Pazar takibi ile emtia satışı yapmakta,esnafm muaflığından faydalanması .hk. (07.2004)

<DIV align=center>T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir MüdürlüğüSAYI : B.07.4.DEF.0.06.11/
KONU :
<DIV align=center>
……………İLGİ : ............. dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Ayrancı ve Armada'da kurulan pazar yerlerinde her ayın birinci ve ikinci pazar günleri hurdacılardan satın aldığınız küçük objeleri sattığınızı belirterek, bu faaliyetinizden dolayı mükellef olup olmayacağınız hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiden Muaf Esnaf" başlıklı 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında, "(4369 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle değişen cümle)(1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar Gelir Vergisinden muaftır" hükmü yer almış olup, aynı fıkranın 1'inci bendinde ise, motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenlerin (4369 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle değişen hüküm)(1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile Pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı nev'iden malları satanlar hariç) esnaf muaflığından faydalanacakları hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak Dışkapı Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan yazı ve yoklama fişinin tetkikinden, 1.6.2004 tarihinden itibaren motorlu nakil vasıtası kullanmaksızın hurdacılardan satın aldığınız yüzük, künye, tesbih vb. ürünlerin satışını Ayrancı pazarında ayda bir gün yaptığınız anlaşıldığından esnaf muaflığından faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 46'ncı maddesinde; 47 ve 48'inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 183 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Faaliyette Bulunan (Erzurum ve Diyarbakır Hariç) ve Götürü Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden 1.5.1995 Tarihinden İtibaren Gerçek Usule Alınanlar" başlıklı 5'inci bölümünde; "95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 inci maddesinde aynen, "Büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum ve Diyarbakır hariç), mücavir alan sınırları dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde aşağıda belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler, 1 Mayıs 1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.

………….

b)Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar,

………….. denilmiştir."

…………..

Bu mükellefler, götürü usulden yararlanmaya ilişkin genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın gerçek usulde vergilendirileceklerdir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu itibarla, yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde emtia alım satımı ile uğraşmanız nedeniyle basit usulde vergilendirilmeniz de mümkün olmayıp, gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyetinizin tesis edilmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.