İnternet yoluyla bilgisayar programı alınıp satılmasında elde edilen kazanç ve tevkifat hk.
<DIV align=center>T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir MüdürlüğüSAYI : B.07.4.DEF.0.06.11/
KONU :
<DIV align=center>
……………İLGİ : a) ............. dilekçeniz. b) ............. tarihli dilekçeniz.

İlgi (a)'da kayıtlı dilekçenizde; Yurtdışındaki bir firma ile yaptığınız anlaşma çerçevesinde internet yoluyla bilgisayar yazılım programları aldığınızı, bu programları Türkiye'de kişi ve kuruluşlara sattığınızı veya prim karşılığında sattırdığınızı, söz konusu firma tarafından yapılan hizmetlerin karşılığında zaman zaman prim olarak ödemeler yapıldığını, ayrıca söz konusu programları Türkiye çapında pazarlayan veya satan aracı kuruluşlara anılan firma tarafından gönderilen primlerin tarafınız aracılıyla verildiğini belirterek, ilgili firmaya yapılan ödemeler ile kişi ve kuruluşlara yapılan ve faturada gösterilen prim ödemelerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda ilgi (b) sayılı yazınızda ise, müşterilerinizin tavsiye ile elde ettikleri söz konusu gelirlerden muaf olan miktarın olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesinin 1'nci fıkrasında; "Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır." hükmüne yer verilmiştir.

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 24'ncü maddesinde, dar mükellefiyete tabi kurumların ticari, zirai ve diğer kazanç ve iratları dışında kalan kazanç ve iratları ile telif, imtiyaz, ihtira, işletme ticaret unvanı, alameti farika ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki mukabilinde alınan bedeller % 25 nispetinde kurumlar vergisi tevkifatına tabi tutulmuştur.

Aynı maddede; Dar mükellefiyet durumunda olan kurumlara yukarıda yazılı kazanç ve iratları sağlayanların bu kazanç ve iratlardan kurumlar vergisi tevkifatı yapmaya mecbur oldukları ve kazanç ve iradı sağlayanların, kurumlar vergisi tevkifatına tabi kazanç ve iratları nakten veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettiren gerçek ve tüzel kişiler olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, yurt dışında mukim .................... Firmasına bilgisayar programları için yapmış olduğunuz ödemeler gayrimaddi hak ödemesi niteliğinde olduğundan söz konusu ödemeler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 24'ncü maddesi kapsamında tevkifat yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, ticari kazanç ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bilgisayar programları ve eğitim paketleri hizmetlerinin yurt içinde satılmasında ve müşteri bulunmasında aracılık etmeleri halinde bu mükelleflere yaptığınız prim şeklindeki ödemelerin fatura karşılığı yapılması ve bu tutar üzerinden katma değer vergisi hesaplanması gerektiğinden söz konusu ödemeler için ayrıca tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 61'nci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almış olup, 62'nci maddesinde ise, işverenlerin, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, aynı Kanunun "Arızi kazançlar" başlıklı 82'nci maddesinin 1'nci fıkrasının 1 numaralı bendinde; (4783 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle değişen şekli)(1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere) Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavasuttan elde edilen kazançların arızi kazanç olarak vergilendirileceği hükme bağlanmış olup, aynı maddenin 2'nci fıkrasında ise, bir takvim yılında elde edilen söz konusu kazancın (2003/6578 sayılı Kararın 5'nci maddesiyle değişen miktar)(1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) 12.000.000.000 milyar liralık kısmının gelir vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, ürününüzü satın alarak başka kişilere tavsiye eden gerçek kişilerden prim almaya hak kazananların ücretli olarak tarafınıza bağlı çalışması durumunda bu kişilere ödenen primlerin G.V.K.'nun 94/1'nci maddesine göre tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer yandan, söz konusu kişilerin ücretli olarak tarafınıza bağlı çalışmaması durumunda ise, yapılan bu faaliyetin devamlılık arz edecek şekilde ve mutat meslek halinde yapılması halinde elde ettikleri kazancın ticari kazanç olarak vergilendirilmesi, ancak söz konusu faaliyetin aynı yılda veya birbirini takip eden yıllarda süreklilik arz edecek şekilde yapılmaması halinde ise elde edecekleri kazancın arızi ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, satın aldıkları ürünleri başkalarına tavsiye ederek prim almaya hak kazanan kişilere yapılan bu tür ödemeler üzerinden de G.V.K.'nun 94'üncü maddesine göre tevkifat yapılmaması gerekmektedir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.
……….
Defterdar V.