin tahakkuku ile hüküm ifade eder." açıklamalarına yer verilmiştir.

Yine aynı tebliğin "Tebliğ Düzenlemelerinin Geçerli Olacağı İadeler" başlıklı 4.5'inci bölümünde; "Bu tebliğde yapılan açıklamalar, geçmiş dönemlere ilişkin olup da henüz sonuçlandırılmamış mahsup ve iade talepleri hakkında da uygulanır." denilmiştir.

Bu itibarla, yıllık gelir vergisi beyannameniz üzerinden hesaplanan gelir verginizden, yıl içerisinde tevkif suretiyle kesilen vergiler mahsup edilecek olup, mahsup sonrası kalan bir tutarın olması ve bu tutarın da muaccel hale gelmiş vergi borçlarınıza mahsubunun talep edilmesi halinde söz konusu mahsup talebiniz tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecek olup, mahsup talebinin bir dilekçe ile yapılması ve yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin içeriği söz konusu tebliğde belirtilen Ek:1 tablonun dilekçe ekinde yer alması yeterli olacaktır.

Ancak, diğer vergi borçlarınıza mahsuptan sonra da arta kalan bir tutarın bulunması halinde söz konusu tutarın da sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi borçlarınıza mahsup edilmesi mümkün olup, bu durumda mahsup talebi sonraki dönemlerde doğacak verginin tahakkuku ile hüküm ifade edecektir.

Ayrıca, yıl içinde tevkif suretiyle kesilen vergilerin vergi borçlarına mahsubundan sonra arta kalan tutarın diğer kamu kuruluşlarına olan borçlara (SSK Primi, işsizlik vb.) mahsubunun yapılabileceği hususunda mevcut bir düzenleme bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
……….
Defterdar V.