Konut Sitesinin kapıcı, bahçıvan ve idari personele ödenen ücretin vergilendirilmesi hk. (08.2004)
<DIV align=center>T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir MüdürlüğüSAYI : B.07.4.DEF.0.06.11/
KONU :
<DIV align=center>
……………İLGİ : ............. dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; site yönetimi bünyesinde 4 kapıcı, 3 bahçıvan ve 1 idari personel çalıştığını, 2 bahçıvan daha çalıştırmak istediğinizi belirtilerek, gelir vergisine tabi olup olmayacağınız hususunda görüş talep etmektesiniz.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Ücretin tarifi" başlıklı 61'inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almıştır.&nb sp;

Yine aynı Kanunun 23/6'ncı maddesinde, "Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir.)"nin gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun "Vergi tevkifatı" başlıklı 94'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında; "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, ticaret mahalli olmayan sitenizde çalıştırılan kapıcı, bahçıvan gibi hizmet erbabına yapılan ödemeler gerçek ücret olarak kabul edilmeyeceğinden, vergi tevkifatına tabi olmayacaktır. Ayrıca sitenizde birden fazla kapıcı ve bahçıvan gibi hizmet erbaplarının çalıştırılmasının vergi uygulaması açısından bir önemi bulunmamaktadır.

Ancak, tevkifat uygulamasında "sair kurum" olarak değerlendirilen site yöneticiliklerine bağlı olarak çalıştırılan idari personele yapılan ücret ödemeleri üzerinden site yönetiminiz tarafından Gelir Vergisi Kanunu'nun 61, 94, 103 ve 104'üncü maddelerine göre vergi tevkifatı yapılması ve yapılan bu tevkifatın da muhtasar beyannameyle beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.