Serbest Bölgede faaliyet gösteren şirkete verilen avukatlık hizmeti nedeniyle yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk. (7.2004)
<DIV align=center>T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir MüdürlüğüSAYI : B.07.4. DEF.0.06.11/GVK-……
KONU :
<DIV align=center>
……… VERGİLER GELİR MÜDÜRLÜĞÜNE…. Vergi Dairesi Başkanlığının avukatlık faaliyeti nedeniyle mükellefi bulunan ………. tarafından Defterdarlığımıza hitaben verilen ….. tarihli dilekçede, Serbest Bölgede faaliyet gösteren ….. Dış Tic. ve San. A.Ş.'ne avukatlık hizmeti verdikleri belirtilerek kendisine yapılacak ödemelerden, anılan şirket tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş bildirilmesi istenilmiş olup, konu ile ilgili olarak Müdürlüğümüz görüşü aşağıdaki gibidir.

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinde, kanuni ve iş merkezleri Türkiye'de bulunan kurumların tam mükellefiyet esasına göre vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan ve kanuni veya iş merkezleri serbest bölgede bulunan şirketlerin tam mükellef kurum olarak değerlendirilmesi gerekir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, tam mükellef kurum olarak değerlendirilen …… Dış Tic. ve San. A.Ş.'nin 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa 5084 sayılı Kanunun 9'uncu maddesi ile eklenen Geçici 3'üncü maddesi gereğince bu bölgelerde elde ettiği kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.

Öte yandan, Vergi Usul Kanununun 8'inci maddesinde vergi mükellefi, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişi olarak, vergi sorumlusu ise verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi olarak tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakten veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmü yer almakta olup, aynı fıkranın 2'nci bendinde ise; "Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, serbest bölgede faaliyet gösteren …. Dış Tic. ve San. A.Ş.'nin vergi uygulamaları bakımından tam mükellef bir kurum olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ödevlinin serbest bölgede gerçekleştirdiği faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği kazançların kurumlar vergisinden istisna olması, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi gereğince, serbest meslek erbabı avukata yaptığı serbest meslek ödemeleri üzerinden vergi sorumlusu sıfatı ile gelir vergisi tevkifatı yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

Bu çerçevede, adı geçen şirket tarafından yapılan serbest meslek ödemeleri üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 2/b bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılması ve kesilen vergileri de kanuni merkez veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine muhtasar beyannameyle beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Müdürlüğünüz görüşünün de ilavesi suretiyle adı geçen şahsa ve ilgili vergi dairesine bilgi verilmesini rica ederim.


……….
Defterdar V.